سەنبى, 23 قازان 2021
1482 2 پىكىر 24 قىركۇيەك, 2021 ساعات 13:00

«سامۇرىق-قازىنادا» قانشا اقشا بار؟

6 ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا «سامۇرىق-قازىنا» اق كومپانيالار توبىندا تازا تابىس 809 ملرد تەڭگەنى قۇرادى. بۇل تۋرالى «سامۇرىق-قازىنا» قورىنىڭ ەكونوميكا جانە قارجى جونىندەگى باسقارۋشى ديرەكتورى ءنازيرا نۇرباەۆا مالىمدەدى.

بۇل كورسەتكىش وتكەن جىلدىڭ سايكەس مەرزىمىمەن سالىستىرعاندا 3,5 ەسەگە ارتىق. ال، جوسپار بويىنشا تازا تابىس 217 ملرد تەڭگە بولادى دەپ بولجانعان.

بيىلعى جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىنىڭ قورىتىندىلارى بويىنشا «سامۇرىق-قازىنا» اق كومپانيالار توبىندا قارجىلىق كورسەتكىشتەر 2021 جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىسىنا بەلگىلەنگەن جوسپاردان تىس ورىندالىپ، 2020 جىلدىڭ كورسەتكىشتەرىنەن اسىپ جىعىلدى.

كومپانيالار توبىنىڭ وپەراتسيالىق كىرىسى 2021 ج. قاڭتار-ماۋسىم ارالىعىندا 817 ملرد تەڭگەنى قۇرادى. بۇل جوسپارلى مەجەدەن 456 ملرد تەڭگەگە ارتىق.

الدىن الا باعالاۋ بويىنشا 2021 جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جيىنتىق تازا تابىس 1,195 ملرد تەڭگە بولادى دەپ بولجانۋدا. ياعني، پاندەمياعا دەيىنگى 2019 جىلدىڭ كورسەتكىشتەرىنە جۋىق جانە 2020 جىلدىڭ ناتيجەلەرىنەن ەكى ەسە ارتىق.

قارجىلىق كورسەتكىشتەردىڭ وڭالۋىنا مۇناي باعاسىنىڭ ورتاشا ەسەپپەن باررەلىنە 67$ دەيىن ءوسۋى، مۇناي وڭدەۋ كولەمىنىڭ 13%-عا ۇلعايۋى، ەلەكتقۋاتىن ءوندىرۋ مەن تاسىمالداۋ كولەمىنىڭ 22% جانە 20%-عا ارتۋى، جۇك تاسىمالىنىڭ 3% ارتا ءتۇسۋى جانە كونتەينەرلىك ءترانزيتتىڭ 32% ۇلعايۋى ىقپالىن تيگىزگەن.

بيىلعى جىلى جولاۋشىلار تاسىمالىندا دا كورسەتكىشتەردىڭ جاقسارىپ كەلە جاتقانى بايقالىپ وتىر. تەمىر جولمەن جولاۋشىلار تاسىمالداۋ 46% ارتا ءتۇستى. AirAstana مەن Qazaq Air 8 ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا بىلتىرعى جىلدىڭ سايكەس مەرزىمىمەن سالىستىرعاندا 2 ەسە كوپ جولاۋشى تاسىمالدادى.

Abai.kz

2 پىكىر