بەيسەنبى, 18 تامىز 2022
جاڭالىقتار 2542 0 پىكىر 20 اقپان, 2013 ساعات 10:22

ابۋباكىر سمايىلوۆ. قازاق كوشىپ بارادى لوندونىنا

«يا ۋەدۋ جيت ۆ لوندون...»

(لەپستىڭ ورىنداۋىگداعى قازاق وليگارحتارىنىڭ ءانى)

 

ءبىلىمىنىڭ بىلمەيمىن مولدىعى ما،

الدە، ونىڭ سەنگەنى دوللارى ما؟

قازاق كوشىپ بارادى اتا جۇرتتان،

قازاق كوشىپ بارادى لوندونىنا!

 

جەمقورىڭ دا جالماۋىز جەتى باستى،

جەدى-قاشتى...

لوندونعا جەدى-قاشتى.

ساتىلماعان نە قالدى بۇل قازاقتا

جەردىڭ ءۇستى، ساتىلعان جەردىڭ استى!

 

«بايلىعىندا حالىقتىڭ قانشا اقىڭ بار؟»-

دەيتىن ءتىرى پەندە جوق. ال،ساتىڭدار!

ويسىراعان ورىنىن تولتىرا ما

ويىن-ساۋىق وتاۋى - حان شاتىرلار؟

 

(بۇكىل الەم مويىنداپ، ماقۇلداعان

توني بلەر ايتادى اقىل ماعان)

ءتىلىم-ءتىلىم بايعۇس-اي، تىلدەن باسقا

بۇل قازاقتا نە قالدى ساتىلماعان؟

 

 

سورلى ءتىلىم ەسىكتىڭ كوزىندە تۇر.

ءسوزىڭ دە تۇل، وتپەسە ءوزىڭ دە تۇل.

حان ايىبىن بەتىنە قارىپ باسقان

قانداي ەدى بۇقاردىڭ كەزىندە ءتىل!

 

قورىنباستان، بۇقپاستان، قورىقپاستان

حان بەتىنە ايىبىن قارىپ باسقان.

«بالىق باستان ءشىريدى...» دەگەن ءسوزدى

دولى جەلى دالانىڭ الىپ-قاشقان!

 

مەنىڭ جانىم مەن جازعان ولەڭدەردە

تاعى ايعايلاپ ايتامىن كەرەڭدەرگە:

مەن تۋعاندا قۋانعان وسى تىلدە،

وسى تىلدە جىلايدى مەن ولگەندە!

ال، لوندوندا كىم جىلايدى؟..

«يا ۋەدۋ جيت ۆ لوندون...»

(لەپستىڭ ورىنداۋىگداعى قازاق وليگارحتارىنىڭ ءانى)

 

ءبىلىمىنىڭ بىلمەيمىن مولدىعى ما،

الدە، ونىڭ سەنگەنى دوللارى ما؟

قازاق كوشىپ بارادى اتا جۇرتتان،

قازاق كوشىپ بارادى لوندونىنا!

 

جەمقورىڭ دا جالماۋىز جەتى باستى،

جەدى-قاشتى...

لوندونعا جەدى-قاشتى.

ساتىلماعان نە قالدى بۇل قازاقتا

جەردىڭ ءۇستى، ساتىلعان جەردىڭ استى!

 

«بايلىعىندا حالىقتىڭ قانشا اقىڭ بار؟»-

دەيتىن ءتىرى پەندە جوق. ال،ساتىڭدار!

ويسىراعان ورىنىن تولتىرا ما

ويىن-ساۋىق وتاۋى - حان شاتىرلار؟

 

(بۇكىل الەم مويىنداپ، ماقۇلداعان

توني بلەر ايتادى اقىل ماعان)

ءتىلىم-ءتىلىم بايعۇس-اي، تىلدەن باسقا

بۇل قازاقتا نە قالدى ساتىلماعان؟

 

 

سورلى ءتىلىم ەسىكتىڭ كوزىندە تۇر.

ءسوزىڭ دە تۇل، وتپەسە ءوزىڭ دە تۇل.

حان ايىبىن بەتىنە قارىپ باسقان

قانداي ەدى بۇقاردىڭ كەزىندە ءتىل!

 

قورىنباستان، بۇقپاستان، قورىقپاستان

حان بەتىنە ايىبىن قارىپ باسقان.

«بالىق باستان ءشىريدى...» دەگەن ءسوزدى

دولى جەلى دالانىڭ الىپ-قاشقان!

 

مەنىڭ جانىم مەن جازعان ولەڭدەردە

تاعى ايعايلاپ ايتامىن كەرەڭدەرگە:

مەن تۋعاندا قۋانعان وسى تىلدە،

وسى تىلدە جىلايدى مەن ولگەندە!

ال، لوندوندا كىم جىلايدى؟..

Abai.kz

0 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار

الاشوردا

الاش-ارمان

بەيبىت قويشىباەۆ  2759
بىلگەنگە مارجان

حيلدا حۋكحەم جانە ۇلى قولباسشىلار

بەيسەنعازى ۇلىقبەك 2128
ادەبيەت

ءتۇس

ەرعالي باقاش 1799
انە، كوردىڭ بە؟

ارحيمەد كىمدى قورعاشتايدى؟

جايبەرگەن بولاتوۆ 2893