جەكسەنبى, 16 ماۋسىم 2024
46 - ءسوز 3363 2 پىكىر 23 قازان, 2023 ساعات 16:52

بايبارىس سۇلتان قانشا ديرحامعا ساتىلعان ەدى؟

ءسىز بايبارىس سۇلتاننىڭ نەبارى 12 كۇمىس ديرھەم 1 التىن دينارعا ساتىلعانىن بىلەسىز بە؟

1237-1239 جىلدارى باتۋ حاننىڭ قوسىندارى كاسپي ماڭىنداعى قىپشاقتاردى شاۋىپ، تۇتقىنعا تۇسكەن 14 جاسار بايبارىس قىرىمنان قارا تەڭىز ارقىلى رۋمعا ودان شام، مىسىرعا تۇركيا جەرىندەگى سيۋاس قۇل بازارىنان ساتىلىپ كەتە بارادى. بۇل دەرەكتى تاريحشى يبن شادداد بايبارىستىڭ جەرلەسى ءارى ەمشەكتەس باۋىرى بايسارىنىڭ اۋزىنان جازىپ العان.

ال ەندى مىنا قىزىقتى قاراڭىز بولاشاق سۇلتان قالاۋىن قۇلدىقتان 1000 التىن دينارعا ساتىلىپ الىنعان ەكەن.

سول كەزدە 12 ديرحام 1 التىن دينارعا ساتىلىپ الىنعان بايبارىس كەيىن ءدىن مەن مەككە ءمادينانىڭ قورعاۋشىسى، مىسىر، شام، حيدجاز، سيريا، يوردانيا، ليۆان، پالەستينا جەرىنىڭ سۇلتانى.

200 جىلعا سوزىلعان كرەس جورىعىنا نۇكتە قويۋشى، قۇلاعۋ قوسىندارىنىڭ ارىنىن ءبىرجولا باسقان قولباسشى.

التىن وردانىڭ حانى بەركە باۋىرىمەن الەمگە ادىلەت ورناتاتىنىن، مىسىرداعى پيراميدانىڭ ەڭ ۇستىنە كيىز ءۇيدى تىگىپ قويىپ، قىمىز ءىشىپ وتىراتىنىن قۇلدىققا ساتىلىپ بارا جاتقان 14 جاسار بالا بىلمەدى عوي.

نۇرلان جۇماقانوۆ

Abai.kz

2 پىكىر