سارسەنبى, 27 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 8969. جازىلعاندار — 4613. قايتىس بولعاندار — 37
جاڭالىقتار 1296 0 پىكىر 10 تامىز, 2012 ساعات 17:46

كەشەندى قۇرىلىستار كەرەگە جايۋدا

شىمكەن قالاسىندا قۇرىلىس قارقىندى جۇرگiزiلۋدە.

«ءنۇرسات» شاعىناۋدانىنىڭ اۋماعىنان بوي كوتەرەتiن بولاشاق ورتالىقتا اكiمشiلiك عيماراتتارى مەن مەكەمەلەردiڭ كەڭسەلەرi, وبلىستىق دراما تەاترىنىڭ، كوپشiلiك كiتاپحاناسىنىڭ عيماراتتارى، كورمە كەشەنi مەن ساۋدا ورتالىعى، كينو-كونتسەرت زالدارى، iسكەرلiك ورتالىعىنىڭ بيiك عيماراتتارى، قوناق ۇيلەر كەشەنi, تاعى باسقا ورىنداردىڭ قۇرىلىسى جۇرگiزiلەدi. مۇندا ينجەنەرلiك-كوممۋنيكاتسيا مەن كوگالداندىرۋ جۇمىستارى دا جوعارى دەڭگەيدە جاسالادى. اكiمشiلiك ورتالىق 364 گەكتار اۋماقتى قۇراماق.

مۇنداي كەشەندi قۇرىلىستار قالانىڭ بارلىق اۋماقتارىندا جۇرگiزiلۋدە.

«اباي-اقپارات»

شىمكەن قالاسىندا قۇرىلىس قارقىندى جۇرگiزiلۋدە.

«ءنۇرسات» شاعىناۋدانىنىڭ اۋماعىنان بوي كوتەرەتiن بولاشاق ورتالىقتا اكiمشiلiك عيماراتتارى مەن مەكەمەلەردiڭ كەڭسەلەرi, وبلىستىق دراما تەاترىنىڭ، كوپشiلiك كiتاپحاناسىنىڭ عيماراتتارى، كورمە كەشەنi مەن ساۋدا ورتالىعى، كينو-كونتسەرت زالدارى، iسكەرلiك ورتالىعىنىڭ بيiك عيماراتتارى، قوناق ۇيلەر كەشەنi, تاعى باسقا ورىنداردىڭ قۇرىلىسى جۇرگiزiلەدi. مۇندا ينجەنەرلiك-كوممۋنيكاتسيا مەن كوگالداندىرۋ جۇمىستارى دا جوعارى دەڭگەيدە جاسالادى. اكiمشiلiك ورتالىق 364 گەكتار اۋماقتى قۇراماق.

مۇنداي كەشەندi قۇرىلىستار قالانىڭ بارلىق اۋماقتارىندا جۇرگiزiلۋدە.

«اباي-اقپارات»

0 پىكىر