جەكسەنبى, 12 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 56455. جازىلعاندار — 32500. قايتىس بولعاندار — 264
جاڭالىقتار 2869 0 پىكىر 30 قاراشا, 2012 ساعات 10:56

ستراتەگيچەسكي پوسول

نەداۆنەە نازناچەنيە ورمانا نۋرباەۆا چرەزۆىچاينىم ي پولنوموچنىم پوسلوم ۆ رەسپۋبليكە تۋركمەنيستان داەت وسنوۆانيا دليا سەرەزنوگو اناليزا پوچەمۋ تاك پرويزوشلو. پوچەمۋ يمەننو ون؟ ۆەد ناسكولكو يزۆەستنو دو پوسلەدنەگو مومەنتا و. نۋرباەۆا سوبيراليس ناپراۆيت ۆ ودنۋ يز ەۆروپەيسكيح ستران. ي تۋت نازناچەنيە ۆ تۋرمەنيستان. ي وچەن نەپروستوە نازناچەنيە. مى بى نازۆالي ەگو ستراتەگيچەسكيم.

نادو وتمەتيت، چتو ۆ پوسلەدنەە ۆرەميا ناچالاس رەانيماتسيا يدەي تسەنترالنوازياتسكوگو سوترۋدنيچەستۆا، زابىتوگو ۆ ناچالە 2000-ح. ۆيزيت پرەزيدەنتا ۋزبەكيستانا ۆ كازاحستان ي ۆپەرۆىە ۆ يستوري ەگو نوچەۆكا ۆ استانە، پرودەمونستريروۆالا، چتو دۆە كرۋپنىە سترانى رەگيونا حوتيات رەشات پروبلەمى سووبششا.  ي پريزىۆايۋت ك ەتومۋ ۆسە وستالنىە براتسكيە گوسۋدارستۆا.

ي زدەس سۆويۋ رول دولجەن سىگرات تۋركمەنيستان كاك ەدينستۆەننوە گوسۋدارستۆو رەگيونا، يمەيۋششەە نەيترالنىي ستاتۋس. ا ەتو نەمالوۆاجنو دليا تسەنترالنوازياتسكوگو رەگيونا، سترانى كوتوروگو ۋچاستۆۋيۋت ۆ رازليچنىح ورگانيزاتسياح ي بلوكاح.

نەداۆنەە نازناچەنيە ورمانا نۋرباەۆا چرەزۆىچاينىم ي پولنوموچنىم پوسلوم ۆ رەسپۋبليكە تۋركمەنيستان داەت وسنوۆانيا دليا سەرەزنوگو اناليزا پوچەمۋ تاك پرويزوشلو. پوچەمۋ يمەننو ون؟ ۆەد ناسكولكو يزۆەستنو دو پوسلەدنەگو مومەنتا و. نۋرباەۆا سوبيراليس ناپراۆيت ۆ ودنۋ يز ەۆروپەيسكيح ستران. ي تۋت نازناچەنيە ۆ تۋرمەنيستان. ي وچەن نەپروستوە نازناچەنيە. مى بى نازۆالي ەگو ستراتەگيچەسكيم.

نادو وتمەتيت، چتو ۆ پوسلەدنەە ۆرەميا ناچالاس رەانيماتسيا يدەي تسەنترالنوازياتسكوگو سوترۋدنيچەستۆا، زابىتوگو ۆ ناچالە 2000-ح. ۆيزيت پرەزيدەنتا ۋزبەكيستانا ۆ كازاحستان ي ۆپەرۆىە ۆ يستوري ەگو نوچەۆكا ۆ استانە، پرودەمونستريروۆالا، چتو دۆە كرۋپنىە سترانى رەگيونا حوتيات رەشات پروبلەمى سووبششا.  ي پريزىۆايۋت ك ەتومۋ ۆسە وستالنىە براتسكيە گوسۋدارستۆا.

ي زدەس سۆويۋ رول دولجەن سىگرات تۋركمەنيستان كاك ەدينستۆەننوە گوسۋدارستۆو رەگيونا، يمەيۋششەە نەيترالنىي ستاتۋس. ا ەتو نەمالوۆاجنو دليا تسەنترالنوازياتسكوگو رەگيونا، سترانى كوتوروگو ۋچاستۆۋيۋت ۆ رازليچنىح ورگانيزاتسياح ي بلوكاح.

كازاحستان ي تۋركمەنيستان سۆيازىۆاەت نە تولكو گەوگرافيچەسكايا، نو ي كۋلتۋرنو-يستوريچەسكايا بليزوست نارودوۆ دۆۋح ستران، يستوكي كوتوروي بەرۋت ناچالو يز گلۋبينى ۆەكوۆ. پوەتومۋ زالوجەننىە ناشيمي پرەدكامي پرينتسيپى ۆزايمنوگو ۋۆاجەنيا ي دوبروسوسەدستۆا پوسلە وبرەتەنيا كازاحستانوم ي تۋركمەنيستانوم گوسۋدارستۆەننوگو سۋۆەرەنيتەتا بىلي نە تولكو سوحرانەنى، نو ي پريۋمنوجەنى. وب ەتوم كراسنورەچيۆو گوۆوريات كونكرەتنىە فاكتى ي ستاتيستيچەسكيە داننىە، كوتورىە وتراجايۋت ديناميچنىي روست سوترۋدنيچەستۆا مەجدۋ كازاحستانوم ي تۋركمەنيستانوم.

ۋجە ۆ 1992 گودۋ (5 وكتيابريا) مەجدۋ كازاحستانوم ي تۋركمەنيستانوم بىلي ۋستانوۆلەنى ديپلوماتيچەسكيە وتنوشەنيا. س 1996 گودا ۆ اشحابادە فۋنكتسيونيرۋەت پوسولستۆو رەسپۋبليكي كازاحستان، ا س 1999 گودا ۆ ستوليتسە كازاحستانا استانە رابوتاەت پوسولستۆو تۋركمەنيستانا.

ۆ ناستوياششەە ۆرەميا رازۆيتيە كازاحستانسكو-تۋركمەنسكوگو سوترۋدنيچەستۆا رەگۋليرۋەتسيا سوليدنوي دوگوۆورنو-پراۆوۆوي بازوي، كوتورايا ۆكليۋچاەت بولەە چەم 55 دوكۋمەنتوۆ. وسنوۆوپولاگايۋششيمي يز ەتيح دوكۋمەنتوۆ ياۆليايۋتسيا دوگوۆور و درۋجەستۆەننىح وتنوشەنياح ي سوترۋدنيچەستۆە وت 19 مايا 1993 گ. ي دەكلاراتسيا و رازۆيتي دالنەيشەگو سوترۋدنيچەستۆا وت 27 فەۆراليا 1997 گ.

درۋجەستۆەننىي حاراكتەر كازاحستانسكو-تۋركمەنسكوگو ديالوگا تاكجە ۆو منوگوم وبۋسلوۆلەن ليچنىمي دوۆەريتەلنىمي وتنوشەنيامي، كوتورىە سلوجيليس مەجدۋ رۋكوۆودستۆوم دۆۋح گوسۋدارستۆ. ۆ حودە كونتاكتوۆ نا ۆىسشەم ۋروۆنە موجنو بىلو نە راز نابليۋدات پروياۆلەنيا تاكيح وتنوشەني.

پرەزيدەنت رەسپۋبليكي كازاحستان ن.نازارباەۆ نە راز نانوسيل ۆيزيتى ۆ تۋركمەنيستان دليا ۋچاستيا، كاك ۆ دۆۋستوروننيح، تاك ي ۆ منوگوستوروننيح پەرەگوۆوراح. تاك، گلاۆا كازاحستانا پوسەتيل تۋركمەنيستان س وفيتسيالنىمي ۆيزيتامي ۆ 1993, 1999 ي 2007 گوداح. كرومە توگو، كازاحستانسكي پرەزيدەنت ۋچاستۆوۆال ۆ رابوتە پەرۆوگو سامميتا گلاۆ پريكاسپيسكيح گوسۋدارستۆ، كوتورىي سوستويالسيا ۆ اشحابادە ۆ اپرەلە 2002 گودا ي ترەحستوروننەگو روسسيسكو-كازاحستانسكو-تۋركمەنسكوگو سامميتا ۆ گ. تۋركمەنباشي ۆ ماە 2007 گودا.

پرەزيدەنت تۋركمەنيستانا گ. بەردىمۋحامەدوۆ پوسەتيل كازاحستان س گوسۋدارستۆەننىم ۆيزيتوم ۆ ماە 2007 گودا، يتوگي كوتوروگو پريدالي نوۆىي موششنىي يمپۋلس رازۆيتيۋ ي ۋگلۋبلەنيۋ كازاحستانسكو-تۋركمەنسكوگو سوترۋدنيچەستۆا. ۆ حودە ۆيزيتا بىلو پودپيسانو شەست دۆۋستوروننيح دوكۋمەنتوۆ، وسنوۆنىە يز كوتورىح - سوۆمەستنوە زاياۆلەنيە پرەزيدەنتا رك ن.نازارباەۆا ي پرەزيدەنتا تۋركمەنيستانا گ.بەردىمۋحامەدوۆا، ا تاكجە دوگوۆور مەجدۋ رەسپۋبليكوي كازاحستان ي تۋركمەنيستانوم و تورگوۆو-ەكونوميچەسكوم، ناۋچنو-تەحنيچەسكوم ي كۋلتۋرنوم سوترۋدنيچەستۆە دو 2020 گودا ي سووتۆەتستۆۋيۋششايا پروگرامما ك نەمۋ. كرومە توگو، پرەزيدەنت گ.بەردىمۋحامەدوۆ پرينيال ۋچاستيە ۆ نەفورمالنوم سامميتە گلاۆ گوسۋدارستۆ ۆ استانە ي ۆ پرازدنوۆاني 10-لەتيا استانى (6 يۋليا 2008 گ.). پوسلەدني ۆيزيت پرەزيدەنتا تۋركمەنيستانا گ.بەردىمۋحامەدوۆا ۆ كازاحستان سوستويالسيا ۆ كونتسە اپرەليا 2009 گودا دليا ۋچاستيا ۆ سامميتە گوسۋدارستۆ-ۋچرەديتەلەي مەجدۋنارودنوگو فوندا پو سپاسەنيۋ ارالا.

سەگودنيا دليا كازاحستان ي تۋركمەنيستانا نەوبحوديمو ۋگلۋبلەنيە سوترۋدنيچەستۆا. ي ورمان نۋرباەۆ وچەن وبەكتيۆنو پودحودياششي دليا ەتوگو پوسول. ناپومنيم، چتو پرەجدە ون پرەبىۆال نا دولجنوستي چرەزۆىچاينوگو ي پولنوموچنوگو پوسلا كازاحستانا ۆ مونگولي. زا ەتو ۆرەميا توۆارووبوروت مەجدۋ دۆۋميا سترانامي سۋششەستۆەننو ۆىروس، ۆ مونگوليۋ پريشلي كازاحسكيە ينۆەستيتسي، وتكرىليس فيليالى كازاحستانسكيح ۆۋزوۆ، بىلو ۆوسستانوۆلەنو اۆياسووبششەنيە.

بۋدۋچي كادروۆىم ديپلوماتوم و. نۋرباەۆا چەتكو پونيمال پوستاۆلەننىە پەرەد نيم زاداچي ي ماكسيمالنو رەاليزوۆال ۆسە ۆوزموجنوستي سوترۋدنيچەستۆا مەجدۋ كازاحستانوم ي مونگوليەي. ي دۋماەتسيا، رابوتات ەمۋ ۆ تۋركمەنستانە بۋدەت پولەگچە. ۆو-پەرۆىح، ەتو براتسكايا تيۋركسكايا سترانا. ۆو-ۆتورىح، يمەەتسيا وبششايا گرانيتسا. ۆ-ترەتيح، رۋكوۆودستۆو تۋركمەنيستانا سامو پروياۆلياەتسيا زاينتەرەسوۆاننوست ۆ ۋگلۋبلەني سوترۋدنيچەستۆا س كازاحستانوم. نە زريا تۋركمەنسكيە اۆياليني وسۋششەستۆليايۋت ۆ نەدەليۋ دۆا رەيسا ۆ الماتى. بۋدەت ۋۆەليچيۆاتسيا سوترۋدنيچەستۆو رەيسوۆ ستانەت ەششە بولشە. ا پەرسپەكتيۆ دليا سوترۋدنيچەستۆا ماسسا. ناچينايا ون نەفتەگازوۆوي سفەرى، زاكانچيۆايا لەگكوي پرومىشلەننوستيۋ. ي گلاۆنوە زدەس يمەت ۆ تۋركمەنيستانە وپىتنوگو پرەدستاۆيتەليا، كويم ورمان نۋرباەۆ ي ياۆلياەتسيا.

ۆ دەكابرە تەكۋششەگو گودا ۆ اشگابادە سوستويتسيا سامميت گلاۆ سنگ، گدە پريمەت ۋچاستيە پرەزيدەنت كازاحستانا نۋرسۋلتان نازارباەۆ. وچەۆيدنو، چتو ون بۋدەت يمەت ليچنۋيۋ بەسەدۋ س پرەزيدەنتوم تۋركمەنيستانا گۋربانگۋلى بەردىمۋحاممەدوۆىم. گلاۆى وبويح گوسۋدارستۆ ۆەروياتنو وبسۋديات نوۆىە پەرسپەكتيۆى سوترۋدنيچەستۆا، دليا رەاليزاتسي كوتورىح پوترەبۋەتسيا رەشەنيە منوگيح ستراتەگيچەسكيح زاداچ. ا زناچيت رابوتى پرەدستويت منوگو.

يستوچنيك: www.z001.kz

0 پىكىر