دۇيسەنبى, 27 مامىر 2024
جاڭالىقتار 4870 0 پىكىر 28 تامىز, 2013 ساعات 12:12

ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق – تاۋەلسiزدiككە تونگەن قاتەر!

قازاقستان ازاماتتارىنا ۇندەۋ

قازاقستان ازاماتتارىنا ۇندەۋ

قادiرلi اعايىن!
وسىدان بiرنەشە كۇن بۇرىن قازاقستان سىرتقى iستەر مينيسترiنiڭ ورىنباسارى قايرات سارىباي ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق قۇرۋ جونiندەگi كەلiسiم قۇجاتتارى 2014 جىلدىڭ 1 مامىرىنا دەيiن دايىن بولادى دەگەن مالiمدەمە جاسادى. بۇل قۇجاتتار دايىن بولعان سوڭ 2015 جىلدىڭ 1 قاڭتارىنان باستاپ ءۇش ەل اۋماعىندا ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق ءوز كۇشiنە ەنەدi. ەۋرازيالىق ينتەگراتسيا ماسەلەسiمەن اينالىسۋدىڭ قارقىنى سونداي، تiپتi سىرتقى iستەر مينيستر­لi­گi­نەن وسى ماسەلەمەن اينالىساتىن ارنايى دەپارتامەنت تە قۇرىلىپ قويعانى حابارلاندى.
بiز بۇعان دەيiن دە بiرنەشە مارتە قازاق مەملەكەتiنiڭ تاۋەلسiزدiگiنە قاتەر توندiرەتiن ينتەگراتسيالىق پروتسەستەرگە ءوز قارسىلىعىمىزدى بiلدiر­دiك. ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق قۇرۋ دەگەنiمiز – رەسەيدiڭ يمپەريالىق امبيتسياسىنان، بۇرىنعى كەڭەس وداعىن جاڭعىرتۋ يدەياسىنان تۋىنداعان كرەملدiڭ ەكسپانسيالىق باستاماسى.
ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ العاشقى باسپالداعى رەتiندە قۇرىلعان كەدەندiك وداقتىڭ قازاقستانعا تيiمسiز بولعانى جونiندە قازiر بارلىق جەتەكشi ساراپشىلار مەن ماماندار ايتىپ ءجۇر. ماسەلەن، بەلگiلi ساياساتتانۋشى، قاۋiپ-قاتەردi باعالاۋ ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى دوسىم ساتباەۆ “كەدەندiك وداق قازاقستانعا 153 ميلليون ادامعا تەڭ نارىقتى اشادى” دەگەن ءۇمiتتi اقتاماعانى” جونiندە اشىق ايتتى. “قازاقستاننىڭ كەدەندiك وداقتاعى ۇلەسi 17 پايىزعا دەيiن تومەندەدi, ال 2011 جىلى بۇل 20 پايىز بولاتىن. قارجى مينيسترi بولات جامiشەۆتiڭ ءوزi قازاق ەكسپورتىنىڭ كەدەندiك وداق اۋماعىندا قاتتى تومەندەپ كەتكەنiن مويىندادى” دەي­دi ساراپشىلار. ستاتيستيكا اگەنت­تi­گiنiڭ مالiمەتiنشە، قازاقستانننىڭ كەدەندiك وداق ەلدەرiنە ەكسپورتى قازiردiڭ وزiندە 3,7 پايىزعا تومەندەگەن، ال رەسەي مەن بەلارۋستىڭ بiزدiڭ ەلگە ەكسپورتى، كەرiسiنشە، 12 پايىزعا ارتقان! كەدەندiك وداقتىڭ قازاق­ستان­عا تيiمسiز بولعانىن قازاق ماماندارى عانا ەمەس، رەسەي بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى مويىندايدى. ولار: “كەدەندiك وداق اياسىنداعى نارىقتا رەسەي مەن بەلورۋسسيا كەيبiر وندi­رiستەرi وزدەرiن جاقسى پوزيتسيادا سەزiنەدi, ال قازاقستانعا بۇل وداقتىڭ قۇرىلۋى جاقسىلىق اكەلگەن جوق”.
كەدەندiك وداقتىڭ تيiمسiزدiگi تۋرالى بەلورۋسسيا پرەزيدەنتi الەكساندر لۋكاشەنكو دا مالiمدەدi. ونىڭ ايتۋىنشا، “رەسەي بەلورۋسسيانى الدادى”. رەسەيدi بەلورۋسسيانى ءوزiنiڭ جانە قازاقستان نارىعىنا جiبەرگiسi كەلمەي وتىرعانىن دا اشىق ايتتى. بiر سوزبەن ايتقاندا، قازاقستاننىڭ كەدەندiك وداققا ەنۋiنەن بiزدiڭ ەكونوميكاعا زيانى تيمەسە، ەشقانداي پايداسى مەن تيiمدiلiگi بولعان جوق.   
بۇل – ەۋرازيالىق وداقتىڭ تەك ەكونوميكالىق تيiمسiزدiگi تۋرالى قىسقاشا عانا ماسەلە. سونىمەن بiرگە قازاق مەملەكەتتiلiگiنiڭ تاۋەلسiزدiگi تۋرالى دا ويلانۋىمىز كەرەك. تاۋەل­سiزدiك – قاسيەتتi ۇعىم، رەسەيمەن ينتەگراتسيالىق وداقتار ەكونوميكالىق جاعىنان تيiمدi بولعاننىڭ وزiندە، ەگەر بۇل بiرلەستiكتەر بiزدiڭ ەگەمەن­دiگiمiزگە سالقىنىن تيگiزەتiن بولسا، وندا مۇنداي ۇلتقا قاتەرلi ۇيىمداردىڭ ەش قاجەتi جوق دەپ سانايمىز! ەۋرازيالىق پارلامەنت قۇرۋ يدەياسى، وداق اياسىندا ورتاق ۆاليۋتا ەنگiزۋ (رەسەيدiڭ ارمانى رۋبل ەنگiزۋ، ارينە!), باسقا دا مەملەكەتتەن بيiك (نادناتسيونالنىي) قۇرىلىمدار قۇرۋ ماسەلەلەرi – قازاقتىڭ مەملەكەتتi­لiگiنە قاۋiپ توندiرەتiن پروبلەمالار. رەسەي پرەزيدەنتi پۋتين دە، قازاقستان باسشىسى نازارباەۆ تا “ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق بۇرىنعى كسرو-نى جانداندىرۋدىڭ جولى ەمەس” دەپ مالiمدەگەنiنە قاراماستان، كرەمل تاراپىنان جۇرگiزiلiپ وتىرعان ساياسي ديكتات قازاق ۇلتىنىڭ تاۋەلسiزدiگiنە قاۋiپ توندiرەتiنiنە بiز سەنiمدiمiز.
وسى سەبەپتەن، بiز، ازاماتتىق قوعام وكiلدەرi, جۋرناليستەر، قوعامدىق ۇيىم جەتەكشiلەرi مەن مۇشەلەرi, جالپى، قازاق مەملەكەتiنiڭ تاۋەلسiزدiگiنە الاڭداۋلى قازاقستان ازاماتتارى بيلiككە مىناداي تالاپتار قويامىز:
1.            ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداققا كiرۋدەن تولىق باس تارتۋ! ەكونوميكالىق جاعىنان تيiمسiز، مەملەكەتiمiزدiڭ تاۋەلسiزدiگiنە قاتەر توندiرەتiن بارلىق باستامالاردان اۋلاق بولۋىمىز تيiس!
2.            تەك قانا كرەملدiڭ ايتقانىمەن ءجۇرiپ-تۇرۋدى قويىپ، ايتقانىنا عانا كونiپ، رەسەيمەن ينتەگراتسيالىق وداقتارعا قازاقستان ازاماتتارىنىڭ ساناسۋىنسىز، قالىڭ بۇقارانىڭ پiكiرiن بiلمەستەن قوسىلۋدى توقتاتۋ!
3.            ەۋرازيالىق پارلامەنت، ورتاق ۆاليۋتا، باسقا دا مەملەكەت ەگەمەندiگiنە، ونىڭ جەكە-دارا سۋبەكت بولۋىنا نۇقسان كەلتiرەتiن رەسەيدiڭ جوبالارىنا قوسىلماۋ!
4.            كەدەندiك وداقتىڭ قازاقستانعا تيiمسiز بولعانىن بۇگiندەرi بيلiكشiل ساراپشىلاردىڭ ءوزi مويىنداپ وتىر. بiز ءوزiمiزدiڭ ەسەمiزدi جiبەرۋگە تيiستi ەمەسپiز! وسى سەبەپتi, كەدەندiك وداقتىڭ قازاقستانعا تيiمسiز شارت­تارىن قايتا قاراپ، ەگەر بiزدiڭ ەكونوميكالىق مۇددەمiز ورىندالماعان جاعدايدا، رەسەي بيلiگiنە بۇل ماسەلە جونiندە قاتاڭ تالاپتار قويۋ!
بiز قازاقتىڭ ۇلتتىق مۇددەسiن قورعاعىسى كەلەتiن، مەملەكەتiمiزدiڭ تاۋەلسiزدiگiنە، ەرتەڭiنە، بولاشاعىنا الاڭدايتىن بارلىق ازاماتتاردى وسى تالاپتاردى قولداۋعا شاقىرامىز! قول قويىڭىزدار! ەۋرازيالىق وداققا، كرەملدiڭ يمپەريالىق امبيتسياسىنا تويتارىس بەرۋگە ءازiر ازاماتتاردىڭ كوپ ەكەنiن كورسەتەيiك!
ۇندەۋگە دۋلات يسابەكوۆ، عابباس قابىشۇلى، بەيبiت قويشىباي، تەمiرحان مەدەتبەك، ساعات ءجۇسiپ، راسۋل جۇمالى، ايدوس سارىم، مۇحتار تايجان، قانات يبراگيموۆ، جانبولات ماماي سياقتى تانىمال ادامدارمەن قاتار جاس تولقىن – پاتريوت جاستار دا، بارلىعى 97 ادام قول قويعان. قول جيناۋ جالعاسۋدا.
ۇندەۋگە قول قويامىن دەۋشiلەر rukh_pen_til@mail.ru, ashikalan@gmail.com پوشتاسىنا اتى-ءجونiن جازىپ، قولداۋ بiلدiرە الادى.
الماتىعا كەلiپ قول قويامىن دەۋشiلەرگە بايلانىس تەلەفونى: 8 707 333 6399
 "جاس الاش" گازەتى
0 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار

قۇيىلسىن كوشىڭ

باس گازەت ورالماندارعا نەگە شۇيلىكتى؟

ءالىمجان ءاشىمۇلى 2354
ادەبيەت

«سولاي ەمەس پە؟»

عابباس قابىشۇلى 2695
قوعام

دوس كوپ پە، دۇشپان كوپ پە؟

ءابدىراشيت باكىرۇلى 2980
ەل ءىشى...

ۇلتتىق بىرەگەيلەنۋ: قانداستاردىڭ ءرولى قانداي؟

ءومارالى ادىلبەكۇلى 1774