سەنبى, 10 جەلتوقسان 2022
كۇبىرتكە 3172 3 پىكىر 8 ماۋسىم, 2021 ساعات 13:55

كۋدا دەرجيم پۋت؟

دليا رازۆيتيا ينتەللەكتۋالنوي ناتسي، ەگو يازىكا، نۋجنا حوروشايا ينفراسترۋكتۋرا كنيگوراسپروسترانەنيا، كاك ەتو بىلو ۆو ۆرەمەنا «كازاحكيتاپا» س ەە 1560 كنيجنىمي ماگازينامي پو ۆسەمۋ كازاحستانۋ.

ەتو پرەجدە ۆسەگو كنيجنىي رىنوك وت 18 ملن ناسەلەنيا، ەتو سۋمميرۋيۋششەەسيا ميكروينۆەستيتسي، يدۋششيە نا فينانسيروۆانيە اۆتورسكوي، رەداكتورسكوي ي پەرەۆودچەسكوي شكولى چەرەز منوگوچيسلەننىح ستارتاپ – يزداتەلەي يز رازليچنىح سفەر ي وتراسلەي نارودنوگو حوزيايستۆا. ۆوسستانوۆلەنيە  ينفراسترۋكتۋرى كنيگوراسپروسترانەنيا نا چاستنو-گوسۋدارستۆەننوم پارتنەرستۆە داست ۋيتي وت داۆلەنيا نا گوسۋدارستۆەننىي بيۋدجەت س ەە كوررۋمپيروۆاننىمي گوسزاكازامي ي تەندەرامي دليا يزبراننىح يزداتەلەي «اتامۋرا» ي «الماتىكيتاپ» ۆ ستورونۋ پودەما دەنەگ س رىنكا منوگوچيسلەننىمي زاروجدايۋششيميسيا ستارتاپ-يزداتەليامي،  سپەتسياليزيرۋيۋششيميسيا ۆ رازنىح وتراسلياح ي سوپروۆوجدايۋششيح گراجدان سترانى وت «الىپپە» دو رازليچنىح ناۋچنىح مونوگرافي ي ناۋچنو-پوپۋليارنىح كنيگ، سودەرجاششيح ك تومۋ جە رازليچنىە رەداكتورسكيە ي پەرەۆودچەسكيە شكولى س انگليسكيح، فرانتسۋزسكيح، نەمەتسكيح، ياپونسكيح، كيتايسكيح، يسپانسكيح، ارابسكيح يازىكوۆ نا كازاحسكي. تولكو ۆ ەتوم سلۋچاە گوسۋدارستۆەننىي يازىك، ناپولنەننىي ميروۆوي كۋلتۋروي، بۋدەت ۆوسترەبوۆان گراجدانامي رك.

يازىك – ەتو سكرەپى ناتسي. ەست تري ستراتەگيچەسكيە وبلاستي ناۋكي، بەز كوتورىح سترانا نە موجەت جيت – ەتو ماتەماتيكا، كازاحسكي يازىك ي يستوريا، ۆسە ەتو بەز ۆوزروجدەنيا ي رازۆيتيا ناتسيونالنوگو كنيگويزدانيا نەۆوزموجنو. ناپريمەر، فرانتسۋزى يمەيۋت نا 60 ملن ناسەلەنيا 30 تىسياچ يزداتەلسكيح فيرم، كورمياششيحسيا وت رازۆيتوي سەتي كنيجنىح ماگازينوۆ پو ۆسەي سترانە يز راسچەتا 1 كنيجنىي نا 5-10 تىسياچ ناسەلەنيا. ۆسە ەتي دەسياتكي تىسياچ يزداتەلستۆ، كورمياششيح رەداكتورسكيە ي پەرەۆودچەسكيە شكولى، جيۆۋت زا سچەت ناتسيونالنوگو كنيجنوگو رىنكا، ا نە تەندەروۆ ي گوسزاكازوۆ. مى جە پوسلە پوتەري «كازاحكيتاپا» ۆ 1997-1999گگ يز-زا گلۋپوي پريۆاتيزاتسي پريبليجەننىح ودنوگو منوگولەتنەگو ەكس-مينيسترا ينفورماتسي، كۋلتۋرى ي وبششەستۆەننوگو سوگلاسيا، نىنە پوكوينوگو، پريوبرەلي رۋكامي سلەدۋيۋششەگو منوگولەتنەگو مينيسترا كۋلتۋرى ي ينفورماتسي يزداتەليا – لاتيفۋنديستا پود نازۆانيەم «اتامۋرا»، پريبراۆشەگو ك رۋكام مونوپوليۋ نا ۆىپۋسك شكولنىح ۋچەبنيكوۆ، سامىي دەنەجنىي كۋسوك كنيجنوگو رىنكا. «ۆ سوتس.سەتياح زا پيات لەت وپۋبليكوۆانى تىسياچي ستاتەي س فوتوگرافيامي سترانيتس يز ۋچەبنيكوۆ، پودتۆەرجدايۋششيح وشيبكي، كوتورىە بىلي ودوبرەنى مينيستروم وبرازوۆانيا ك تيراجيروۆانيۋ. چتەنيۋ، پيسمۋ، لوگيكە ي ماتەماتيكە ۋچيتسيا نا وشيبكاح ۆ ۋچەبنيكاح – ەتو نورمالنو؟» - سپراشيۆاەت سوفيا مۋستافاەۆا نا سترانيتساح گازەتى «ۆرەميا» زا 20.5.2021گ. زدەس، كاك گوۆوريتسيا ۆ نارودە، ۆورون ۆورونۋ گلاز نە ۆىپليۋنەت. كومۋ-تو وچەن نۋجەن نەوبرازوۆاننىي نارود، ا سۆويح دەتەي ي ۆنۋكوۆ پوسىلايۋت ۋچيتسيا نا زاپاد. ناۆەرنوە وليگارحي ي لاتيفۋنديستى مەچتايۋت كاك ارگەنتينسكايا ەليتا جيت نا زاپادە، زاراباتىۆايا ۆ كازاحستانە. نەۋجەلي ەتو ي ەست ناشي دوستيجەنيا ك   30لەتيۋ نەزاۆيسيموستي؟

پوكا ناشە وبششەستۆو نە پرەودولەلو ۆسە سيندرومى پەرەحودنوگو پەريودا، كوتورىە پوروجدايۋت سوۆەرشەننو نەوجيداننىە، پريامو سكاجەم، ەكزوتيچەسكيە فورمى رەاليزاتسي الچنىح ۋسترەملەني، مى ني وت چەگو نە زاستراحوۆانى.

ۆ تسەلوم جە سۋدبۋ كنيگي دولجنى وپرەدەليات ۆۋزى، ناۋچنو-پەداگوگيچەسكوە سووبششەستۆو پرەپوداۆاتەلەي تەح يلي ينىح ديستسيپلين. ۋچەبنيكي كاك سلوجنىي وبەكت تۆورچەستۆا دولجنى پوستوياننو ناحوديتسيا ۆ فوكۋسە ناۋچنو-پەداگوگيچەسكوي وبششەستۆەننوستي، وبسۋجداتسيا، كريتيچەسكي راسسماتريۆاتسيا.

س درۋگوي ستورونى، منوگيە ناۋچنو-يسسلەدوۆاتەلسكيە ورگانيزاتسي ي ۋنيۆەرسيتەتى پرويزۆوديات وتسەنكۋ سپەتسياليستوۆ ي پروفەسسوروۆ نا وسنوۆە كوليچەستۆا ۆىپۋششەننىح يمي پۋبليكاتسي، ا تاكجە كوليچەستۆو دوكلادوۆ، پودگوتوۆلەننىح ك كونفەرەنتسيام.

تسەليۋ وتدەلا ناۋچنىح يسسلەدوۆاني ياۆلياەتسيا نە پۋبليكاتسيا ستاتەي ي پودگوتوۆكا پرەزەنتاتسي. داننايا سيستەما وتسەنكي نە يمەەت وسوبوي تسەننوستي، پوسكولكۋ نا ساموم دەلە نە سۆيازانا ۆ پەرۆۋيۋ وچەرەد س يستيننىم پرەدنازناچەنيەم ورگانيزاتسي – رازرابوتكا نوۆىح تەحنولوگي، كوتورىە وبەسپەچيۆايۋت ۆىپۋسك نوۆىح توۆاروۆ ي پوزۆوليايۋت مودەرنيزيروۆات سۋششەستۆۋيۋششيە توۆارى ي پروتسەسسى.

نو ۆ سىرەۆوي ەكونوميكە نەت يننوۆاتسي، نەت پرويزۆوديتەلەي، نەت سۋبەكتوۆ رىنكا، زاكازىۆايۋششيح ناۋچنىە يسسلەدوۆانيا، پودگوتوۆكۋ سپەتسياليستوۆ.

ۆوپروس ستويت تاك: پو كاكومۋ پۋتي ۆ لوگيكە گوببسا سترويم نەزاۆيسيموە گوسۋدارستۆو يز ترەح التەرناتيۆنىح فورم: مونارحي، اريستوكراتي ي دەموكراتي؟ يمەننو وبۋزداننىي لەۆيافان، ا نە دەسپوتيچەسكي، ياۆلياەتسيا نايبولەە ەففەكتيۆنىم گوسۋدارستۆوم. كازاحستان زابلۋديلسيا ۆ ستورونۋ اۆتوكراتي. كاك يز ەتوگو سوستويانيا ۆىيتي، زاداچا ۆسەگو گراجدانسكوگو وبششەستۆا. ي ەسلي ۆوەننىي مولوح، پو سۋتي راكوۆايا وپۋحول، سوجرالي سسسر، تو ۆ سەگودنياشنەم سۋۆەرەننوم كازاحستانە ەتۋ رول ۆىپولنياەت ماسشتابنايا كوررۋپتسيا. ەففەكت تۋت وديناكوۆىي: ۆ سسسر مى زاكاپىۆالي دەنگي ۆ ۆوەننو-پرومىشلەننىي كومپلەكس، ا كوررۋپتسيا ۆ كازاحستانە ۆكۋپە س تنك ۆىۆوديات دەنگي ي سىرە زا رۋبەج ي وبەسكروۆليۆايۋت ناشۋ ەكونوميكۋ. تۋت نەت مەستا دليا ديۆەرسيفيكاتسي ەكونوميكي، ا زناچيت ديۆەرسيفيكاتسي رىنكا ترۋدا، نەت مەستا دليا راسشيرەنيا سرەدنەگو كلاسسا، وسنوۆى گراجدانسكوگو وبششەستۆا، يز ساموزانياتىح ي بەزرابوتنىح ونو نە پولۋچيتسيا، كاك ي يز نەوبرازوۆاننوي بيشارا-شارۋا.

ترەبۋەمايا ديۆەرسيفيكاتسيا سنيزۋ نا وسنوۆە چاستنوي ينيتسياتيۆى ۋنيچتوجاەتسيا پلوحيم ينۆەستيتسيوننىم كليماتوم ي نالوگووبلوجەنيەم، ا ديۆەرسيفيكاتسيا سۆەرحۋ رازبيۆاەتسيا و بانالنىي راسپيل گوسسرەدستۆ ي نەجيزنەسپوسوبنى، ا گدە-تو ي فانتاستيچەسكيە يننوۆاتسيوننىە پروەكتى. دوستاتوچنو ۆسپومنيت پرويزۆودستۆو بيوتوپليۆا، پلانشەتوۆ ي سامولەتوۆ س لەيبلوم «سدەلانو ۆ كازاحستانە». ۋديۆيتەلنو، نو سترانا، زانيمايۋششايا پو وبەمام ينۆەستيتسي ۆ سوبستۆەننۋيۋ چەتۆەرتوە-پياتوە مەستو ۆ ميرە، نە سوزدالا زا پوسلەدنيە 20 لەت نيكاكيح مالو-مالسكي رەنتابەلنىح ي ەكونوميچەسكي وبوسنوۆاننىح پروەكتوۆ! ۆەس فوكۋس سوستويت ۆ توم، چتو سۋششەستۆۋەت چەتكوە سووتنوشەنيە، تو ەست ۋروۆەن رازدەلەنيا ترۋدا (دالەە ۋرت) ي وبەمى رىنكوۆ. چەم ۆىشە پەرۆوە، تەم بولشە ۆتوروە. ا ۋرت وپرەدەلياەتسيا سپروسوم، پريچەم س رىنكا، ا نە گوسزاكازا، كوتورىي پاداەت، ي ەتو وسنوۆوپولاگايۋششي لاكمۋس نىنەشنەگو كريزيسا. وتداۆ سۆوي نەسچيتاننىە بوگاتستۆا پود زەملەي ينوستراننىم تنك ي نە ناراستيۆ ەكونوميچەسكيە مۋسكۋلى ناتسيونالنوگو كاپيتالا، ۆمەستو نەگو سوزداۆ كۆازي-گوسسەكتور ۆ ليتسە سامرۋك-كازىنا، مى تاك ي نە زاۆوەۆالي سۆويۋ وبۋستروەننۋيۋ نيشۋ نا سۆوەم ناتسيونالنوم رىنكە، زاچەم لەزەم ۆ ەۆرازيسكي ي ميروۆوي رىنوك. تام مى ۆسەگدا بۋدەم گلوتات پىل. پولۋچاەتسيا، سامي سەبيا رەپرەسسيرۋەم! ي ۆو يميا چەگو؟

ۆسپومنيم رەپرەسسي 30-ح گودوۆ حح ۆەكا. «ونا نە تولكو ۆ سلوملەننىح سۋدباح ي پريامىح جەرتۆاح. ستراشنەە درۋگوە. ۆ رەزۋلتاتە رەپرەسسي ناتسيونالنوي ناۋكە ي كۋلتۋرە بىل نانەسەن سوزناتەلنىي ي تسەلەناپراۆلەننىي ۋدار – ۋنيچتوجەنى نەمنوگوچيسلەننىە پرەدستاۆيتەلي ينتەللەكتۋالنوي ەليتى; سناچالا كاك الاشوردينتسى – نوسيتەلي چۋجدىح ناتسيوناليستيچەسكيح يدەي، ا زاتەم ي كاك ۆراگي نارودا، پروۆوديۆشيح پودرىۆنۋيۋ دەياتەلنوست ۆنۋتري پارتينىح ي گوسۋدارستۆەننىح ورگانوۆ… يح ليكۆيديروۆالي، پريچەم دۆاجدى. سناچالا فيزيچەسكي، ا زاتەم پوستاراليس ۋنيچتوجيت ي سامۋ پاميات و نيح، يزياۆ ي زاپرەتيۆ ناۋچنوە ي تۆورچەسكوە ناسلەديە ەتيح ليۋدەي. راسسماتريۆايا وتچەتى 30-ح گودوۆ، وبراتيل ۆنيمانيە، كاك چاستو كافەدرى ي پرەپوداۆاتەلي جالۋيۋتسيا نا وتسۋتستۆيە ۋچەبنيكوۆ، وبراششايۋتسيا ۆ ناركوماتى س پروسبوي رەشيت ەتۋ پروبلەمۋ، ا تاكجە پريسلات كۆاليفيتسيروۆاننىح پرەپوداۆاتەلەي.

ا ۆەد ۋچەبنيكي ي ۋمنىە كنيگي بىلي، پري ەتوم ناپيساننىە نا ۆىسوكوم ۋروۆنە… نو ۆسە ەتي ۋچەنىە بىلي رەپرەسسيروۆانى، ا بۋكەيحانوۆ ي اسفەندياروۆ – راسسترەليانى…

تاكيم وبرازوم، رەپرەسسي بىلي نە تولكو پروتيۆ ليۋدەي، نو ي پروتيۆ زناني ي يدەي، نە سووتۆەتستۆۋيۋششيح «ليني پارتي»، - پيشەت ۆ «ۋرالسكوي نەدەلە» زا 2 يۋنيا 2021گ پروفەسسور زكۋ يم. ۋتەميسوۆا مۋرات سدىكوۆ.

ا تەپەر ۆەرنەمسيا ۆ گودى نەزاۆيسيموستي كازاحستانا. نا ۆوپروس گازەتى دات زا 27.05.2021گ سەريك ابدراحمانوۆ، بىۆشي سوۆەتنيك نازارباەۆا وتۆەچاەت:

- ۆاشي زەملياكي – راسسترەلياننىە – زامانبەك نۋركاديلوۆ ي التىنبەك سارسەنباي-ۋلى، ۆى س نيمي بىلي ۆ رازنوگلاسياح، ەتو وچەن دولگو بىلو ۆ ۋستاح ۋ نارودا. موجنو ۋزنات پريچينى ەتوگو؟

- سكرىۆات نەچەگو، رازگون ۆەرحوۆوگو سوۆەتا ورگانيزوۆال زامانبەك نۋركاديلوۆ. ۆپوسلەدستۆي ون سام سوجالەل زا سودەياننوە، پروسيل ۋ نارودا پروششەنيە. ۆ تو ۆرەميا پري رازگونە پارلامەنتا يا ەگو پرەدۋپرەجدال: «زاكە، نە دەلاي ەتوگو»، نو ون سو منوي نە سوگلاسيلسيا. ا ۆوت يدەولوگوم رازگونا پارلامەنتا بىل – نىنە پوكوينىي التىنبەك سارسەنباي-ۋلى ي ديپلوماتوم پوسلاننىي ۆ كاكۋيۋ-تو سترانۋ مارات تاجين. سەگودنياشنيۋيۋ سۆولوچنۋيۋ سيستەمۋ ۆەرتيكالي سامي پوسترويلي، ۆ كونەچنوم يتوگە سامي جە ەيۋ رازداۆلەنى…

تاك كتو جە رازداۆيل ينتەللەكتۋالنۋيۋ ناتسيۋ، ەگو يازىك، ەگو ينفراسترۋكتۋرۋ كنيگوراسپروسترانەنيا «كازاحكيتاپ» س ەە 1560 كنيجنىمي ماگازينامي پو ۆسەمۋ كازاحستانۋ ۆ 1997-1999گگ؟ ەگو پريۆاتيزيروۆالي، ا زاتەم راسحيتيلي پريبليجەننىە ەكس-مينيسترا ينفورماتسي، كۋلتۋرى ي وبششەستۆەننوگو سوگلاسيا، نىنە پوكوينوگو، ۆسە توت جە التىنبەك سارسەنباي-ۋلى س ديپلوموم جۋرناليستا مگۋ، پروستي بوجە، قۋداي كەشىرسىن! ا ۆەد يا نا پروتياجەني ۆسەگو 1997گ ۆەل رۋبريكۋ ۆ توگدا سۋششەستۆوۆاۆشەي گازەتە «ازيا: ەكونوميكا ي جيزن» و توم، كاك پوستاۆيت نا رىنوچنىە رەلسى ۆزايمودەيستۆيە اۆتورا، يزداتەليا، پوليگرافيستا، وپتوۆيكا، كنيجنوگو ماگازينا ي چيتاتەليا-پوترەبيتەليا. نو ەتو بىلو گلاس ۆوپيۋششەگو ۆ پۋستىنە كاراكۋم! توگدا گوسۋدارستۆو بىلو گلۋحوە، موجەت بىت سەگودنياشنەە توكاەۆسكوە گوسۋدارستۆو سلىشاشەە؟

پوەتومۋ پري وسۆەششەني يستوري ستانوۆلەنيا سۋۆەرەننوگو كازاحستانا ۆ 90-ە گودى ححI ۆەكا مى نە دولجنى زابىۆات، ۆ كاكيح ۋسلوۆياح پروحوديلا پودگوتوۆكا كادروۆ ۋچيتەلەي ي پرەپوداۆاتەلەي، ۋچەبنوي ليتەراتۋرى، وسوبەننو نا گوسۋدارستۆەننوم يازىكە، ي پوچەمۋ سۋۆەرەننايا ۆلاست سوزناتەلنو ۋنيچتوجيلا ۆسە زدوروۆىە ناۋچنىە، وبرازوۆاتەلنىە، كنيگويزداتەلسكيە سيلى، ا چەرەز نيح تورموزيلا رازۆيتيە گوسۋدارستۆەننوگو يازىكا، ۆۆوديا ترەحيازىچيە، لاتينيزاتسيۋ، رۋحاني جانعىرۋ، وتۆلەكايا نارود وت ناستوياششيح رەفورم نا پۋتي ك دەموكراتي ي رىنكۋ، نا پۋتي ك سامويدەنتيفيكاتسي چەلوۆەكا، وبششەستۆا، ناتسي ي گوسۋدارستۆا، ي ۆ پەرۆۋيۋ وچەرەد ەگو يازىكا ي كۋلتۋرى.

قالۋ توكتابۋلاتوۆ،

بىۆشي كنيگوتورگوۆەتس، گ. ۋرالسك

Abai.kz

3 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار

قۇيىلسىن كوشىڭ

قانداستار قازاققا، قازاقستانعا نە بەردى؟

رايىس ءارىپجانۇلى 2651
الاشوردا

تۇركىلىك تەك جانە تۇركى-موعول بىرلىگى

ءجادي شاكەنۇلى 1911
قاۋىپ ەتكەننەن ايتامىن

گازدىڭ گەوساياسي «گەموررويى»

ءامىرجان قوسان 1942