سەيسەنبى, 11 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 100164. جازىلعاندار — 73702. قايتىس بولعاندار — 1269
جاڭالىقتار 3422 0 پىكىر 26 قاراشا, 2012 ساعات 09:43

ن.نۋرتازينا: يدەيا كونتسا سۆەتا ي وبراز روسسي ۆ كازاحسكوي مەنتالنوستي

 

 

يدەيا كونتسا سۆەتا ي وبراز روسسي

ۆ كازاحسكوي مەنتالنوستي*

* دوكلاد، پروچيتاننىي نا XIII مەجدۋنارودنوي ناۋچنوي كونفەرەنتسي Central Eurasian Studies Society (وبششەستۆا يزۋچەنيا تسەنترالنوي ەۆرازي) ۆ ۋنيۆەرسيتەتە ينديانا (گ. بلۋمينگتون، سشا; 18-21 وكتيابريا 2012 گ.)

ك چيسلۋ اكتۋالنىح ي مالويسسلەدوۆاننىح پروبلەم پوستسوۆەتسكيح يسسلەدوۆاني ۆ كازاحستانە ي درۋگيح نوۆىح نەزاۆيسيمىح گوسۋدارستۆاح تسەنترالنوي ازي وتنوسيتسيا يزۋچەنيە ەتنيچەسكوگو وبرازا-پرەدستاۆلەنيا رۋسسكيح ي روسسي ۆ گلازاح تيۋركوۆ-مۋسۋلمان، ۆ چاستنوستي، كازاحوۆ. ۆ وفيتسيالنوي يستوريوگرافي كازاحستانا يزداۆنا پرينياتو سسىلاتسيا نا پريمەرى ۆوسپرياتيا رۋسسكوگو فاكتورا كازاحسكوي ەۆروپەيزيروۆاننوي ەليتوي XIX - ناچ. XX ۆۆ. (چ. ۆاليحانوۆ، ي.التىنسارين، ا. كۋنانباەۆ ي در.)

ۆ تو جە ۆرەميا التەرناتيۆنىە وتسەنكي ي درۋگوي وبراز روسسي، ۆوزنيكاۆشي ۆ ماسسوۆوم سوزناني، ۆ سرەدە ۋچاستنيكوۆ پروتەستنىح دۆيجەني، يسلامسكي وريەنتيروۆاننىح گرۋپپ، نە برالسيا ۆو ۆنيمانيە. يستوريك نە موجەت داۆات پولنۋيۋ ي ۆسەستوروننيۋيۋ وتسەنكۋ كاكوگو-ليبو ياۆلەنيا، راسپولاگايا ينفورماتسيەي وتدەلنو ۆزياتىح سوتسيالنىح گرۋپپ يلي ليچنوستەي ي نە ۋچيتىۆايا منەنيا وستالنىح. تەم بولەە ۆ داننوم سلۋچاە رەچ يدەت و نوسيتەلياح تراديتسيوننوي مەنتالنوستي، چيسلەننو پرەۆوسحوديۆشيح ەۆروپەيزيروۆاننۋيۋ پروسلويكۋ كازاحوۆ.

دليا پريمەرا مى حوتيم وبراتيتسيا ك تەكستام ليتەراتۋرنو-فيلوسوفسكوگو تەچەنيا "زار زامان" (XIX ۆەك), يزۋچەنيە كوتورىح ۆاجنو دليا رەكونسترۋكتسي يستوريچەسكوي پامياتي كازاحسكوگو نارودا، ەگو ساموسوزنانيا ي سامورەفلەكسي نا رەشايۋششيە سوبىتيا سۆوەگو پروشلوگو. پوەتى "زار-زامان" يمەلي ۆىسوكۋيۋ رەپۋتاتسيۋ سرەدي كازاحسكوگو نارودا. س يح پرويزۆەدەنيامي بىلي زناكومى ي تاتارى، باشكيرى، كىرگىزى، ۋزبەكي ي در. تيۋركسكيە نارودى. كرومە توگو، پوپۋليارنوست ۆ ەتۋ ەپوحۋ پەسسيميستيچەسكيح ستيحوۆ رەليگيوزنوگو سودەرجانيا گوۆوريت و سلوجنىح پروتسەسساح يزمەنەنيا كوللەكتيۆنوي پسيحولوگي ۆ ەپوحۋ كولونياليزما، چتو تاكجە نەوبحوديمو گلۋبجە يسسلەدوۆات.

زاپرەششەننىە ۆ سوۆەتسكۋيۋ ەپوحۋ تەكستى پرويزۆەدەني "زار زامان" (بۋكۆ. "ەپوحا سكوربي") وتراجايۋت كراينە نەگاتيۆنىي ي ۆو منوگوم ميفولوگيزيروۆاننىي وبراز روسسي، ەە سوتسيالنوي ي كۋلتۋرنوي پوليتيكي نا ۆوستوكە. ەتي كازاحسكيە پوەتى يسلامسكوي وريەنتاتسي جيلي ۆ كونتسە XIX ۆەكا. ۆلادەيا درەۆنيم يسكۋسستۆوم ۋستنوي يمپروۆيزاتسي، وني ودنوۆرەمەننو پرينادلەجالي ك مۋسۋلمانسكوي پيسمەننوي كۋلتۋرە; بىلي ليۋدمي گراموتنىمي، يسپولزوۆالي ارابسكي الفاۆيت. يح پرويزۆەدەنيا يزداۆاليس ۆ تسارسكوي روسسي ۆ تيپوگرافياح كازاني. ياركيمي پرەدستاۆيتەليامي پروتەستنوي پوەزي "زار زامان" ياۆليايۋتسيا دۋلات باباتاي-ۋلى (1802-1871) يز ۆوستوچنوگو كازاحستانا; شورتانباي كاناي-ۋلى (1818-1881), پرويسحوديۆشي يز يۋجنىح رەگيونوۆ كازاحستانا، نو سوزناتەلنۋيۋ جيزن پروجيۆشي ۆ ستەپياح تسەنترالنوگو كازاحستانا; مۋرات مونكە-ۋلى (1843-1906), ابۋباكير كەردەري بورانكۋل-ۋلى (1858-1903) - ۆىحودتسى يز زاپادنىح رەگيونوۆ سترانى. ك داننومۋ ليتەراتۋرنومۋ تەچەنيۋ وتنوسيات ي البان اسان (1866-1916) - مۋللۋ، پوەتا، جيۆشەگو ۆ يۋگو-ۆوستوچنوم كازاحستانە، نا گرانيتسە س كيتاەم.

سوستويانيە يزۋچەننوستي يح تۆورچەستۆا ۆ سوۆرەمەننوم كازاحستانە ي زا رۋبەجوم نا ناستوياششي مومەنت ياۆلياەتسيا نەدوستاتوچنىم. ۆ وسوبەننوستي سلابو يسسلەدوۆانى يستوريكو-كۋلتۋرنىە، مەنتالنىە وسنوۆى زاروجدەنيا پودوبنوي پوەزي، ۆليانيە يسلاما. پەرۆىمي، كتو ناچال سوبيرات ي پۋبليكوۆات وبرازتسى داننىح پرويزۆەدەني ۆ كونتسە XIX-ناچ. حح ۆۆ. بىلي رۋسسكيە يسسلەدوۆاتەلي رادلوۆ، ليۋتش، كازاحسكيە ەتنوگرافى ي. التىنسارين، م. كوپەەۆ، ا. بايتۋرسىنوۆ ي در. پوسلە ۋستانوۆلەنيا ۆ رەگيونە سوۆەتسكوي ۆلاستي وتنوشەنيە ك ناسلەديۋ پوەتوۆ-تراديتسيوناليستوۆ ستالو يزمەنياتسيا پود داۆلەنيەم كوممۋنيستيچەسكوي يدەولوگي. ودناكو ەتو پرويزوشلو نە سرازۋ.

ۆ 20-30 گگ. حح ۆ. وتكرىتوگو زاپرەتا نا پرويزۆەدەنيا "زار زامان" پوكا ەششە نە بىلو. پريچينا سوستويالا ۆ توم، چتو توگدا ۆ سوۆەتسكوي يستوريچەسكوي ناۋكە گوسپودستۆوۆالا كونتسەپتسيا "ابسوليۋتنوگو زلا", سۋت كوتوروي سوستويالا ۆ كريتيكە كولونيالنوي پوليتيكي تساريزما. پوەتومۋ نەدوۆولستۆو تسارسكوي يمپەريەي ۆ پرويزۆەدەنياح پوەتوۆ "زار زامان" بىلو ۆپولنە پريەملەمىم، حوتيا يح بىلو ترۋدنو سوگلاسوۆات س وفيتسيالنوي يدەولوگيەي ۆۆيدۋ يح تەولوگيچەسكوي ي انتيرۋسسكوي تەندەنتسي. پوەتومۋ داجە ۆ توت پەريود يسسلەدوۆاتەلي يمەلي ۆوزموجنوست پۋبليكوۆات ليش نايبولەە پريەملەمىە فراگمەنتى ناسلەديا "زار زامان", چاستو پري پۋبليكاتسياح وپۋسكالي يلي زامەنيالي سلوۆا "رۋسسكيە", "كافيرى" نا بولەە مياگكيە ۆىراجەنيا (ناپريمەر، "تساريزم" ي پر.), چتو دوكازىۆاەتسيا سوۆرەمەننىمي تەكستولوگيچەسكيمي يسسلەدوۆانيامي.

ۆ رانني پەريود يسسلەدوۆاتەلي گوۆوريلي تولكو و "ليتەراتۋرە رەليگيوزنوگو سودەرجانيا" (ح. دوسمۋحامەدوۆ ي در.) يلي "ليتەراتۋرە پەريودا پودچينەنيا رۋسسكومۋ تساريۋ" (س. سەيفۋللين). مۋحتار اۋەزوۆ ۆ ۋچەبنيكە "يستوريا ليتەراتۋرى" (تاشكەنت، 1927 گ.) ۆپەرۆىە ۆۆەل تەرمين "زار زامان" دليا وبوزناچەنيا داننوگو سۆوەوبرازنوگو ناپراۆلەنيا پو پريزناكۋ يح پەسسيميستيچەسكوگو دۋحا (ۆ پەرەۆودە س كازاحسكوگو يازىكا "زار" - پلاچ، "زامان" - ەپوحا). بىلو تاكجە ۋچتەنو، چتو ۆ ساميح تەكستاح چاستو ۋپومينايۋتسيا سلوۆوسوچەتانيا "زار زامان" يلي "اكىر زامان" (ەپوحا كونتسا سۆەتا).

ودناكو س كونتسا 30-ح - ناچ. 40-ح گگ. يسسلەدوۆانيا داننوي پروبلەمى بىلي زاپرەششەنى ستالينسكوي يدەولوگيەي. دەلو ۆ توم، چتو ۆ سوۆەتسكوي يستوريوگرافي پوياۆلياەتسيا تەوريا "نايمەنشەگو زلا", دوكازىۆايۋششايا پروگرەسسيۆنىي حاراكتەر روسسيسكوگو پريسۋتستۆيا نا كاۆكازە، تۋركەستانە ي در. رەگيوناح. پوەتومۋ س 50-ح گگ. حح ۆ. ۆ سوۆەتسكوم كازاحستانە ۋجە پولنوستيۋ دومينيرۋەت يدەيا و رەاكتسيوننوستي ي "پانيسلاميزمە" تۆورچەستۆا پوەتوۆ "زار زامان". ۆ سپەتسيالنىح فيلولوگيچەسكيح يسسلەدوۆانياح زاتراگيۆاليس ليش ۆوپروسى حۋدوجەستۆەننوي ستورونى پوەزي "زار زامان". ينوگدا راسسماتريۆالي پروبلەمۋ "زار زامان" ي فيلوسوفى، نو تولكو س تسەليۋ كريتيكي ۆ دۋحە ماركسيزما ي اتەيزما.

تاكيم وبرازوم، وريگينالنوە ناسلەديە "زار زامان" نە يزۋچالوس ي نە پەرەيزداۆالوس ۆ سوۆەتسكي پەريود ۆپلوت دو 1991 گ.، - دو وبرەتەنيا كازاحستانوم پوليتيچەسكوي نەزاۆيسيموستي. س 90-ح گگ. حح ۆ. ۆ رەسپۋبليكە زامەتنا تەندەنتسيا سبورا، يزۋچەنيا ي پۋبليكاتسي تەكستوۆ پوەزي "زار زامان". زا گودى گوسۋدارستۆەننوي نەزاۆيسيموستي سوچينەنيا ناپراۆلەنيا "زار زامان" بىلي يزدانى وتدەلنىمي كنيگامي; وني تاكجە ۆوشلي ۆ ليتەراتۋرنىە سبورنيكي ي الماناحي. ودناكو حاراكتەرنو، چتو يسسلەدوۆانيا دو سيح پور ۆەدۋتسيا ۆ وسنوۆنوم فيلولوگامي. نەسومنەننو، ەششە پرەدستويت ناپيسات فۋندامەنتالنىە ترۋدى پو داننومۋ ينتەرەسنومۋ ياۆلەنيۋ كازاحسكوي كۋلتۋرى س ۋچاستيەم يستوريكوۆ، فيلوسوفوۆ، ۆ توم چيسلە زارۋبەجنىح سپەتسياليستوۆ. ناسلەديە "زار زامان" ترەبۋەت گلۋبوكوگو وسمىسلەنيا ۆ راكۋرسە كونفليكتا تسيۆيليزاتسي ۆوستوكا ي زاپادا، رەليگيوزنو-ەسحاتولوگيچەسكيح يدەي ي يسلامسكوگو ساموسوزنانيا كازاحوۆ-كوچەۆنيكوۆ.

تەكستى پرويزۆەدەني پوەتوۆ "زار زامان" يزداۆاليس ۆ تسارسكي پەريود ۆ تيپوگرافياح كازاني نا ارابسكوي گرافيكە (ەكزەمپليارى حرانياتسيا ۆ رۋكوپيسنىح وتدەلاح ينستيتۋتا ليتەراتۋرى ي يسكۋسستۆا، تسەنترالنوي ناۋچنوي بيبليوتەكي رك). سوچينەنيا شورتانباي اكىنا پەرەيزداۆاليس نەودنوكراتنو پود نازۆانيەم "كيسسا-ي شورتانباي" ۆ 1888 گ. (يزداتەل - تاتارين حۋساينوۆ شامسۋددين), ۆ 1890 ي 1901 گگ. ۆ 1880 گ. ۆىشەل ۆ سۆەت سبورنيك ستيحوۆ "وسيەت-ناما" دۋلاتا باباتايۋلى. كنيگا ابۋباكيرا "ادەبيەت كازاكيا، يلي سلوۆا ابۋباكيرا مۋللى" يزداۆالاس ۆ كازاني ۆ 1902 ي 1905 گگ. نەوبحوديمو ۋكازات نا تو، چتو رۋكوپيسي ستيحوۆ "زار زامان" بىلي شيروكو راسپروسترانەنى ي حرانيليس ۆ اۋلاح كوچەۆنيكوۆ، ستەپەن گراموتنوستي كوتورىح ۆ سوۆەتسكوي ناۋچنوي ليتەراتۋرە يسكۋسستۆەننو زانيجالاس.

چاست 1. يستوريچەسكيە وسنوۆى ۆوزنيكنوۆەنيا ميروۆوززرەنيا كازاحسكيح پوەتوۆ "زار زامان". روسسيسكايا پوليتيكا، رول يسلاما.

ۆوزنيكنوۆەنيە ليتەراتۋرنوگو تەچەنيا "زار زامان" بىلو يدەولوگيچەسكوي رەاكتسيەي نا كولونيالنوە زاۆوەۆانيە سترانى تساريزموم ي پوسلەدۋيۋششيە ياۆلەنيا سوتسيالنو-ەكونوميچەسكوگو ي دۋحوۆنوگو ۋپادكا كوچەۆوي كۋلتۋرى كازاحوۆ. ۆ پرويزۆەدەنياح وسوبو ۆىراجەن موتيۆ وپلاكيۆانيا ستارينى، بىلوي سلاۆى نارودا ي ەگو تراديتسي، ۋپادكا ناتسيونالنوي گوسۋدارستۆەننوستي. ۆىراجاەتسيا پروتەست پروتيۆ پوليتيكي مەستنوي روسسيسكوي ادمينيستراتسي (وسوبەننو پو پوۆودۋ زاحۆاتا زەمەل), ا تاكجە نەپرياتيە سوتسيالنو-ەكونوميچەسكيح نوۆاتسي ەپوحي. ۆ تەكستاح "زار زامان" تاكجە پودۆەرگاەتسيا كريتيكە يزمەنيۆشيەسيا پريۆىچكي ي نراۆى كازاحوۆ، مورالنايا دەگراداتسيا مەستنوي ەليتى. پري ەتوم كريتيكا وسۋششەستۆلياەتسيا س پوزيتسي يسلامسكوگو شارياتا ي تراديتسيوننىح وبىچاەۆ كوچەۆنيكوۆ. وبششيم ي تيپيچنىم دليا داننوي شكولى بىلي پەسسيميزم، پونيمانيە پرويسحودياششەگو ۆ كونتەكستە فاتالنوي نەيزبەجنوستي كونتسا سۆەتا (اكىر زامان); پريزىۆ ۋسيليۆات دۋحوۆنو-نراۆستۆەننوە ناچالو، يسكات سپاسەنيە دۋشي ۋ اللاحا.

دليا يسسلەدوۆاتەليا مەنتالنوستي ۆاجنو تو، چتو تەكستى پرويزۆەدەني شورتانبايا، دۋلاتا، مۋراتا، ابۋباكيرا ۆۆيدۋ انتيرۋسسكوي ناپراۆلەننوستي سۆيدەتەلستۆۋيۋت و گلۋبوكوم كۋلتۋرنوم كونفليكتە، ۆوزنيكنوۆەني ۆ ماسسوۆوم سوزناني كازاحوۆ XIX ۆ. "وبرازا ۆراگا", و چەم مولچالا سوۆەتسكايا يستوريچەسكايا ناۋكا. فورميروۆانيە وتريتساتەلنوگو وبرازا روسسي ۆ كازاحسكوي دۋحوۆنوي كۋلتۋرە سۆيازانو س يزۆەستنوي تەندەنتسيەي ك ۋجەستوچەنيۋ پوليتيكي تساريزما ۆ تسەنترالنوي ازي س كونتسا XIX ۆ. پريسوەدينەنيە تەرريتوري سوۆرەمەننوگو كازاحستانا ك روسسيسكوي يمپەري ناچالوس ۆ 30-ح گگ. XVIII ۆەكا ي زاۆەرشيلوس ۆو ۆتوروي پولوۆينە XIX ۆەكا. داننىي دليتەلنىي پروتسەسس بىل پروتيۆورەچيۆىم: نا ناچالنوم ەتاپە يزۆەستنى فاكتى دوبروۆولنوگو پرينياتيا پوددانستۆا كازاحسكيمي پلەمەنامي ۆ سيلۋ ترۋدنوگو مەجدۋنارودنوگو پولوجەنيا، زاتەم مەرى ناسيلستۆەننوي ۆوەننوي وككۋپاتسي كرايا روسسيەي.

نا پروتياجەني ۆسەگو XIX ستولەتيا ۆ كازاحسكيح ستەپياح نە ۋتيحالي ماسسوۆىە ۆوورۋجەننىە ۆىستۋپلەنيا پروتيۆ كولونيزاتسيوننوي پوليتيكي تساريزما. گلاۆنوي پريچينوي بىلي زاحۆاتى ۆلاستيامي پلودورودنىح زەمەل ي ۆىسەلەنيە كازاحوۆ ۆ نەبلاگوپرياتنىە ۆ گەوگرافيچەسكوم وتنوشەني زونى، سۋجەني تەرريتوري كوچەۆي، چتو ۆەلو ك ۋپادكۋ تراديتسيوننوگو ەكستەنسيۆنوگو سكوتوۆودستۆا. ۆ ۆوورۋجەننىە ۆىستۋپلەنيا بىلي ۆتيانۋتى دەسياتكي تىسياچ كازاحوۆ ۆو ۆسەح رەگيوناح سترانى. ودناكو ۆ سيلۋ رازروزنەننوستي ۆىستۋپلەني، ي ساموە گلاۆنوە، ۆوەننو-تەحنيچەسكوي وتستالوستي نومادوۆ ۆسە ۆوسستانيا بىلي پوداۆلەنى، ۋچاستنيكي پودۆەرگليس رەپرەسسيام، سوسلانى نا كاتورجنىە رابوتى ي ت.د.

ۆاجنوي داتوي بىل 1868 گ.، كوگدا نا تەرريتوري كازاحستانا بىلا ۆۆەدەنا كولونيالنايا سيستەما ۋپراۆلەنيا (گەنەرال-گۋبەرناتورستۆا). ۆسە زەمليا بىلا وبياۆلەنا يۋريديچەسكوي سوبستۆەننوستيۋ روسسيسكوگو گوسۋدارستۆا. نوۆايا سيستەما ۋپراۆلەنيا نوسيلا ۆوەننىي حاراكتەر. كازاحي وفيتسيالنو بىلي وتنەسەنى ۆ سوتسيالنۋيۋ كاتەگوريۋ "ينورودتسەۆ", پودۆەرگاۆشيحسيا ديسكريميناتسي ي موگلي زانيمات تولكو سامىە نيزشيە زۆەنيا ۋپراۆلەنيا. نا تەرريتوري كازاحستانا بىلي رازمەششەنى ۆوورۋجەننىە سيلى روسسي ۆ ليتسە رەگۋليارنىح ي يررەگۋليارنىح (كازاچيح) ۆويسك.

نا كازاحوۆ بىلي راسپروسترانەنى وبششەيمپەرسكيە زاكونى; سوگلاسنو يم ۆوورۋجەننىە ۆىستۋپلەنيا پروتيۆ رەجيما جەستوكو كاراليس. تياجەلىم برەمەنەم ستالي گوسۋدارستۆەننىە نالوگي ي سبورى س كوچەۆوگو ناسەلەنيا. كاك يزۆەستنو، زناتوك تسەنترالنوي ازي ا. ۆامبەري پوسلە سۆويح پۋتەشەستۆي كومپەتەنتنو زاياۆيل (ۆ سۆوەم ناۋچنوم دوكلادە ۆ لوندونە) و توم، چتو مەستنىە نارودى پود روسسيسكيم ۆلادىچەستۆوم پريشلي ك ماتەريالنومۋ ي دۋحوۆنومۋ ۋپادكۋ. و بەسسپراۆي كازاحوۆ ارگۋمەنتيروۆانو پيسالي پرەدستاۆيتەلي كازاحسكوي ينتەلليگەنتسي ناچ. حح ۆ. (ا. بۋكەيحانوۆ، ا. بايتۋرسىنوۆ، م. دۋلاتوۆ، م. چوكاي ي در.).

نەمالوۆاجنىم وبستوياتەلستۆوم بىلو ناستۋپلەنيە نا پراۆا يسلاما ي اكتيۆيزيرۋيۋششايا ميسسيونەرسكايا پوليتيكا تساريزما، ۆوۆلەچەنيە مەستنوگو ناسەلەنيا ۆ رۋسسكيە پراۆيتەلستۆەننىە شكولى. تساريزم سترەميلسيا وستانوۆيت ەستەستۆەننىي حود كۋلتۋروگەنەزا كازاحسكوگو نارودا، پوۆەرنۋت ەگو سوزنانيە ۆ رۋسلو اسسيميلياتسي ي كۋلتۋرنوي پەرەكوديروۆكي ۆ سووتۆەتستۆي سو ستراتەگيچەسكيمي پلانامي يمپەري. پوكازاتەلنا بوربا س دەياتەلنوستيۋ ۆ كازاحستانە تاتارسكيح مۋلل، يزياتيە كازاحوۆ يز پودچينەنيا ۋفيمسكوگو مۋفتياتا (1868), پوپىتكي رەفورميروۆانيا كازاحسكو-ارابسكوي گرافيكي ي زامەنى ەە كيريلليتسەي ي در. حوروشو يزۆەستنايا ميسسيونەرسكايا دەياتەلنوست ن. يلمينسكوگو، ن. وستروۋموۆا. ا ۆ ناچ. حح ۆ. يسلام بىل ۋجە پريزنان ۆ كاچەستۆە ۋگروزى گوسۋدارستۆەننوي بەزوپاسنوستي يمپەري. ۆمەستە س تەم پولنوستيۋ كونتروليروۆات دۋحوۆنۋيۋ جيزن مۋسۋلمان، پەچاتنۋيۋ پرودۋكتسيۋ ي پر. كولونيالنايا ادمينيستراتسيا ۆ تو ۆرەميا نە يمەلا ۆوزموجنوستي.

ۆ داننوي يستوريچەسكوي اتموسفەرە ناراستايۋت ناستروەنيا پەسسيميزما ي وتچايانيا ۋ نارودوۆ تسەنترالنوي ازي، ي ەتو وتراجاەتسيا ۆ يح حۋدوجەستۆەننوي ليتەراتۋرە، چتو وتمەچايۋت اۆتورى كوللەكتيۆنوي مونوگرافي "Central Asia: a century of Russian rule" پود رەد. ەدۆاردا ولۋورتا، يزداننوي ەششە ۆ 1967 گ. ۆ نيۋ-يوركە. پرەوبلادايۋششەي تەندەنتسي ۆ ۋموناستروەنياح كازاحوۆ ستانوۆياتسيا تەپەر گورە، پلاچ پو ۋشەدشيم ۆرەمەنام نەزاۆيسيموستي، سلاۆى، كوچەۆوي يديللي، ەففەكتيۆنوستي تراديتسيوننىح ينستيتۋتوۆ ۆلاستي ي وبىچاەۆ. نارود تەرياەت ۆەرۋ ۆ ۆوزموجنوست ۆەرنۋت پراۆا ي بىلۋيۋ سۆوبودۋ، ا تاكجە زاحۆاچەننىە پلودورودنىە زەملي، رەكي ي وزەرا.

چتو كاساەتسيا يسلاما، تو كونەتس XIX-ناچ. حح ۆۆ. حاراكتەريزۋەتسيا ۆ كازاحسكوم وبششەستۆە روستوم پوليتيچەسكوي رولي يسلاما. ەتو بىلو سۆيازانو س روستوم نەدوۆولستۆا روسسيسكوي كونفەسسيونالنوي پوليتيكوي. كرومە توگو، دليا منوگيح ليۋدەي رەليگيا ستانوۆيلاس وتدۋشينوي ۆ تياجەلىح ۋسلوۆياح پوتەري زەمەل، ميگراتسي، بەدنوستي ي رازورەنيا، ۆسپىشەك ەپيدەمي ينفەكتسيوننىح زابولەۆاني. ۋتراتا نادەجدى نا پوليتيچەسكوە وسۆوبوجدەنيە سترانى، كاتاستروفيچەسكوە ۋحۋدشەنيە ماتەريالنوگو پولوجەنيا اكتۋاليزيروۆالو وبراششەنيە ك بوگۋ ي مۋسۋلمانسكوي ەسحاتولوگي. ناكونەتس، نەوبحوديمو ۋچيتىۆات، چتو ۆ ەتوت پەريود ۆ يمپەري راسپروسترانيايۋتسيا يدەي تيۋركسكوگو دجاديديزما. كاك ۋۆيديم نيجە، ۆ پوەزي "زار زامان" نەسموتريا نا يح سيلنىي تراديتسيوناليستسكي ۋكلون، بىلو زامەتنو ۆليانيە رەليگيوزنو-رەفورماتورسكوي تەندەنتسي، سۆويستۆەننوي دجاديديزمۋ.

بيوگرافيچەسكيە داننىە و پوەتاح "زار زامان" ۆەسما نەپولنىە. وني بىلي وبرازوۆاننىم پو مۋسۋلمانسكي، نەكوتورىە يز نيح داۆالي چاستنىە ۋروكي دەتيام ۆ اۋلاح. نو ۆ تسەلوم، ۆاجنو وتمەتيت، چتو ەتي پرەدستاۆيتەلي كازاحسكوي دۋحوۆنوي ەليتى نە زانيمالي كاكيە-ليبو وفيتسيالنىە دولجنوستي ني ۆ تراديتسيوننو-مۋسۋلمانسكوي، ني تەم بولەە كولونيالنوي سيستەمە ۋپراۆلەنيا ي وبرازوۆانيا. وني وستاۆاليس سۆوبودنىمي پوەتامي، مىسليتەليامي-پروپوۆەدنيكامي، وبىچنىمي جيتەليامي كوچەۆىح اۋلوۆ، چتو داۆالو يم ۆوزموجنوست وتكرىتو ۆىراجات سۆوە وتنوشەنيە ك ۆلاستي. ۆ يمۋششەستۆەننوم پلانە وني، پو ۆسەي ۆيديموستي، زانيمالي پوزيتسيۋ سرەدنەگو كلاسسا.

چاست 2. وتنوشەنيە كازاحسكيح پوەتوۆ "زار زامان" ك يمپەرسكوي سيستەمە ۋپراۆلەنيا ي رۋسسكو-پراۆوسلاۆنوي تسيۆيليزاتسي.

موتيۆى پەسسيميزما، ترەۆوگي ۆ سۆيازي س روسسيسكوي ي كيتايسكوي ەكسپانسيەي پوياۆليايۋتسيا ۆ كازاحسكوي پوەزي ۋجە ۆ XVIII ۆ. ي ۋسيليۆايۋتسيا ۆ XIX ۆ. وسنوۆنايا يدەيا، وبەدينيايۋششايا پوەتوۆ "زار-زامان" - ەتو نەدوۆولستۆو ي وسترىي پروتەست پروتيۆ كولونيالنوي پوليتيكي تساريزما. يز ەتوگو ناستروەنيا ۆىتەكايۋت سكورب ي ريتۋالنىي پلاچ (پو كاز. "joktau") پو ۋشەدشەمۋ زولوتومۋ ۆەكۋ كوچەۆنيكوۆ، نراۆستۆەننىي سۋد ناد سوۆرەمەننيكامي ي ەسحاتولوگيچەسكيە پرەدوششۋششەنيا.

رۋسسكيە ۆ تەكستاح پوەزي "زار زامان" نازىۆايۋتسيا "ورىس" (ت.ە. ەتنونيم "رۋسسكي"). نو نايبولەە راسپروسترانەننىم ەپيتەتوم رۋسسكيح ياۆلياەتسيا يسلامسكي تەرمين "كافير" - "نەۆەرنىي" (پو كاز. "kapir" يلي "kauir"). ۆسترەچايۋتسيا ۆىراجەنيا "kalimatsiz kapir" (كافيرى، كوتورىە نە زنايۋت "كاليمات", ت.ە. سۆياششەننۋيۋ فورمۋلۋ يسلاما "ليا يللياحا يلليا اللاح"), ا تاكجە "موحناتوروتىە كافيرى" ("auzi tukti kapir"). پوسلەدنەە ۆىراجەنيە سلەدۋەت پونيمات سلەدۋيۋششيم وبرازوم: كازاحي-مۋسۋلمانە ۆەكامي سلەدوۆالي يسلامسكيم پراۆيلام نوشەنيا بورودى ي ۋسوۆ، كوگدا ۋسى نە دولجنى بىلي پوكرىۆات گۋبۋ ي كوروتكو سوستريگاليس. پوەتومۋ يح ۋديۆليالي سپۋسكاۆشيەسيا نا گۋبى پىشنىە، نەوستريجەننىە ۋسى پريەزجيح رۋسسكيح وفيتسەروۆ، سولدات ي كرەستيان.

تاكجە ۋپوترەبليايۋتسيا ۆىراجەنيا "insapsiz kapir" (نەناسىتنىي كافير") ، "uyalmastan bul kapir" ("پوتەرياۆشيە ستىد كافيرى") - ۆ سۆيازي س تەم، چتو تساريزم نە دوۆولستۆۋەتسيا زاحۆاچەننىمي زەمليامي ي سكوتوم ي پريبيراەت ك سۆويم رۋكام ۆسە بولشە پريرودنىح بوگاتستۆ. مى ناحوديم ۆ ستيحاح ي سلوۆوسوچەتانيە "it kapir" (سوباكا-كافير), ا تاكجە "sotkar orys" (ناحالنىە رۋسسكيە). رۋسسكي چەلوۆەك دليا كازاحا XIX ۆەكا - ەتو ەششە "mayir" (مايور), "jandaral" (گەنەرال), "oyaz" (ۋەزدنىي ناچالنيك). ۆو گلاۆە ۆسەح ەتيح ناچالنيكوۆ ستويت رۋسسكي تسار: "patsha" يلي "ak patsha" (بەلىي تسار) - تاك نازىۆالي روسسيسكوگو مونارحا ەگو پودداننىە مۋسۋلمانە. پري ەتوم رۋسسكي تسار ۆ تراديتسيوننوم سوزناني كازاحوۆ پرەدستاەت ۆ وبرازە نەسپراۆەدليۆوگو پراۆيتەليا، نارۋشايۋششەگو كلياتۆى ي ت.د. ("patshadan ketti gadelet", "ak patsha tayip sertinen").

رەجە يسپولزۋەتسيا سلوۆو "muzhyk" (وت رۋسسكوگو "مۋجيك") - كوگدا رەچ يدەت و كرەستياناح-پەرەسەلەنتساح يز روسسي. ۆ ۆوسپرياتي پوەتوۆ روسسيا - ەتو ۆراگ (dushpan, dushman), پريچەم ەتو - سيلنىي، نەپوبەديمىي ۆراگ، فاكتيچەسكي زاحۆاتيۆشي ۆلاست ۆ ەتوم زەمنوم ميرە: "Auzina kapir karatti Bu dunyanin tutkasin" ("ۆەس زەمنوي مير سموتريت ۆ روت ەتيم كافيرام"), "Musulmandi bul kunde orys kapir jenip tur" ("ۆ ناشي دني رۋسسكيە كافيرى ودولەلي مۋسۋلمان").

ۆ تولگاۋ (تراديتسيوننىي ستيحوتۆورنىي جانر) "وسيەت-نامە" (زاۆەششانيە) دۋلاتا سناچالا ۆوسپەۆايۋتسيا ۋشەدشيە ۆرەمەنا، پري ەتوم يدەالوم كازاحوۆ پرەدستايۋت حانى ابۋلمانسۋر ي ابۋلفەيز (XVIII ۆ.), ا تاكجە حان كەنە، ۆوسستاۆشي ۆ XIX ۆەكە پروتيۆ روسسي. دالەە پروكليناەتسيا ۆرەميا پوراجەنيا كازاحوۆ ي پريحودا رۋسسكيح: "Ortana orys kelgen son, El korgar erler olgen son" ("پوسلە توگو، كاك پريشلي رۋسسكيە ي نە ستالو زاششيتنيكوۆ رودينى..."); "Khan Kene ketip aradan Oryska kazak karagan" ("حان كەنە ۋشەل وت ناس، رۋسسكيم پودچينيليس كازاحي").

پوليتيكۋ روسسي پو وتنوشەنيۋ ك كازاحام پوەتى وبرازنو سراۆنيۆايۋت س تراديتسيوننىمي ۆيدامي وحوتى نا ديكيح زۆەرەي: ۋسترايۆانيەم لوۆۋشەك (orystin jaigan torina - "سەتي، راسستاۆلەننىە رۋسسكيمي"), بروسانيەم نا نەگو س دالنەگو راسستويانيا اركانا، پرەسلەدوۆانيا س لوۆچەي پتيتسەي: "orystin tusti kurigi" ("وكازاليس مى سۆيازاننىمي بروشەننىم رۋسسكيمي اركانوم"), "orys - burkyt, biz - tulki" ("رۋسسكيە - بەركۋت، مى - ليسا") يلي "dushpan -tazy, biz - tulki ("ۆراگ- گونچايا سوباكا، مى - ليسا").

ۆ درۋگوم پرويزۆەدەني "Tarih koshi turaly" ("و تەچەني يستوري") دۋلات اكىن گوۆوريت و نارۋشەني رۋسسكيم تسارەم "كلياتۆى", ۆيديمو، پودرازۋمەۆايا ۋسلوۆيا راننيح دوگوۆوروۆ و دوبروۆولنوم پريسوەدينەني (1731-34 گ.). دالنەيشايا يستوريا، پو ەگو منەنيۋ، بىلا تاكوۆا، چتو ك كازاحسكومۋ نارودۋ وتنوسيليس كاك ك سكوتۋ، ەگو پودۆەرگلي پولنومۋ گرابەجۋ ("Haiwanmen ten sanaldyn, Teridey bolip tonaldyn"). زۆۋچيت يدەيا و چۋجدوستي رۋسسكوي كۋلتۋرى: "orys degen atynan, teris jazgan khatinan" (رۋسسكيە، كوتورىە "پيشۋت ناوبوروت", ت.ە. ۆ وتليچيە وت كازاحسكو-ارابسكوگو پيسما بۋكۆى پيشۋتسيا سلەۆا ناپراۆو). نارود تەرپيت وت روسسي بەسچيسلەننىە پريتەسنەنيا، چتو ۆيدنو يز سلوۆ "orystan korlyk korgen son otirip biler alkindi" ("بي ۆزدىحايۋت وت توگو، چتو تەرپيات ۋنيجەنيا وت رۋسسكيح"). سلوۆو "korlyk" (ۋنيجەنيە) - ۆەسما چاستو ۋپوترەبلياەموە پوەتامي "زار زامان" سلوۆو دليا وبوزناچەنيا سوستويانيا كازاحوۆ پري رۋسسكوم ۆلادىچەستۆە.

وسوبەننو تياجەلو پەرەجيۆاەت دۋلات پوتەريۋ نارودوم يسكوننىح زەمەل - بەسكراينىح كوچەۆي پرەدكوۆ. "Jerinnin aldi shurayin" - "وتوبرالي سامىە پلودورودنىە يز زەمەل"; "Duan salip jailanip" - "سوزداۆ كرەپوستي، راسپولوجيليس; "Datindi aitsan mayirga Sibirge kettin aydalip - "ەسلي جە وسمەليشسيا پوجالوۆاتسيا مايورۋ، تو تۋت جە بۋدەش سوسلان ۆ سيبير". ۆ ودنوم ستيحوتۆورەني، س ليۋبوۆيۋ وپيسىۆايا رودنىە كرايا، پرەكراسنۋيۋ رەكۋ اياگوز (ۆ سەۆەرو-ۆوستوچنوم كازاحستانە) دۋلات وپلاكيۆاەت ناستوياششەە ي بۋدۋششەە، كوگدا روسسيا پريبيراەت ك رۋكام زەملي، سترويت نا بەرەگاح رەك كرەپوستي. پو منەنيۋ پوەتا، ۆودۋ سۆياششەننوي رەكي اياگوز ستالي پيت رۋسسكيە كولونيزاتورى، ي وت تاكوگو وسكۆەرنەنيا رەكا ناچالا پورتيتسيا ("jagana duan tusken son Suindi Orys ishken son Ayagoz suin kagindi").

ۆ درۋگوم مەستە (ستيحوتۆورەنيە "و رودنوي زەملە") پوەت وپلاكيۆاەت رودوۆىە كوچەۆيا پرەدكوۆ، ۆ چاستنوستي، دجايلياۋ (لەتنەە پاستبيششە) ساندىكتاس، گوۆوريا: ۆسكورە تى ستانەش زابروشەننوي (كازاحامي), ي پو تەبە بۋدۋت گۋليات ستادا سۆينەي ("kalarsin bir kun Sandiktas Kulan jortpas bel bolip Janinnan tas batirip Tamirindi koparip Shoshka turtip kydyrip").

يز بيوگرافي شورتانباي اكىنا يزۆەستنو، چتو ون ەزديل ۆ سوستاۆە كازاحسكوي دەلەگاتسي نا ۆسترەچۋ س ۆەليكيم كنيازەم ۆلاديميروم يز رودا رومانوۆىح. دەلەگاتسيۋ ۆوزگلاۆيل اۆتوريتەتنىي ۆ كراە كازاح كۋنانباي (وتەتس كازاحسكوگو پوەتا-پروسۆەتيتەليا ابايا). ۆسترەچا كنيازيا س كازاحامي سوستويالاس ۆ گ. ومسكە ۆ 1867 گ. ۆوزۆراششاياس وبراتنو، شورتانباي، پو راسسكازام وچەۆيدتسەۆ، بىل سيلنو وپەچالەن زرەليششەم اكتيۆنوگو زاسەلەنيا بەرەگوۆ رەكي يرتىش رۋسسكيمي كرەستيانامي. ون سكازال ۆ ستيحاح: "Ertistin boyi en jaylau, Koshime tusti bir baylau, Alganin muzhik az deydi Kelip te kapti toresi Jok shigar bizge beresi" ("پروستورنى لەتوۆكي نا بەرەگاح يرتىشا، كوچەۆيا موي وكازاليس سۆيازاننىمي، مۋجيك نە دوۆولستۆۋەتسيا وتنياتىم، ۋجە ي گوسپودين يح پريبىل، نەچەگو نام جدات وت نەگو").

مۋرات اكىن، ۆىحودەتس يز زاپادنىح رەگيونوۆ كازاحستانا (رايون پريكاسپيا، نىنەشني اتىراۋ) وسوبەننو وسترو رەاگيرۋەت نا زاحۆاتى پريگرانيچنىح زەمەل تساريزموم. دوجيۆ دو 1906 گ.، ون ۋۆيدەل ي داجە يسپىتال نا سەبە ليچنو برەميا كولونيالنوگو گنەتا. يزۆەستنو، چتو پوەت پرويسحوديل يز وبەدنەۆشەي سەمي، ۋ كوتوروي نە حۆاتيلو سرەدستۆ زاپلاتيت سىنۋ زا پولنىي كۋرس وبۋچەنيا ۋ مەستنوگو مۋللى.

ۆ تولگاۋ مۋراتا "سارى اركا" وپيسىۆاەتسيا پوەتاپنوە اكتيۆنوە پرودۆيجەنيە روسسي نا ۆوستوك: "Auely jenip orys Edildi aldi" ("سناچالا رۋسسكيە پوبەدونوسنو زاحۆاتيلي ۆولگۋ), "Sarytau, Ashtarkhannin jerin aldi" ("پريسوەدينيلي زەملي ساراتوۆا ي استراحاني"), "Artinan Edilden son Naryndi aldi Togaydin agash kamis talin da aldi" ("پوسلە ەديليا (ۆولگي) پريسۆويلي نارىن، ي لەسا، ي كامىشي - ۆسە پريبرالي ك رۋكام").

تسارسكايا روسسيا يزوبراجاەتسيا ۆ وبرازە ناستۋپايۋششەگو ۆراگا، زاحۆاتىۆايۋششەگو پلودورودنىە زەملي ۆدول رەك ەديل، يايك، ويىل، ساگىز، جەم: "Edildi tartip algani - etekke kolin salgani, Jayikti tartip algani - jagaga kolin salgani Oyildi tartip algani oidagisi bolgani ("وتوبرالي ۆولگۋ - بۋدتو سحۆاتيلي زا پودول، وتوبرالي يايك - كاك بۋدتو سحۆاتيلي زا ۆوروتنيك، كوگدا ۋيل ۆزيالي - تو دوبيليس ۆسەگو، چتو حوتەلي"). كازاحي ۋپودوبليايۋتسيا بەسپوموششنومۋ زۆەريۋ (توچنەە، ليسيتسە), ۋبەگايۋششەمۋ وت پرەسلەدۋيۋششەگو ەگو وحوتنيكا (Dushpan - tazy, biz - tulki).

پوەتۋ-وپپوزيتسيونەرۋ نەناۆيستنى وبرازى يستوريچەسكيح ۆراگوۆ - "موحناتوروتىح كافيروۆ" ("auzi tuktu kauir"), ا تاكجە جيۆشيح پو سوسەدستۆۋ ي نوسياششيح نا ماكۋشكە كوسيچكي بۋدديستوۆ-كالمىكوۆ ("basi shokti kalmak"). مۋرات اكىن وپاساەتسيا ۆوۆلەچەنيا كازاحوۆ ۆ سولداتسكۋيۋ سلۋجبۋ، چتو ياكوبى چرەۆاتو وبراششەنيەم مولودىح كازاحوۆ ۆ حريستيانستۆو ("soldatka berip balasin Moynina kires saldirgan". سكورب ي سوجالەنيە وحۆاتىۆايۋت ەگو وت مىسلي، چتو پوراجەنيە پولنوە، چتو نەت نيكاكوي نادەجدى ۆزيات رەۆانش ۋ تساريزما ي ەگو پالاچەي. يدەالوم دوبلەستنوگو گەرويا، "پوسلەدنيم يز موگيكان" پرەدستاەت ۆ ەگو پوەزي ۆوجد پلەمەني بەرش، پرەدۆوديتەل ۆوسستانيا 1836 گ.، تراگيچەسكي پوگيبشي وت رۋك تسارسكيح ۆويسك يساتاي تايمانۋلى. پوەت سچيتاەت: ك چەمۋ پۋستىە نادەجدى، كوگدا داجە يساتاي نە سموگ دوبيتسيا سۆوەي تسەلي - سپراۆەدليۆوستي؟! ("Erdin sony Isatay barmagin tistep otken jer!").

حاراكتەرنو، چتو ۆ تەكستاح "زار زامان" رۋسسكيە زاۆوەۆاتەلي يزوبراجەنى ۆ وبرازاح ۆراگا، نەپرياتەليا ("dushpan"), يسپولزۋەتسيا مەتافورا سيلنوگو موروزا ("ayazday bolip kiskan) ي داجە چۋدوۆيششنىح پەرسوناجەي نارودنوي ميفولوگي ي فولكلورا - "jalmauyz", "albasty" (ۆراجدەبنىە چەلوۆەكۋ ۆەدمى ي دۋشاششيە ليۋدەي ۆو سنە زلىە دۋحي). زاتو نەت ني ودنوگو نامەكا نا پولوجيتەلنىە مومەنتى نوۆوي تسيۆيليزاتسي ي سيستەمى ۋپراۆلەنيا، نا ۆوزموجنوست كومپروميسسا ي دوبروۆولنوي ينتەگراتسي س نەي.

بەزۋسلوۆنو، وپيساننىە پرەدستاۆلەنيا گوۆوريات وب وگرانيچەننوستي ي گيپەرتروفيروۆاننوستي پسيحولوگيچەسكوگو ۆوسپرياتيا اۆتوروۆ، و ميفولوگيزاتسي وبرازا يمپەري ۆ سوزناني توگداشنيح كازاحوۆ. نا ناش ۆزگلياد، پراۆيلنوە وبياسنەنيە ەتومۋ دال زەملياك مۋرات-اكىنا، يزۆەستنىي كازاحسكي پوليتيچەسكي دەياتەل ناچ. حح ۆ.، ۆراچ (ۆىپۋسكنيك سانكت-پەتەربۋرگسكوي ۆوەننو-مەديتسينسكوي اكادەمي 1909 گ.) حاليل دوسمۋحامەدوۆ. ون ناپيسال، چتو ماسسى پروستىح كازاحوۆ ۆ كونتسە XIX ۆ. زنالي روسسيۋ تولكو چەرەز ليچنوستي ۆوەننىح ي چينوۆنيكوۆ تسارسكوي ادمينيستراتسي. نارود ەششە نە زنال "درۋگيح، حوروشيح رۋسسكيح", ت.ە. ناستوياششۋيۋ رۋسسكۋيۋ كۋلتۋرۋ، ينتەلليگەنتسيۋ، ي نە موگ يمەت بولەە پولنوگو ي وبەكتيۆنوگو پرەدستاۆلەنيا و روسسي.

دۋلات، مۋرات، شورتانباي ي در. ەدينودۋشنو وسۋجدايۋت چاست كازاحوۆ، كوتورىە ستالي س پوزوروم سلۋجيت نوۆوي پوليتيچەسكوي سيستەمە، پوموگات ۆ ۋپراۆلەني كرايا. ۋ شورتانبايا ۆ وتريتساتەلنوم سمىسلە ۋپومينايۋتسيا "بولاسناي" (ۆولوستنوي پراۆيتەل), بي (مەستنىە سۋدي), اۋىلناي (اۋلنىە ستارشينى), ت.ە. كازاحي، سلۋجيۆشيە ۆ نيزوۆىح زۆەنياح ادمينيستراتيۆنو-پوليتيچەسكوي سيستەمى تساريزما. وني، پو ەگو منەنيۋ، پوددەرجيۆايۋت كافيروۆ، سلۋجات يم ("kapirdin sozin makuldap").

"Orystin zanin kuattap jol aship eldi suattap... Kumartip patsha syina" - ەتو سلوۆا دۋلاتا و تەح، كتو پوددەرجال "رۋسسكيە زاكونى", وتكرىل يم دوروگۋ ۆ وبمەن نا پوداركي تساريا. "....Shen shekpenge satylip, Batpakka elin batyrip, Dushpanina ok salip, Eline karay atylip" ("پروداۆشيس زا چينى ي زۆانيا، وني ۆۆەرگلي سترانۋ ۆ بولوتو; نا ستورونە زلەيشەگو ۆراگا گوتوۆى كينۋتسيا نا سۆويح"). تاكجە گوۆوريتسيا، چتو پرورۋسسكايا ەليتا سدەلالا كافيروۆ سۆويمي "پيرامي", ت.ە. پوكلونيايۋتسيا يم كاك نەكوگدا مۋسۋلمانسكيم سۆياتىم ("kapirdi kordin pirindey"). دۋلات اكىن وسۋجداەت ليتسەمەريە مەستنىح كازاحسكيح چينوۆنيكوۆ، كوتورىە پەرەد رۋسسكيم ناچالستۆوم ستانوۆياتسيا مياگچە ي ستەسنيتەلنەە دەۆۋشكي، ا وستاۆشيس ناەدينە سو سۆويم نارودوم، پرەۆراششايۋتسيا ۆ ۆولكا.

حاراكتەرنوي چەرتوي پوەزي "زار زامان" ياۆليايۋتسيا ي پرەدسكازانيا و بۋدۋششەم، و توم، چتو نارود وجيدايۋت ەششە بولشيە يسپىتانيا ي ۋنيجەنيا، بەدى ۆوزراستۋت منوگوكراتنو. پرەدسكازىۆايۋتسيا نوۆىە ناستۋپلەنيا "نەۆەرنىح" نا كازاحسكۋيۋ زەمليۋ "س ۆوستوكا" ي "زاپادا". دۋلات، شورتانباي پرەدۋپرەجدايۋت كازاحوۆ، چتو نە زا گورامي ۆرەميا، كوگدا ناشيح سىنوۆەي روسسيا بۋدەت زابيرات ۆ ارميۋ ("balandi alar soldatka" - "دەتەي تۆويح زابەرۋت ۆ سولداتى"). ەتو دەيستۆيتەلنو سلۋچيلوس ۆ گودى پەرۆوي ميروۆوي ۆوينى. ستەپەن نيششەتى بۋدەت تاكوي، چتو كازاح-كوچەۆنيك ۋجە نە سيادەت ۆەرحوم نا كونيا، ت.ە. بۋدەت پەشيم ("mine almassyn jaldy atka"). ۆسە سۋدبى بۋدەت ۆەرشيت بۋماگا، ۆوزراستۋت بيۋروكراتيزم ي فورماليزم ("alakanday bet kagaz, tabinarsin mandatka" - "بۋدەش پوكلونياتسيا كلوچكۋ بۋماگي، مانداتام"). ۋ مۋرات-اكىنا مى ناحوديم پروروچەستۆا وتنوسيتەلنو "چەرنوگو" بۋدۋششەگو كازاحوۆ ۆ سمىسلە ماسسوۆوگو وبرۋسەنيا ي وبنيششانيا: "kynama beshpet kyersin" (نادەنەش ۋزكي كافتان، ت.ە. ودەجدۋ رۋسسكيح - ۆ وتليچيە وت پروستورنىح حالاتوۆ كازاحوۆ), ۆ تەلەگۋ بۋدەش زاپرياگات كلياچۋ ("arbaga mashtek jagersin").

ماسسوۆومۋ سوزنانيۋ كازاحوۆ-مۋسۋلمان بىلو ترۋدنو پرينيات اتريبۋتى وسەدلوي يندۋستريالنوي تسيۆيليزاتسي. پوەتومۋ مى ۆيديم، چتو ۆ ستيحاح تراديتسيوناليستوۆ كوچەۆومۋ بىتۋ، بەلىم ۆويلوچنىم يۋرتام پرەدكوۆ پروتيۆوپوستاۆليايۋتسيا دەرەۆياننىە رۋسسكيە يزبى (endi kelip kamaldin orys salgan ku tamga - "ا تەپەر تى زاگنان ۆ نەسچاستنۋيۋ يزبۋ، پوستروەننۋيۋ رۋسسكيمي"). وپپوزيتسيا نوماديچەسكوگو ميروۆوسپرياتيا ي وسەدلوي كۋلتۋرى ۆيدنا يز ستروك: "Ak ordalar tark bolip, Balshiktan salgan tam ozdy" ("بەلىە يۋرتى ستالي نە نۋجنى، ا پوپۋليارنى دوما يز گلينى").

نەدوۆولستۆو ۆىزىۆاەت اكتيۆيزاتسيا تورگوۆلي، منوگيە نوۆىە اتريبۋتى جيزني كازاحوۆ، كاك، ناپريمەر، زايمستۆوۆاننىە ۋ رۋسسكيح ساموۆار ي تراديتسيا چاەپيتيا. دۋلات: "پريشەل كونەتس سۆەتا، پوسكولكۋ ۆسياكيە نەدوستوينىە ليۋدي پوياۆيليس، ساموۆار ي چاي پوياۆيليس". ۋ شورتانبايا تاكجە چاەپيتيە ۆكليۋچەنو ۆ پريزناكي دەگراديرۋيۋششەي ەپوحي ("تولكو ي پيۋت چاي"). زدەس ۆاجنو پوياسنيت، چتو ماسسى كازاحوۆ-كوچەۆنيكوۆ ۆپلوت دو XIX ۆ. نە بىلي زناكومى س چاەم، ۋپوترەبليايا رازليچنىە كيسلو-مولوچنىە ناپيتكي.

دليا ستەپنياكا وبرازوم ۆراجدەبنوي تسيۆيليزاتسي ستانوۆيتسيا كولونيالنىي گورود (بولشايا چاست گورودوۆ كازاحستانا بىلي وسنوۆانى روسسيەي). يمەننو تۋدا، پو منەنيۋ دۋلاتا، وبنيششاۆشيە كازاحي ۆ بۋدۋششەم ماسسامي پوتيانۋتسيا ۆ پويسكاح زارابوتكا. پوتومۋ چتو ستەپي وپۋستەيۋت وت سكوتا ي ستانۋت نەپريگودنىمي. نانيماياس سلۋگامي رۋسسكيم، كازاحي بۋدۋت ۆىنۋجدەنى داجە پاستي يح سۆينەي ("Kalaga karay shubirip, malaylikka jurasin. Pana bolmay dalannan .. Shoshkasin bagip sabylip" ). درۋگيم وبرازوم چۋجوي تسيۆيليزاتسي ياۆلياەتسيا رۋسسكايا تيۋرما ("abakty") - سيمۆول جەستوكيح زاكونوۆ ("zakun") سامودەرجاۆنوگو رەجيما.

ابۋباكير اكىن (ۋمەر ۆ 1903 گ.) تاكجە كاتەگوريچەسكي نە پرينيماەت اتريبۋتى ناستۋپايۋششەي تەحنيچەسكوي تسيۆيليزاتسي. تەحنيكۋ، لوجنۋيۋ (وفيتسيالنۋيۋ) ناۋكۋ، تسارسكۋيۋ ادمينيستراتسيۋ پوەت ستاۆيت ۆ ودين پوروچنىي اپوكاليپتيچەسكي رياد. كونتراستوم ۆىگلياديت سۆوبودا، بوگاتستۆو ي گەرويچەسكوە پروشلوە، سليانيە س پريرودوي، كوتورىە وستاەتسيا تولكو س گورەچيۋ ۆسپومينات. پوەتى "زار-زامان" پروپاگانديرۋيۋت ەدينستۆو مۋسۋلمان ي داجە ۋتۆەرجدايۋت و پرەۆوسحودستۆە بۋحارسكوگو (ۋزبەكسكوگو) پروتەكتوراتا ناد رۋسسكيم پروتەكتوراتوم، و سلاۆنىح ۆرەمەناح، كوگدا مۋسۋلمانسكيە نارودى تسەنترالنوي ازي بىلي سيلنى ي سپلوچەنى.

ناپريمەر، دۋلات يدەاليزيرۋەت ۆليانيە بۋحارى نا كازاحوۆ ("Sen Bukhara kezinde Batua bar sozinde..."), ۋۆاجاەت سرەدنەۆەكوۆوگو ەميرا تيمۋرا. شورتانباي ۆ فيلوسوفسكو-رەليگيوزنوم نازيداني، سكازاننوم يم پەرەد سمەرتيۋ، زاۆەششاەت پوتومكام بەرەچ ەدينستۆو "مۋسۋلمانسكيح دەتەي" ي پەرەداەت پروششالنىە پريۆەتستۆيا جيتەليام تاشكەنتا ي بۋحارى ("Dugay salem aytayin Tashken menen Bukharga Musulmannin balasi kor bolmasin dushpanga").

چاست 3. يدەيا كونتسا سۆەتا، رەليگيوزنو-ميستيچەسكيە موتيۆى پوەزي "زار زامان".

پوەتى تەچەنيا "زار زامان" بىلي گلۋبوكو ۆەرۋيۋششيمي مۋسۋلمانامي ي داجە مۋللامي (تەولوگامي). اكتيۆنو يسپولزۋيۋتسيا يمي ارابو-پەرسيدسكيە رەليگيوزنىە تەرمينى. وني پريدەرجيۆاليس تراديتسي تسەنترالنوازياتسكوگو يسلاما، كوتورىي پرەدستاۆليال سوبوي سينتەز حانافيتسكوگو سۋننيزما ي سۋفيزما. سۋفيزم بىل پرەدستاۆلەن ۆ رەگيونە ياسساۆيسكوي ي ناكشبانديسكوي ميستيچەسكيمي شكولامي.

ۆ تەكستاح پرويزۆەدەني پروپاگانديرۋەتسيا يدەال بوگوبويازنەننوگو مۋسۋلمانينا، يسپولنيايۋششەگو ۆسە پرەدپيسانيا شارياتا. چاستو ۆوسحۆاليايۋتسيا دوستوينستۆا كورانا، سۋننى، ۋپوميناەتسيا پەرۆىي چەلوۆەك ادام، پروروك مۋحاممەد ("پايگامبار", "راسۋل-اللا" ي در.). شورتانباي، دۋلات، مۋرات، ابۋباكير پريزىۆايۋت كازاحوۆ ۋسيليۆات ۆەرۋ ۆ اللاحا. يح پروپوۆەدي پرينتسيپيالنو نە وتليچايۋتسيا وت وبىچنىح نازيداني مۋلل. ناپريمەر، شورتانباي پريزىۆاەت نارود پوددەرجيۆات تاكيە ينستيتۋتى يسلاما، كاك مەچەتي، مەدرەسە، ۆىپولنيات فارزى يسلاما (ناماز، پوست، ميلوستىنيا-زاكيات، حادج), ا تاكجە سوبليۋدات گرانيتسى دوزۆولەننوگو (حالال) ي زاپرەتنوگو (حارام). نو پري ەتوم وگوۆاريۆاەتسيا ۋسلوۆيە يسكرەننەگو، ا نە فورمالنوگو وتنوشەنيا ك رەليگي.

نە چۋجدى پوەتام-تراديتسيوناليستام ي رەليگيوزنو-پوليتيچەسكيە ناستروەنيا ۆ سۆيازي س ناستۋپلەنيەم پراۆوسلاۆنوي روسسي: "Dini baska bireuler El biledi aralap" ("ينوۆەرتسى ستالي ۋپراۆليات سترانوي") "Kapirden bolar hakimin" ("پراۆيتەليامي تۆويمي ستالي كافيرى") ي در. نو اكتسەنت سدەلان نا ۆوپروساح يسلامسكوي ەتيكي، ميستيكي ي ەسحاتولوگي. و ۆلياني سۋفيسكوي تراديتسي گوۆوريت ۋپوترەبلەنيە سلوۆ wali, sofy, pir, nafsy ي در. ۆ تەكستاح سيلنا پەسسيميستيچەسكايا، جيزنەوتريتسايۋششايا (اسكەتيچەسكايا) تەندەنتسيا. پروپاگاندا يدەي زاگروبنوگو ۆوزدايانيا، پەرەنوس اكتسەنتا س زەمنوي جيزني نا "ۆەچنۋيۋ", وپلاكيۆانيە ي پروكلياتە ۆ ادرەس زەمنوگو سۋششەستۆوۆانيا - ۆسە ەتو سۆيدەتەلستۆۋەت و سۋفيسكوم ۆلياني.

سوستويانيە كازاحوۆ، ۆ وسوبەننوستي پوستيگشيە سترانۋ بەدنوست ي نيششەتۋ، پوەتى "زار زامان" وتسەنيۆايۋت چەرەز تراديتسيوننىي سۋفيسكي وبراز "باراكا" (پو كاز. "بەرەكە") ليبو تيۋركسكي ەكۆيۆالەنت ەتوگو پونياتيا - "كۋت". وني وپرەدەليايۋت ەپوحۋ رۋسسكوگو گوسپودستۆا كاك "بەزبلاگوداتنوە سوستويانيە" ("ken konisin taryldi, kut-bereken aryldi", "kuty ketip jut bolmak"). ۆ تو ۆرەميا كاك دوكولونيالنىي پەريود س نوستالگيەي ۆوسپەۆاەتسيا كاك ۆرەميا، كوگدا ۆ سترانە بىل "كۋت", "باراكات", ت.ە. پريسۋتستۆوۆالا بوجەستۆەننايا ەنەرگيا، ميلوست اللاحا.

نايبولشي ينتەرەس ۆىزىۆاەت ەسحاتولوگيچەسكيە موتيۆى "زار زامان" ي يح سۆياز س وبرازوم روسسي. رەچ يدەت و مۋسۋلمانسكوي كونتسەپتسي "Kyamet" (دەن ستراشنوگو سۋدا), "Akyr zaman" (كونەتس سۆەتا). وسوبەننو پود ۆليانيەم سۋفيزما، ا نا ناچالنوم ەتاپە ي شيتسكو-يسمايليتسكيح يدەي تيۋركي تسەنترالنوي ازي ۆەريلي ۆ پريحود پەرەد كونتسوم سۆەتا پروروكا گايسا (يسۋسا حريستا), ماحدي (زەمنوگو سپاسيتەليا، پو كازاحسكي مادي). ۆ نارودنوم سوزناني كازاحوۆ پروچنوە مەستو زانيمال ميف و ۆسەميرنوم پوتوپە ي كورابلە نويا (نۋح پايگامبار). ك تەمە سۋدنوگو دنيا وبراششاليس تاكيە سرەدنەۆەكوۆىە كلاسسيكي تيۋركسكوي پوەزي، كاك ياسساۆي، سۋلەيمان باكىرگاني، رابگۋزي ي در.

كاك وتمەچاەت كازاحسكي ۋچەنىي-ليتەراتۋروۆەد اسلان جاكسىلىكوۆ، پەسسيميستيچەسكيە ناستروەنيا ۆ دۋحوۆنوي كۋلتۋرە كازاحوۆ ۋسيليۆايۋتسيا ۋجە س پوزدنەگو سرەدنەۆەكوۆيا: "پريچينا بىلا ۆ توم، چتو مير كوچەۆنيكوۆ نەوتۆراتيمو پوگرۋزيلسيا ۆ پۋچينۋ پروشلوگو پوسلە گيبەلي ي راسپادا ۆەليكوي، ەدينوي يمپەري نومادوۆ ەۆرازي - زولوتوي وردى. ۆمەستە س ۋسيلەنيەم نا زاپادە تەحنيچەسكوي تسيۆيليزاتسي، راسشيرەنيەم كولونيالنوي ەكسپانسي مولودىح بۋرجۋازنىح گوسۋدارستۆ نا ۆوستوك نەيزبەجنو ناراستايۋت ەسحاتولوگيچەسكيە ناستروەنيا ي ترەۆوجنىە پرەدوششۋششەنيا ۆ ليتەراتۋرە كوچەۆىح نارودوۆ ستەپي".

كلاسسيچەسكوە ەسحاتولوگيچەسكوە تولگاۋ شورتانباي اكىنا پود نازۆانيەم "زار زامان" سودەرجيت تسەنترالنۋيۋ يدەيۋ نادۆيگايۋششەيسيا ميروۆوي كاتاستروفى. گلاۆنىم پريزناكوم ەە سچيتاەت اۆتور نراۆستۆەننوە پادەنيە ي ۋسيلەنيە نەسپراۆەدليۆوستي. دۋلات اكىن ياركو ۆىراجاەت يدەيۋ اكىر زامانا ۆ تولگاۋ "وسيەتناما". ۆ نەم ريسۋەتسيا تسەلوستنايا ەسحاتولوگيچەسكايا كارتينا ميرا ۆ سووتۆەتستۆي س كانونامي رەليگيوزنوگو ميروپرەدستاۆلەنيا. كاك پراۆوۆەرنىە مۋسۋلمانە شورتانباي، دۋلات، مۋرات ي در. پروپوۆەدنيكي نە موگلي پرەدسكازىۆات توچنىي سروك ي ۆرەميا كونتسا سۆەتا، ت.ك. پو كورانۋ ەتو موجەت زنات تولكو سام ۆسەۆىشني اللاح. نو مۋسۋلمانام موجنو رازمىشليات ي ۋگادىۆات پريزناكي پريبليجەنيا سۋدنوگو دنيا پو كريتەريام، كوتورىە يزلوجەنى ۆ سۆياششەننىح تەكستاح.

كاك ۆ بيبلي، تاك ي ۆ كورانە گوۆوريتسيا وب ۋسيلەني ۆ ميرە زلا، گرەحوۆ، ا تاكجە ستراداني ۆەرۋيۋششيح ليۋدەي پو مەرە پريبليجەنيا كونتسا سۆەتا. يسپولزۋيا سۆوي تەولوگيچەسكيە زنانيا، پوەتى "زار-زامان" ناحوديات منوجەستۆو پريزناكوۆ پريبليجەنيا ميروۆوي كاتاستروفى. ۆو-پەرۆىح، ەتو ۆسەوبششي مورالنىي ۋپادوك ليۋدەي. بۋدۋت رۋشيتسيا تراديتسيوننىە تسەننوستي، ۋۆاجەنيە ك ستارشيم، سەمەينىە ۋستوي ي پر. ۆ وبششەستۆە ۆوتساريتسيا ۆوپيۋششايا نەسپراۆەدليۆوست، كوررۋپتسيا، وبمان ي پر. ليۋدي ستانۋت بەزدۋحوۆنىمي، دۋمايا ليش و دەنگاح، وبوگاششەني، رازۆراتە ي رازۆلەچەنياح. "وتتوگو ي نەناۆيجۋ يا ەتيح دنەي نەپراۆدۋ ي وبمان" (مۋرات).

ۆو-ۆتورىح، رەليگيا پرەۆراتيتسيا ۆ لجەرەليگيۋ، بولشينستۆو مۋلل ي سۋفيەۆ ستانۋت ليتسەمەرامي. حاراكتەرنو ۆىراجەنيە دۋلاتا "Galimnin kilgan zinasi", ت.ە. "ترۋد" لوجنوگو ۋچەنوگو پريراۆنيۆاەتسيا ك پروستيتۋتسي، راسپۋتستۆۋ. سوگلاسنو يسلامسكوي تراديتسي ۆ پرەددۆەري كونتسا سۆەتا ليۋدي بۋدۋت يمەت سلابۋيۋ ستەپەن ۆەرى ۆ بوگا، سوبليۋدات تولكو ۆنەشنيۋيۋ رەليگيوزنۋيۋ وبريادنوست، ا ۆ دەيستۆيتەلنوستي پرەلششاتسيا ماتەريالنىمي بلاگامي. ۆوزراستۋت مورالنىە پوروكي، ا تاكجە ەكولوگيچەسكيە كاتاكليزمى. شورتانبايۋ ي ەگو ەدينومىشلەننيكام كازالوس، چتو ۆسە ەتي نەگاتيۆنىە ياۆلەنيا ۋجە ەست ۆ جيزني كازاحستانا ي ۆو ۆسەم ميرە ۆ XIX ۆەكە. پري ەتوم ينتەرەسنو، چتو ناستۋپلەنيە روسسي نا ۆوستوك ۆوسپرينيماەتسيا كاك ورگانيچەسكايا چاست سوبىتي اكىر زامان.

سوگلاسنو شورتانبايۋ، كولونياليزم ۆ ليتسە روسسي ياۆلياەتسيا سيمۆولوم ۆسەلەنسكوگو زلا ي تورجەستۆا نەسپراۆەدليۆوستي. روسسيا ۆىستۋپاەت كاك بى ورۋديەم ساتانى. ەە پوليتيكا ۋسيليۆاەت ي پريبليجاەت زناكي كونتسا سۆەتا. نەگاتيۆنىي اپوكاليپتيچەسكي سوتسيۋم سيمۆوليزيرۋيۋت تاكيە پونياتيا ۆ جيزني كازاحا XIX ۆەكا، كاك "duan" (تاك نازۆال نارود تسەنترى ۆوەننو-ادمينيستراتيۆنىح وكرۋگوۆ، سوزدانىح تساريزموم; پو رۋسسكي "پريكاز"), "tilmash" (پەرەۆودچيك), "mayir" (مايور), "jandaral" (گەنەرال), soldat (سولدات), "dushpan" (ۆراگ), "kapir" (نەۆەرنىي), "abakty" (تيۋرما), "zakun" (زاكون), "para" (ۆزياتكا) ي در. ناستۋپلەنيە تساريزما، زاحۆات زەمەل، رازرۋشەنيە تراديتسي، پورابوششەنيە كازاحوۆ وبياسنيايۋتسيا ۆ سۆەتە پرەدسكازاننوي ۆ كورانە ي سۋننە ستراداني مۋسۋلمان ي ۋسيلەنيا نەۆەرنىح پەرەد كونتسوم سۆەتا. دۋلات اكىن سچيتاەت، چتو ۆو ۆرەمەنا، پرەدشەستۆۋيۋششيە ميروۆوي كاتاستروفە، ۆووبششە نە ستانەت سپراۆەدليۆىح ۆلاستيتەلەي ("patshalardan ketip adelet Zaman akir tayadi").

تسەنترالنوي يدەەي پرەدستاۆيتەلەي "زار زامان" ياۆلياەتسيا مىسل وب اللاحە كاك ۆسەلەنسكوم تۆورتسە، ۋسترويتەلە ستراشنوگو سۋدا ي ميلوسەردنوم بوگە. ۋجە بەسپولەزنى پوپىتكي ۆەرنۋت سۆوبودۋ ي سپراۆەدليۆوست، نۋجنو ليش پلاكات، موليتسيا، ۆزىۆايا ك بوگۋ، وب يزباۆلەني وت نىنەشنيح ستراداني ي ۋجاسا بۋدۋششيح دنەي - تاكوۆ پريمەرنو لەيتموتيۆ پوەزي "زار زامان".

نا ناش ۆزگلياد، ۆسە ەتو گوۆوريت و توم، چتو نايبولەە ۆپەچاتليتەلنىە ليۋدي ۆ كازاحسكوم كولونيالنوم وبششەستۆە XIX ۆ. (ۆ داننوم سلۋچاە ليچنوستي پوەتيچەسكوگو سكلادا), ا تاكجە نايبولەە پوستراداۆشايا وت كاراتەلنىح اكتسي، زەمەلنىح پريتەسنەني چاست ناسەلەنيا ناحوديليس توگدا ۆ سوستوياني گلۋبوكوي پسيحولوگيچەسكوي دەپرەسسي. وني پوستوياننو يسپىتىۆالي چۋۆستۆا ناتسيونالنوي نەپولنوتسەننوستي، ۋنيجەنيا ي وسكوربلەنيا وت پرويزۆولا تسارسكيح چينوۆنيكوۆ. ي ەتيم ليۋديام ساما سمەرت ي كونەتس سۆەتا، ۆوزموجنو، كازاليس بولەە پريەملەموي ي لەگكوي رازۆيازكوي، چەم نەسكونچاەمىە دۋحوۆنىە ي فيزيچەسكيە سترادانيا.

اناليزيرۋيا رەليگيوزنوە ميروۆوززرەنيە پوەتوۆ "زار زامان", موجنو ۋبەديتسيا ۆ توم، چتو نەسموتريا نا وردودوكسالنوست رەليگيوزنىح ۆوززرەني وني ينوگدا وتحوديات وت رەليگيوزنوگو بۋكۆاليزما ي دەمونستريرۋيۋت ديالەكتيچەسكي پودحود. ناپريمەر، ەتو كاساەتسيا ينتەرپرەتاتسي سلوۆا "كافير" (ۆ نەكوتورىح مەستاح ونو ۋپوترەبلەنو ۆ شيروكوم زناچەني كاك سينونيم سلوۆا "زلودەي", گوۆوريتسيا و "كافيراح يز كازاحوۆ". ەست ۆوسكليتسانيە "ودنومۋ بوگۋ يزۆەستنو، كتو نا ساموم دەلە مۋسۋلمانين، ا كتو - كافير!"). ۆ يح يدەولوگي نەت كلەريكاليزما. موجنو زامەتيت سۆياز س ميستيتسيزموم، موراليزموم ي فيلوسوفيەي كلاسسيچەسكوگو سۋفيزما. س درۋگوي ستورونى، زامەتنو سمىكانيە س زاروجدايۋششەيسيا ۆ ناچ. حح ۆ. رەليگيوزنو-رەفورماتورسكوي تەندەنتسيەي.

"Kaygili boldi zamanim" (پەچالنو موە ۆرەميا), - دەۆيز پوەتا ابۋباكيرا كەردەري. ودنو يز ەگو تولگاۋ نازىۆاەتسيا "Zamannin opasiz haline aitkani" ("تو، چتو سكازال ابۋباكير پو پوۆودۋ پودلوستي ەپوحي"). ۆ تولگاۋ كريتيكۋەتسيا پريميتيۆنايا رەليگيوزنايا پراكتيكا لجەسۋفيەۆ، نەۆەجەستۆەننىح مۋلل. پو منەنيۋ پوەتا-مۋللى، ۋجە نە وستالوس نيچەگو سۆياتوگو، ابسوليۋتنو ۆسە ۆ وبششەستۆە پودۆەرگلوس دەۆالۆاتسي ي دەساكراليزاتسي، داجە سۋفيسكيە تسەننوستي. حاراكتەرنا وتسەنكا مورالنوگو وبليكا ي كۋلتۋرنوگو ۋروۆنيا پوسلەدوۆاتەلەي سۋفيزما: "Kor bolgan ekinshide sopy joly ("ۆو-ۆتورىح، ۋنيجەن نىنە پۋت سۋفيەۆ"), "Sopidan ketti sabirlik" ("سۋفي ۋجە نە ياۆليايۋت سوبوي وبرازەتس سميرەنيا"), "Walyden ketti keremet" ("سۋفيسكي "سۆياتوي" ۋجە نە وبلاداەت سپوسوبنوستيۋ تۆوريت چۋدەسا").

ۆ سمىسلە وپيسانيا گرەحوۆنوستي سوۆرەمەننوگو ميرا حاراكتەرنى ستيحي مۋراتا مونكە-ۋلى. رەالي گلۋبوكوگو دۋحوۆنوگو كريزيسا كازاحسكوگو وبششەستۆا مۋرات اكىن ۆىراجاەت ۆ ستروكاح: "Kayir ketip kazannan Kuat ketip azannan..." (نەت بلاگا ۆ پيششە، ۋشلا بىلايا ەنەرگيا يز سلوۆ موليتۆى), "Kayirsiz bolgan netken jer?!" (چتو زا زەمليا تاكايا بەزبلاگوداتنايا؟), "ishi aram bin kop.. elden zalim bi shikti.. kara kisi khan boldi.. asylzada balasi Dauleti ketip kolinan Konsysina kul boldi" ("ستالو منوگو پودلىح ۆ دۋشە ناچالنيكوۆ...پوياۆيليس زلىە بي-زاكونوۆەدى...پروستوليۋدين ستال پراۆيتەلەم...پوتوموك اريستوكراتا، وبەدنەۆ، ستال سلۋگوي سۆوەگو بىۆشەگو پودچينەننوگو").

درۋگيە پريزناكي مورالنوگو ۋپادكا: "Musulmannin balasi kashudi koydi haramnan" (مۋسۋلمانە پەرەستالي ۋبەگات وت "حارام", ت.ە زاپرەتنوگو), "Shapagat, kayir kalmadi, Jakyn juyk jarannan.." (نە وستالوس زاستۋپنيچەستۆا، دوبرا وت رودنىح ي بليزكيح) ي در. ۆمەستە س تەم مۋرات - ۆوۆسە نە پريۆەرجەنەتس سلەپوگو مۋسۋلمانسكوگو فاتاليزما، ا پريزناەت رول سۆوبودى ي وتۆەتستۆەننوستي چەلوۆەكا. گوۆوريا، چتو سام موليتسيا زا بلاگوپولۋچيە نارودا، ۆ تو جە ۆرەميا ون ۋكورياەت مۋسۋلمان: "Salamat kaytip saktasyn Osyp ketti kyianat (كاك بوگ بۋدەت بەرەچ، ەسلي راسپلوديليس بەززاكونيا ي گرەحي؟).

بەدى ي نەسچاستيا ناكانۋنە كونتسا سۆەتا سلەدۋيۋت ودنو زا درۋگيم: "Bir paleden min pale Osip ketti balalap" ("يز ودنوگو زلا پلوديتسيا تىسياچۋ زول، راسپلوديلوس زلو"). تولگاۋ مۋراتا زاۆەرشاەتسيا وتچاياننىم ريتۋالنىم پروكلياتەم ۆ ادرەس زلوۆەششەگو ۆرەمەني ي ەگو سيمۆولوۆ، ۆ توم چيسلە پوتەرياۆشيح بلاگوسلوۆەنيە كازاحسكيح زەمەل (اك جايك - رەكا ۋرال، ەديل - ۆولگا، مانگيستاۋ ي در. ): "Adyra kalgir zamannin", "Adyra kalgir Ak Jayik", "Adyra kalgir it Naryn". دەپرەسسيا ي پەسسيميزم پرەدەلنو ۆىراجەنى ۆ ستروكاح: "Endi aynalip kelmeydi Bastan otken sol zaman Bir koruge jok zaman. Sumuray boldi songy adam". زدەس ۆاجنا مىسل، چتو "پوسلەدني چەلوۆەك (ت.ە. ليۋدي پەرەد كونتسوم سۆەتا ي ماسسوۆوي گيبەليۋ چەلوۆەچەستۆا) - ەتو "پودلەتس".

زاكليۋچەنيە

تاكيم وبرازوم، ۆ پرويزۆەدەنياح پوەتوۆ-فيلوسوفوۆ پرويسلامسكوگو تەچەنيا "زار زامان" ۆىراجايۋتسيا وپپوزيتسيوننىە ناستروەنيا ي نەدوۆولستۆو كازاحوۆ-تراديتسيوناليستوۆ ي شيرە - مۋسۋلمان يمپەري - پوليتيچەسكيمي ي سوتسيالنىمي رەاليامي XIX ۆەكا. راسسماتريۆايا يسلامسكيە تسەننوستي كاك فۋندامەنت تراديتسيوننوي دۋحوۆنوي كۋلتۋرى، وني پودۆەرگايۋت رەزكوي كريتيكە ناستۋپايۋششۋيۋ يندۋستريالنۋيۋ تسيۆيليزاتسيۋ، رازرۋشايۋششۋيۋ مورال، تراديتسيوننىي بىت ي كۋلتۋرۋ كوچەۆنيكوۆ، وسۋجدايۋت سپوسوبى ۋپراۆلەنيا كراەم، راسپروسترانەنيە پراۆوسلاۆيا ي رۋسسكوي كۋلتۋرى. نەدوۆولستۆو پوليتيكوي تساريزما (وسوبەننو، فاكتامي زاحۆاتا زەمەل، نالوگامي، پوليتيچەسكيمي رەپرەسسيامي) ريادوۆىح كازاحوۆ بىلو ناستولكو گلۋبوكيم، چتو ونو سەرەزنو دەفورميروۆالو كوللەكتيۆنوە سوزنانيە، پوروديۆ ۋ منوگيح ۋستويچيۆۋيۋ تياگۋ ك پەسسيميزمۋ ي وتچايانيۋ. ەتۋ ۆنۋترەننيۋيۋ نەناۆيست ك تسارسكومۋ رەجيمۋ ي ەگو پروۆودنيكام نا مەستاح - كازاحسكيم چينوۆنيكام - ي ۆىرازيلي چەرەز پوەتيچەسكوە سلوۆو شورتانباي، دۋلات، مۋرات، ابۋباكير ي در. پرەدستاۆيتەلي تراديتسيوننوي دۋحوۆنوي ەليتى.

پري ەتوم ۆنەشنە ەتي ليۋدي، كاك ي بولشينستۆو كازاحوۆ ۆتوروي پولوۆينى XIX - ناچ. حح ۆۆ.، بىلي ۆپولنە لويالنى ك روسسيسكوي ۆلاستي ي نە بىلي زاپودوزرەنى ۆ كاكوي-ليبو انتيپراۆيتەلستۆەننوي دەياتەلنوستي. ەست سۆەدەنيا، چتو شورتانباي بىل داجە ەلەمەنتارنو گراموتەن پو رۋسسكي; ون وبششالسيا س مۋسوي چورمانوۆىم ي در. كازاحامي، پولۋچيۆشيمي رۋسسكو-ەۆروپەيسكوە وبرازوۆانيە (زامەتيم، چتو يزۆەستنىي كازاحسكي اريستوكرات مۋسا چورمانوۆ ۆ سوۆەرشەنستۆە ۆلادەل فرانتسۋزسكيم يازىكوم، ودنوۆرەمەننو پوددەرجيۆال يسلام).

ۆ راسسماتريۆاەمىي پەريود ۆ كازاحستانە ۆسە ەششە بىلي گرۋپپى تراديتسيوناليستوۆ (باتىرى، يشانى ي پر.), پريزىۆاۆشيە ك ۆوورۋجەننىم پروتەستام، دجيحادۋ ي ت.د. پوسلەدني كرۋپنىي ۆوورۋجەننىي پروتەست پروتيۆ تساريزما پرويزوشەل ۆ تسەنترالنوي ازي ۆ 1916 گ. نو ۆ وتليچيە وت يدەولوگوۆ ۆوسستاني كازاحسكيە پوەتى "زار زامان" نە پريزىۆالي ك وتكرىتوي بوربە، سچيتايا ەە بەسپولەزنوي ي وبرەچەننوي نا پوراجەنيە، ا پروپاگانديروۆالي پلاچ، موليتۆۋ ي ەسحاتولوگيچەسكوە ميروۆوززرەنيە س وجيدانيەم سۋدنوگو دنيا.

ۆ تو جە ۆرەميا دليا اۆتوروۆ نە موجەت بىت كومپروميسسا ي ديالوگا س ۆراجدەبنوي تسيۆيليزاتسيەي. ۆ سۆويح پرويزۆەدەنياح كازاحسكيە پوەتى سوزدالي كراينە وتريتساتەلنىي، ميفولوگيزيروۆاننىي وبراز روسسي كاك يستوچنيكا زلا ي دەمونيچەسكيح سيل. نە وبلادايا بولەە پولنوي ي وبەكتيۆنوي ينفورماتسيەي و رۋسسكو-ەۆروپەيسكوي كۋلتۋرە، حريستيانسكوم ميرە ۆ تسەلوم، پوەتى-تراديتسيوناليستى وكازاليس نە سپوسوبنىمي دات گلۋبوكي اناليز پرويسحودياششەگو، يسكات پۋتي ي فورمى اداپتاتسي، كومپروميسسا ي كۋلتۋرنوي ينتەگراتسي كوچەۆنيكوۆ ۆ رامكاح يمپەرسكوي سترۋكتۋرى روسسي. ۆمەستو ەتوگو وني ۆيدەلي ۆىحود ليش ۆ يزولياتسي، وتكوچەۆكاح، سميرەني، رەليگيوزنوم وچيششەني ي ۋپوۆاني نا بوگا.

ۆ تسەلوم، ەتي پوەتى وستاۆاليس نوسيتەليامي تراديتسيوننوگو مۋسۋلمانسكو-كازاحسكوگو مىشلەنيا، ەششە نە زاترونۋتوگو رەفورماتسيەي. نا ناش ۆزگلياد، ميروۆوززرەنيە "زار زامان" بىلو پروتيۆورەچيۆىم، ەكلەكتيچنىم، مارگينالنىم، ۆ وسنوۆنوم پاسسيۆنو-رەليگيوزنىم. حوتيا ەتو بىلي مۋللى-تراديتسيوناليستى (وبۋچەننىە پو سيستەمە "كاديم" - ستارىي مەتود), نو ۋ نيح پوياۆليايۋتسيا زاچاتكي كريتيچەسكوگو وتنوشەنيا ك كونفەسسيونالنوي جيزني.

ۆ ناچالە حح ۆ. ۆ كازاحستانە اكتيۆنو راسپروسترانياەتسيا درۋگايا فيلوسوفيا ي يدەولوگيا - دجاديديزم. ۆ نەم ناريادۋ س كريتيكوي تساريزما، سودەرجيتسيا وپتيميستيچەسكي دۋح، پريزىۆ نە جدات پاسسيۆنو كونەتس سۆەتا، ا ناچات بوربۋ زا وسۆوبوجدەنيە. ەتي مولودىە كازاحي پولۋچيلي وبرازوۆانيە ۆ شكولاح ي ۋنيۆەرسيتەتاح يمپەري، نو نە ستالي سلۋجيت تساريزمۋ. وني سچيتالي نەوبحوديمىم ي ۆوزموجنىم ينتەگراتسيۋ زناني ۆوستوكا ي زاپادا، ديالوگ كۋلتۋر ي مودەرنيزاتسيۋ. ۆ يح پامفلەتاح ي ترۋداح فورميرۋەتسيا درۋگوە، بولەە رەاليستيچنوە پرەدستاۆلەنيە و روسسي، ۆ كوتوروم نەت وگۋلنوگو وچەرنەنيا، حوتيا نەت ي يدەاليزاتسي. وسنوۆنىم سپوسوبوم سوحرانەنيا ناتسي دجاديدى سچيتالي پروسۆەششەنيە نارودا پۋتەم سينتەزا يسلاما س سوۆرەمەننوي ناۋكوي، دوستيجەنيامي زاپادنىح نارودوۆ، ا تاكجە ميرنىە، پارلامەنتسكيە فورمى بوربى زا پوليتيچەسكيە پراۆا مۋسۋلمان. پرەدتەچەي دجاديدوۆ (ۆ كازاحستانە ەتو - ينتەللەكتۋالنوە ي پوليتيچەسكوە دۆيجەنيە "الاش") بىل ۆەليكي پوەت ي مىسليتەل كازاحوۆ يبراگيم كۋنانباي-ۋلى، بولەە يزۆەستنىي پود يمەنەم اباي.

نازيرا نۋرتازينا،

دوكتور يستوريچەسكيح ناۋك

(كازاحسكي ناتسيونالنىي

ۋنيۆەرسيتەت يمەني ال-فارابي،

الماتى)

http://www.centrasia.ru/

 

0 پىكىر