سارسەنبى, 12 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 100855. جازىلعاندار — 74677. قايتىس بولعاندار — 1269
جاڭالىقتار 2790 0 پىكىر 29 شىلدە, 2009 ساعات 09:10

قوستاناي وبلىسىندا ا/ ن1N1 تۇماۋىنىڭ الدىن الۋ مەن ەمدەۋ شتابى قۇرىلدى

قوستاناي. 29 شىلدە. قازتاگ – قوستاناي وبلىسىندا، قۇرامىنا دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ، سانەپيدقاداعالاۋ، تج مەن باسقا دا ءتيىستى قىزمەت وكىلدەرى كىرگەن

ا/ ن1N1 تۇماۋىنىڭ الدىن الۋ مەن ەمدەۋ شتابى قۇرىلدى. بۇل تۋرالى اگەنتتىكە قوستاناي وبلىسىنىڭ مەمسانەپيدقاداعالاۋ باسقارماسىنان حابارلادى. قازىردىڭ وزىندە شوشقا تۇماۋىن ەمدەۋ مەن ونىڭ الدىن الۋدىڭ بىرقاتار شارالارى جاسالدى. اۋرۋحانالار شوشقا تۇماۋى انىقتالىپ، دياگنوزى راستالعان جاعدايدا پاتسيەنتتەردى قابىلداۋعا دايىن.

ايتپاقشى، لوندوننان ورالعان بالالار اراسىندا قوستانايدان دا ءبىر قىز بالا بولعان، جانە ءبىر قىز بالا استانادان تۋىستارىنا كەلدى. ولاردى تۇماۋ جۇقتىرعاندارمەن قاتىناستا بولعاندار رەتىندە جەرگىلىكتى دارىگەرلەر دەرەۋ باقىلاۋعا جانە مۇقيات تەكسەرۋگە الدى. قىزداردى پروفيلاكتيكالىق ەمدەۋدەن وتكىزىپ، ىستىعىن، جاعدايىن تۇراقتى باقىلاۋعا الدى. ناتيجەسىندە ولاردان تۇماۋدىڭ ءبىر دە بەلگىسى كورىنىس بەرمەدى. بىزگە قوستاناي وبلىستىق مەملەكەتتىك سانيتارلىق ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ باسقارماسىنان حابارلاعانداي، وقۋشىلاردىڭ دەنى ساۋ، دياگنوز راستالمادى، 28-ءشى شىلدەدە كارانتين الىنىپ تاستالدى.

قوستاناي ءدارىحانالارىندا وكسالين مايى مەن ماسكىلەر بار. دارىلەردىڭ تاپشىلىعى جوق جانە ولارعا دۇرلىكپە سۇرانىس تا بايقالمايدى.

قوستاناي. 29 شىلدە. قازتاگ – قوستاناي وبلىسىندا، قۇرامىنا دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ، سانەپيدقاداعالاۋ، تج مەن باسقا دا ءتيىستى قىزمەت وكىلدەرى كىرگەن

ا/ ن1N1 تۇماۋىنىڭ الدىن الۋ مەن ەمدەۋ شتابى قۇرىلدى. بۇل تۋرالى اگەنتتىكە قوستاناي وبلىسىنىڭ مەمسانەپيدقاداعالاۋ باسقارماسىنان حابارلادى. قازىردىڭ وزىندە شوشقا تۇماۋىن ەمدەۋ مەن ونىڭ الدىن الۋدىڭ بىرقاتار شارالارى جاسالدى. اۋرۋحانالار شوشقا تۇماۋى انىقتالىپ، دياگنوزى راستالعان جاعدايدا پاتسيەنتتەردى قابىلداۋعا دايىن.

ايتپاقشى، لوندوننان ورالعان بالالار اراسىندا قوستانايدان دا ءبىر قىز بالا بولعان، جانە ءبىر قىز بالا استانادان تۋىستارىنا كەلدى. ولاردى تۇماۋ جۇقتىرعاندارمەن قاتىناستا بولعاندار رەتىندە جەرگىلىكتى دارىگەرلەر دەرەۋ باقىلاۋعا جانە مۇقيات تەكسەرۋگە الدى. قىزداردى پروفيلاكتيكالىق ەمدەۋدەن وتكىزىپ، ىستىعىن، جاعدايىن تۇراقتى باقىلاۋعا الدى. ناتيجەسىندە ولاردان تۇماۋدىڭ ءبىر دە بەلگىسى كورىنىس بەرمەدى. بىزگە قوستاناي وبلىستىق مەملەكەتتىك سانيتارلىق ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ باسقارماسىنان حابارلاعانداي، وقۋشىلاردىڭ دەنى ساۋ، دياگنوز راستالمادى، 28-ءشى شىلدەدە كارانتين الىنىپ تاستالدى.

قوستاناي ءدارىحانالارىندا وكسالين مايى مەن ماسكىلەر بار. دارىلەردىڭ تاپشىلىعى جوق جانە ولارعا دۇرلىكپە سۇرانىس تا بايقالمايدى.

0 پىكىر