دۇيسەنبى, 30 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 130865. جازىلعاندار — 116187. قايتىس بولعاندار — 1990
جاڭالىقتار 1425 0 پىكىر 6 اقپان, 2013 ساعات 11:01

ارقانكەرگەن – اسكەري ۇشاق اپاتى – گەنەرالدىڭ قازاسى...

 

گەنەرال ەسەتوۆ پرەزيدەنتكە قانداي شىندىقتى ايتقىسى كەلدI?

قاڭتاردىڭ سوڭعى كۇنi ۇقك شەكارا قىزمەتi اكادەمياسىنىڭ باسشىسى گەنەرال-مايور تالعات ەسەتوۆ "ماكاروۆ" تاپانشاسىمەن قىزمەتتiك كابينەتiندە ءوزiن-ءوزi اتىپ ءولتiردi. انىعىندا، رەسمي اقپار وسىلاي دەيدi. وق ونىڭ وڭ جاق ساماي تۇسىنان تيگەن. گەنەرالدىڭ ءولi دەنەسiن ەڭ بiرiنشi جۇرگiزۋشiسi كورگەن.

العاشقىدا "جارالى گەنەرال شۇعىل تۇردە گوسپيتالگە جەتكiزiلدi" دەگەن اقپارات تارادى. ارتىنشا ۇقك-نiڭ ءباسپاسوز قىزمەتi ەسەتوۆتiڭ وقيعا ورنىندا قازا تاپقانىن حابارلادى.

قايعىلى وقيعا بولعان كۇننiڭ ەرتەڭiندە گەنەرالدىڭ حات جازىپ قالدىرعانى انىقتالدى. الايدا ول حاتتا نە ايتىلعانى ازiرگە بەلگiسiز. قۇزىرلى ورگاندار قۇپيا ۇستاپ وتىر مۇنى.

قاڭتاردىڭ 30-ىندا پرەزيدەنت نۇرسۇلتان نازار­باەۆ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى باسشىلارىمەن كەڭەس وتكiزدi. بۇل كەڭەستە پرەزيدەنت قۇزىرلى ورگانداردىڭ باسشىلارىن قاتتى سىنادى. شەكارا قىزمەتi دە سىننان شەت قالعان جوق. اقپارات كوزدەرiنiڭ حابارلاۋىنشا، وسى كەڭەسكە گەنەرال تالعات ەسەتوۆ تە قاتىسقان. جيىننىڭ الدىندا گەنەرال پرەزيدەنتتiڭ قابىلداۋىنا كiرمەككە تالپىنىپتى. ءوزiن وتستاۆكاعا جiبەرۋ تۋرالى وتiنiشiمەن. وتiنiشتەن بولەك تاعى الدەنەنi ايتقىسى كەلگەن بولار، بالكiم. الايدا پرەزيدەنتتiڭ قابىلداۋىنا كiرە الماعان. الدەكiمدەر بوگەت جاساسا كەرەك...

 

گەنەرال ەسەتوۆ پرەزيدەنتكە قانداي شىندىقتى ايتقىسى كەلدI?

قاڭتاردىڭ سوڭعى كۇنi ۇقك شەكارا قىزمەتi اكادەمياسىنىڭ باسشىسى گەنەرال-مايور تالعات ەسەتوۆ "ماكاروۆ" تاپانشاسىمەن قىزمەتتiك كابينەتiندە ءوزiن-ءوزi اتىپ ءولتiردi. انىعىندا، رەسمي اقپار وسىلاي دەيدi. وق ونىڭ وڭ جاق ساماي تۇسىنان تيگەن. گەنەرالدىڭ ءولi دەنەسiن ەڭ بiرiنشi جۇرگiزۋشiسi كورگەن.

العاشقىدا "جارالى گەنەرال شۇعىل تۇردە گوسپيتالگە جەتكiزiلدi" دەگەن اقپارات تارادى. ارتىنشا ۇقك-نiڭ ءباسپاسوز قىزمەتi ەسەتوۆتiڭ وقيعا ورنىندا قازا تاپقانىن حابارلادى.

قايعىلى وقيعا بولعان كۇننiڭ ەرتەڭiندە گەنەرالدىڭ حات جازىپ قالدىرعانى انىقتالدى. الايدا ول حاتتا نە ايتىلعانى ازiرگە بەلگiسiز. قۇزىرلى ورگاندار قۇپيا ۇستاپ وتىر مۇنى.

قاڭتاردىڭ 30-ىندا پرەزيدەنت نۇرسۇلتان نازار­باەۆ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى باسشىلارىمەن كەڭەس وتكiزدi. بۇل كەڭەستە پرەزيدەنت قۇزىرلى ورگانداردىڭ باسشىلارىن قاتتى سىنادى. شەكارا قىزمەتi دە سىننان شەت قالعان جوق. اقپارات كوزدەرiنiڭ حابارلاۋىنشا، وسى كەڭەسكە گەنەرال تالعات ەسەتوۆ تە قاتىسقان. جيىننىڭ الدىندا گەنەرال پرەزيدەنتتiڭ قابىلداۋىنا كiرمەككە تالپىنىپتى. ءوزiن وتستاۆكاعا جiبەرۋ تۋرالى وتiنiشiمەن. وتiنiشتەن بولەك تاعى الدەنەنi ايتقىسى كەلگەن بولار، بالكiم. الايدا پرەزيدەنتتiڭ قابىلداۋىنا كiرە الماعان. الدەكiمدەر بوگەت جاساسا كەرەك...

تالعات ەسەتوۆتiڭ اتى-ءجونi 2010 جىلدان بەرi جۇرتشىلىققا بەلگiلi. ەستەرiڭiزدە بولسا، ول كەزدە ەسەتوۆ ۇقك شەكارا قىزمەتi ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى - شتاب باستىعى-تىن. قىزمەتكە جاڭادان تاعايىندالعان شتاب باستىعى گەنەرال ەسەتوۆ قازاقستاندىق كونسترۋكتورلىق بيۋرومەن كەلiسiمشارتتى بۇزىپ، رەسەيلiكتەرمەن جاڭا كەلiسiم جاساسقان.

قازاقستاندىق كونسترۋكتورلىق بيۋرو شەكارا قىز­مەتiنە "سەزبەك م" دەپ اتالاتىن ارنايى قۇرىلعى قۇراس­تىرىپ بەرمەك بولعان. بۇل قۇرىلعى شەكارانى باقىلاۋ ءۇشiن قاجەت-تiن. تەمiر توردىڭ توڭiرەگiن باقىلاۋدا ۇستايتىن ارنايى تەحنيكا اتى ايتىپ تۇرعانداي، جىبىرلاعان جاندiكتi دە سەزiپ قويادى ەكەن. تالعات ەسەتوۆ وسى قۇرىلعىدان باس تارتىپ، رەسەيلiكتەر جاساعان تەحنيكانى الماق بولعان عوي. الايدا ميلليونداعان قار­جى بولiنگەنiمەن، رەسەيلiك تەحنيكا بiزدiڭ شەكاراعا جەتپەگەن. وسىنىڭ سالدارىنان ەسەتوۆتi تومەندەتiپ، ۇقك شەكارا قىزمەتiنiڭ اكادەمياسىنا جiبەرگەن.

"ۆرەميا" گازەتiنە بەرگەن تۇسiنiكتەمەسiندە تالعات ەسەتوۆتiڭ اكپەسi گاۋحار ەسەتوۆا باۋىرىنىڭ وزiنە-ءوزi قول جۇمساعانىنا سەن­بەيتiنiن ايتىپتى.

- نە جاعداي بولعانىن بiزگە ءالi ەشكiم ءتۇسiندiرiپ ايتقان جوق. باۋىرىم ابىرويلى ازامات ەدi. مۇمكiن، الدەكiمدەر ونىڭ تۇبiنە جەتiپ، ودان كەيiن "اتىلىپ ءولدi" دەگەنگە يiپ اكەگەن شىعار. قايعىلى وقيعادان ەكi ساعات بۇرىن تالعات شەشەمiزگە تەلەفون سوعىپ، پرەزيدەنتكە حات جازۋىن وتiنگەن. شەشەمiز نە جاعداي بولعانىن سۇراپتى، الايدا باۋىرىم ەشتەڭە ايتپاعان. تەك "مەنiكi شىندىق، سونى پرەزيدەنتكە جەتكiزiڭiز" دەگەن. وتستاۆكاعا كەتكiسi كەلiپ جۇرگەنiن بiرنەشە رەت ايتقان بiزگە. تۇسiنگەنiمiز، جوعارىدان قىسىم جاسالىپتى.

شىمكەنتتiڭ تۇبiندە اپات­قا ۇشىراعان اسكەري ۇشاققا مەنiڭ باۋىرىم دا مiنۋi تيiس بولىپتى. مۇنى ءوزi ايتتى. الايدا تالعات ول ۇشاققا وتىرۋدان باس تارتىپتى. باسشىلىققا كەشكi رەيسپەن ۇشاتىنىن ەسكەرتكەن. بiر اجالدان امان قالىپ، بiر ايدان كەيiن اتىلىپ قالدى دەگەنi... مۇنداي كەزدەيسوقتىققا سەنبەيمiن، - دەپتi گاۋحار ەسەتوۆا.

ت.ەسەتوۆتi جەكسەنبi كۇنi جەر قوينىنا تاپسىردى. "جەرلەۋ راسiمiنە كوپ ادام قاتىسقان جوق. تەك شەكاراشىلار عانا كەلدi", - دەيدi كۋاگەرiمiز. جەرلەۋگە قاتىس­قانداردىڭ اراسىندا ەس­ەتوۆتiڭ قازاسى تۋرالى ءسوز قوزعالعان. "شەكاراشىلار اپاتقا ۇشىراعان ۇشاق­قا قاتىستى ماسەلە بۇل. ۇشاق اپاتقا ۇشىراعاننان كەيiن الدەكiمدەر "سەن نەگە ۇشاققا مiنبەدiڭ" دەپ ەسەتوۆكە قىسىم جاساعان. گەنەرال ەسەتوۆتiڭ ۇشاققا مiنبەي قالۋىندا جانە پرەزيدەنتكە كiرە الماۋىندا بiر گاپ بار", - دەپتi قارالى جيىنعا كەلگەندەردiڭ بiرi.

بۇعان دەيiن "قازباتتىڭ" ارداگەرi اسقار شىمپيەۆ گەنەرالدىڭ قازاسىنىڭ سەبەپتەرiنە وي جۇگiرتiپ كورگەن. ا.شىمپيەۆ تiپتi ارiدەن تارتتى.

- "قورعاس iسiنiڭ" دە گەنەرالدىڭ قازاسىنا قاتىستى بولۋى مۇمكiن. ال ۇشاقتىڭ اپاتىنا كەلسەك، ونى ادەيi ۇيىمداستىرعان. بۇل - مەنiڭ بولجامىم. ارقانكەر­گەن­دەگi وقيعانىڭ دا بۇعان قاتىسى بار سياقتى كورiنەدi, - دەدi "قازباتتىڭ" ارداگەر وفيتسەرi.

ا.شىمپيەۆتiڭ بولجامى قارابايىرلاۋ ەستiلگەنiمەن، نەگiزi بار. ايتپەسە، "شەكارانى قارعىس شالدى" دەگەنگە كiم سەنەدi?..

ە.بيەكە.

"جاس الاش" گازەتى

 

0 پىكىر