دۇيسەنبى, 13 شىلدە 2020
«13 шілде – Ұлттық аза тұту күні»
جاڭالىقتار 5025 0 پىكىر 1 قاراشا, 2013 ساعات 10:36

مۇرىن جىراۋ جانە «قىرىمنىڭ قىرىق باتىرى»

«قىرىمنىڭ قىرىق باتىرى جىرلار تسيكلىنىڭ قازاق مادەنيەتى تاريحىنداعى ورنى» تاقىرىبىندا ورىنى ەرەكشە. «قىرىمنىڭ قىرىق باتىرى» جىرلار تسيكلىندەگى تاريحي تۇلعالاردىڭ، التىن وردا، نوعاي ورداسى مەملەكەتىنىڭ تاريحىن جان-جاقتى زەرتتەگەن بەلگىلى جازۋشى ءارى زەرتتەۋشى انەس ساراي، جىراۋلىق ءداستۇردى ءتۇرلى قىرلارىنان زەرتتەپ جۇرگەن عالىمدار – ف.ع.د.، پروفەسسور ب.ومار، ف.ع.ك.، دوتسەنت و.تۇرجان، ف.ع.د.، پروفەسسور ج.ايمۋحامبەت، ف.ع.ك.، دوتسەنت ب.قورعانبەك، ف.ع.د.، پروفەسسور ب.نۇرداۋلەتوۆا، ف.ع.ك.، دوتسەنت س.قوسان .

 Abai.kz

«قىرىمنىڭ قىرىق باتىرى جىرلار تسيكلىنىڭ قازاق مادەنيەتى تاريحىنداعى ورنى» تاقىرىبىندا ورىنى ەرەكشە. «قىرىمنىڭ قىرىق باتىرى» جىرلار تسيكلىندەگى تاريحي تۇلعالاردىڭ، التىن وردا، نوعاي ورداسى مەملەكەتىنىڭ تاريحىن جان-جاقتى زەرتتەگەن بەلگىلى جازۋشى ءارى زەرتتەۋشى انەس ساراي، جىراۋلىق ءداستۇردى ءتۇرلى قىرلارىنان زەرتتەپ جۇرگەن عالىمدار – ف.ع.د.، پروفەسسور ب.ومار، ف.ع.ك.، دوتسەنت و.تۇرجان، ف.ع.د.، پروفەسسور ج.ايمۋحامبەت، ف.ع.ك.، دوتسەنت ب.قورعانبەك، ف.ع.د.، پروفەسسور ب.نۇرداۋلەتوۆا، ف.ع.ك.، دوتسەنت س.قوسان .

 Abai.kz

0 پىكىر