بەيسەنبى, 6 قازان 2022
1123 9 پىكىر 16 تامىز, 2022 ساعات 14:05

قازاقستاندا ينفلياتسيا ءورشىپ تۇر

ۇكىمەت وتىرىسىندا قر ۇلتتىق بانكى توراعاسىنىڭ ورىنباسارى اقىلجان بايماعامبەتوۆ ەكونوميكاداعى جوعارى ينفلياتسيالىق قىسىمنىڭ ساقتالىپ وتىرعانى تۋرالى باياندادى.

"شىلدەدە قازاقستاندا ايلىق ينفلياتسيانىڭ ءوسۋ قارقىنى بۇرىنعىسىنشا جوعارى دەڭگەيدە بولعانىمەن، ءبىر اي بۇرىنعى 1,6%-دان 1,1%-عا دەيىن تومەندەدى. ورتاشا العاندا، سوڭعى بەس جىلدا شىلدەدە ايلىق ينفلياتسيا 0,3%-دى قۇرادى. باعا ءوسىمىنىڭ باسەڭدەۋى جەمىس-كوكونىس ونىمدەرى قۇنىنىڭ ماۋسىمدىق تومەندەۋىنىڭ اسەرىنەن ورىن الدى. تۇتىنۋ باعاسىنىڭ ءوسۋ قارقىنىنىڭ اناعۇرلىم ەلەۋلى باسەڭدەۋى جالعاسىپ جاتقان ىنتالاندىرۋشى فيسكالدىق ساياسات اياسىندا ەكونوميكاداعى سۇرانىستىڭ جالعاسۋى، جالعاسىپ جاتقان گەوساياسي شيەلەنىس جانە سوعان بايلانىستى نارىقتىق تەڭگەرىمسىزدىك جاعدايىندا ەكونوميكانىڭ سىرتقى جانە ىشكى سەكتورلارىنداعى قىسىم كەدەرگى كەلتىرەدى. وسىنىڭ اياسىندا شىلدەدە جىلدىق ينفلياتسيا 14,5%-دان 15%-عا دەيىن ءوستى", - دەيدى قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق بانكى توراعاسىنىڭ ورىنباسارى اقىلجان بايماعامبەتوۆ.

سونىمەن بىرگە، ونىڭ ايتۋىنشا، ينفلياتسياعا ۇلەستىڭ جارتىسىنان استامى ازىق-تۇلىك باعاسىنىڭ ءوسۋى ەسەبىنەن جالعاسۋدا.

Abai.kz

9 پىكىر