سەيسەنبى, 28 مامىر 2024
كۇبىرتكە 4185 3 پىكىر 8 ماۋسىم, 2021 ساعات 13:55

كۋدا دەرجيم پۋت؟

دليا رازۆيتيا ينتەللەكتۋالنوي ناتسي، ەگو يازىكا، نۋجنا حوروشايا ينفراسترۋكتۋرا كنيگوراسپروسترانەنيا، كاك ەتو بىلو ۆو ۆرەمەنا «كازاحكيتاپا» س ەە 1560 كنيجنىمي ماگازينامي پو ۆسەمۋ كازاحستانۋ.

ەتو پرەجدە ۆسەگو كنيجنىي رىنوك وت 18 ملن ناسەلەنيا، ەتو سۋمميرۋيۋششەەسيا ميكروينۆەستيتسي، يدۋششيە نا فينانسيروۆانيە اۆتورسكوي، رەداكتورسكوي ي پەرەۆودچەسكوي شكولى چەرەز منوگوچيسلەننىح ستارتاپ – يزداتەلەي يز رازليچنىح سفەر ي وتراسلەي نارودنوگو حوزيايستۆا. ۆوسستانوۆلەنيە  ينفراسترۋكتۋرى كنيگوراسپروسترانەنيا نا چاستنو-گوسۋدارستۆەننوم پارتنەرستۆە داست ۋيتي وت داۆلەنيا نا گوسۋدارستۆەننىي بيۋدجەت س ەە كوررۋمپيروۆاننىمي گوسزاكازامي ي تەندەرامي دليا يزبراننىح يزداتەلەي «اتامۋرا» ي «الماتىكيتاپ» ۆ ستورونۋ پودەما دەنەگ س رىنكا منوگوچيسلەننىمي زاروجدايۋششيميسيا ستارتاپ-يزداتەليامي،  سپەتسياليزيرۋيۋششيميسيا ۆ رازنىح وتراسلياح ي سوپروۆوجدايۋششيح گراجدان سترانى وت «الىپپە» دو رازليچنىح ناۋچنىح مونوگرافي ي ناۋچنو-پوپۋليارنىح كنيگ، سودەرجاششيح ك تومۋ جە رازليچنىە رەداكتورسكيە ي پەرەۆودچەسكيە شكولى س انگليسكيح، فرانتسۋزسكيح، نەمەتسكيح، ياپونسكيح، كيتايسكيح، يسپانسكيح، ارابسكيح يازىكوۆ نا كازاحسكي. تولكو ۆ ەتوم سلۋچاە گوسۋدارستۆەننىي يازىك، ناپولنەننىي ميروۆوي كۋلتۋروي، بۋدەت ۆوسترەبوۆان گراجدانامي رك.

يازىك – ەتو سكرەپى ناتسي. ەست تري ستراتەگيچەسكيە وبلاستي ناۋكي، بەز كوتورىح سترانا نە موجەت جيت – ەتو ماتەماتيكا، كازاحسكي يازىك ي يستوريا، ۆسە ەتو بەز ۆوزروجدەنيا ي رازۆيتيا ناتسيونالنوگو كنيگويزدانيا نەۆوزموجنو. ناپريمەر، فرانتسۋزى يمەيۋت نا 60 ملن ناسەلەنيا 30 تىسياچ يزداتەلسكيح فيرم، كورمياششيحسيا وت رازۆيتوي سەتي كنيجنىح ماگازينوۆ پو ۆسەي سترانە يز راسچەتا 1 كنيجنىي نا 5-10 تىسياچ ناسەلەنيا. ۆسە ەتي دەسياتكي تىسياچ يزداتەلستۆ، كورمياششيح رەداكتورسكيە ي پەرەۆودچەسكيە شكولى، جيۆۋت زا سچەت ناتسيونالنوگو كنيجنوگو رىنكا، ا نە تەندەروۆ ي گوسزاكازوۆ. مى جە پوسلە پوتەري «كازاحكيتاپا» ۆ 1997-1999گگ يز-زا گلۋپوي پريۆاتيزاتسي پريبليجەننىح ودنوگو منوگولەتنەگو ەكس-مينيسترا ينفورماتسي، كۋلتۋرى ي وبششەستۆەننوگو سوگلاسيا، نىنە پوكوينوگو، پريوبرەلي رۋكامي سلەدۋيۋششەگو منوگولەتنەگو مينيسترا كۋلتۋرى ي ينفورماتسي يزداتەليا – لاتيفۋنديستا پود نازۆانيەم «اتامۋرا»، پريبراۆشەگو ك رۋكام مونوپوليۋ نا ۆىپۋسك شكولنىح ۋچەبنيكوۆ، سامىي دەنەجنىي كۋسوك كنيجنوگو رىنكا. «ۆ سوتس.سەتياح زا پيات لەت وپۋبليكوۆانى تىسياچي ستاتەي س فوتوگرافيامي سترانيتس يز ۋچەبنيكوۆ، پودتۆەرجدايۋششيح وشيبكي، كوتورىە بىلي ودوبرەنى مينيستروم وبرازوۆانيا ك تيراجيروۆانيۋ. چتەنيۋ، پيسمۋ، لوگيكە ي ماتەماتيكە ۋچيتسيا نا وشيبكاح ۆ ۋچەبنيكاح – ەتو نورمالنو؟» - سپراشيۆاەت سوفيا مۋستافاەۆا نا سترانيتساح گازەتى «ۆرەميا» زا 20.5.2021گ. زدەس، كاك گوۆوريتسيا ۆ نارودە، ۆورون ۆورونۋ گلاز نە ۆىپليۋنەت. كومۋ-تو وچەن نۋجەن نەوبرازوۆاننىي نارود، ا سۆويح دەتەي ي ۆنۋكوۆ پوسىلايۋت ۋچيتسيا نا زاپاد. ناۆەرنوە وليگارحي ي لاتيفۋنديستى مەچتايۋت كاك ارگەنتينسكايا ەليتا جيت نا زاپادە، زاراباتىۆايا ۆ كازاحستانە. نەۋجەلي ەتو ي ەست ناشي دوستيجەنيا ك   30لەتيۋ نەزاۆيسيموستي؟

پوكا ناشە وبششەستۆو نە پرەودولەلو ۆسە سيندرومى پەرەحودنوگو پەريودا، كوتورىە پوروجدايۋت سوۆەرشەننو نەوجيداننىە، پريامو سكاجەم، ەكزوتيچەسكيە فورمى رەاليزاتسي الچنىح ۋسترەملەني، مى ني وت چەگو نە زاستراحوۆانى.

ۆ تسەلوم جە سۋدبۋ كنيگي دولجنى وپرەدەليات ۆۋزى، ناۋچنو-پەداگوگيچەسكوە سووبششەستۆو پرەپوداۆاتەلەي تەح يلي ينىح ديستسيپلين. ۋچەبنيكي كاك سلوجنىي وبەكت تۆورچەستۆا دولجنى پوستوياننو ناحوديتسيا ۆ فوكۋسە ناۋچنو-پەداگوگيچەسكوي وبششەستۆەننوستي، وبسۋجداتسيا، كريتيچەسكي راسسماتريۆاتسيا.

س درۋگوي ستورونى، منوگيە ناۋچنو-يسسلەدوۆاتەلسكيە ورگانيزاتسي ي ۋنيۆەرسيتەتى پرويزۆوديات وتسەنكۋ سپەتسياليستوۆ ي پروفەسسوروۆ نا وسنوۆە كوليچەستۆا ۆىپۋششەننىح يمي پۋبليكاتسي، ا تاكجە كوليچەستۆو دوكلادوۆ، پودگوتوۆلەننىح ك كونفەرەنتسيام.

تسەليۋ وتدەلا ناۋچنىح يسسلەدوۆاني ياۆلياەتسيا نە پۋبليكاتسيا ستاتەي ي پودگوتوۆكا پرەزەنتاتسي. داننايا سيستەما وتسەنكي نە يمەەت وسوبوي تسەننوستي، پوسكولكۋ نا ساموم دەلە نە سۆيازانا ۆ پەرۆۋيۋ وچەرەد س يستيننىم پرەدنازناچەنيەم ورگانيزاتسي – رازرابوتكا نوۆىح تەحنولوگي، كوتورىە وبەسپەچيۆايۋت ۆىپۋسك نوۆىح توۆاروۆ ي پوزۆوليايۋت مودەرنيزيروۆات سۋششەستۆۋيۋششيە توۆارى ي پروتسەسسى.

نو ۆ سىرەۆوي ەكونوميكە نەت يننوۆاتسي، نەت پرويزۆوديتەلەي، نەت سۋبەكتوۆ رىنكا، زاكازىۆايۋششيح ناۋچنىە يسسلەدوۆانيا، پودگوتوۆكۋ سپەتسياليستوۆ.

ۆوپروس ستويت تاك: پو كاكومۋ پۋتي ۆ لوگيكە گوببسا سترويم نەزاۆيسيموە گوسۋدارستۆو يز ترەح التەرناتيۆنىح فورم: مونارحي، اريستوكراتي ي دەموكراتي؟ يمەننو وبۋزداننىي لەۆيافان، ا نە دەسپوتيچەسكي، ياۆلياەتسيا نايبولەە ەففەكتيۆنىم گوسۋدارستۆوم. كازاحستان زابلۋديلسيا ۆ ستورونۋ اۆتوكراتي. كاك يز ەتوگو سوستويانيا ۆىيتي، زاداچا ۆسەگو گراجدانسكوگو وبششەستۆا. ي ەسلي ۆوەننىي مولوح، پو سۋتي راكوۆايا وپۋحول، سوجرالي سسسر، تو ۆ سەگودنياشنەم سۋۆەرەننوم كازاحستانە ەتۋ رول ۆىپولنياەت ماسشتابنايا كوررۋپتسيا. ەففەكت تۋت وديناكوۆىي: ۆ سسسر مى زاكاپىۆالي دەنگي ۆ ۆوەننو-پرومىشلەننىي كومپلەكس، ا كوررۋپتسيا ۆ كازاحستانە ۆكۋپە س تنك ۆىۆوديات دەنگي ي سىرە زا رۋبەج ي وبەسكروۆليۆايۋت ناشۋ ەكونوميكۋ. تۋت نەت مەستا دليا ديۆەرسيفيكاتسي ەكونوميكي، ا زناچيت ديۆەرسيفيكاتسي رىنكا ترۋدا، نەت مەستا دليا راسشيرەنيا سرەدنەگو كلاسسا، وسنوۆى گراجدانسكوگو وبششەستۆا، يز ساموزانياتىح ي بەزرابوتنىح ونو نە پولۋچيتسيا، كاك ي يز نەوبرازوۆاننوي بيشارا-شارۋا.

ترەبۋەمايا ديۆەرسيفيكاتسيا سنيزۋ نا وسنوۆە چاستنوي ينيتسياتيۆى ۋنيچتوجاەتسيا پلوحيم ينۆەستيتسيوننىم كليماتوم ي نالوگووبلوجەنيەم، ا ديۆەرسيفيكاتسيا سۆەرحۋ رازبيۆاەتسيا و بانالنىي راسپيل گوسسرەدستۆ ي نەجيزنەسپوسوبنى، ا گدە-تو ي فانتاستيچەسكيە يننوۆاتسيوننىە پروەكتى. دوستاتوچنو ۆسپومنيت پرويزۆودستۆو بيوتوپليۆا، پلانشەتوۆ ي سامولەتوۆ س لەيبلوم «سدەلانو ۆ كازاحستانە». ۋديۆيتەلنو، نو سترانا، زانيمايۋششايا پو وبەمام ينۆەستيتسي ۆ سوبستۆەننۋيۋ چەتۆەرتوە-پياتوە مەستو ۆ ميرە، نە سوزدالا زا پوسلەدنيە 20 لەت نيكاكيح مالو-مالسكي رەنتابەلنىح ي ەكونوميچەسكي وبوسنوۆاننىح پروەكتوۆ! ۆەس فوكۋس سوستويت ۆ توم، چتو سۋششەستۆۋەت چەتكوە سووتنوشەنيە، تو ەست ۋروۆەن رازدەلەنيا ترۋدا (دالەە ۋرت) ي وبەمى رىنكوۆ. چەم ۆىشە پەرۆوە، تەم بولشە ۆتوروە. ا ۋرت وپرەدەلياەتسيا سپروسوم، پريچەم س رىنكا، ا نە گوسزاكازا، كوتورىي پاداەت، ي ەتو وسنوۆوپولاگايۋششي لاكمۋس نىنەشنەگو كريزيسا. وتداۆ سۆوي نەسچيتاننىە بوگاتستۆا پود زەملەي ينوستراننىم تنك ي نە ناراستيۆ ەكونوميچەسكيە مۋسكۋلى ناتسيونالنوگو كاپيتالا، ۆمەستو نەگو سوزداۆ كۆازي-گوسسەكتور ۆ ليتسە سامرۋك-كازىنا، مى تاك ي نە زاۆوەۆالي سۆويۋ وبۋستروەننۋيۋ نيشۋ نا سۆوەم ناتسيونالنوم رىنكە، زاچەم لەزەم ۆ ەۆرازيسكي ي ميروۆوي رىنوك. تام مى ۆسەگدا بۋدەم گلوتات پىل. پولۋچاەتسيا، سامي سەبيا رەپرەسسيرۋەم! ي ۆو يميا چەگو؟

ۆسپومنيم رەپرەسسي 30-ح گودوۆ حح ۆەكا. «ونا نە تولكو ۆ سلوملەننىح سۋدباح ي پريامىح جەرتۆاح. ستراشنەە درۋگوە. ۆ رەزۋلتاتە رەپرەسسي ناتسيونالنوي ناۋكە ي كۋلتۋرە بىل نانەسەن سوزناتەلنىي ي تسەلەناپراۆلەننىي ۋدار – ۋنيچتوجەنى نەمنوگوچيسلەننىە پرەدستاۆيتەلي ينتەللەكتۋالنوي ەليتى; سناچالا كاك الاشوردينتسى – نوسيتەلي چۋجدىح ناتسيوناليستيچەسكيح يدەي، ا زاتەم ي كاك ۆراگي نارودا، پروۆوديۆشيح پودرىۆنۋيۋ دەياتەلنوست ۆنۋتري پارتينىح ي گوسۋدارستۆەننىح ورگانوۆ… يح ليكۆيديروۆالي، پريچەم دۆاجدى. سناچالا فيزيچەسكي، ا زاتەم پوستاراليس ۋنيچتوجيت ي سامۋ پاميات و نيح، يزياۆ ي زاپرەتيۆ ناۋچنوە ي تۆورچەسكوە ناسلەديە ەتيح ليۋدەي. راسسماتريۆايا وتچەتى 30-ح گودوۆ، وبراتيل ۆنيمانيە، كاك چاستو كافەدرى ي پرەپوداۆاتەلي جالۋيۋتسيا نا وتسۋتستۆيە ۋچەبنيكوۆ، وبراششايۋتسيا ۆ ناركوماتى س پروسبوي رەشيت ەتۋ پروبلەمۋ، ا تاكجە پريسلات كۆاليفيتسيروۆاننىح پرەپوداۆاتەلەي.

ا ۆەد ۋچەبنيكي ي ۋمنىە كنيگي بىلي، پري ەتوم ناپيساننىە نا ۆىسوكوم ۋروۆنە… نو ۆسە ەتي ۋچەنىە بىلي رەپرەسسيروۆانى، ا بۋكەيحانوۆ ي اسفەندياروۆ – راسسترەليانى…

تاكيم وبرازوم، رەپرەسسي بىلي نە تولكو پروتيۆ ليۋدەي، نو ي پروتيۆ زناني ي يدەي، نە سووتۆەتستۆۋيۋششيح «ليني پارتي»، - پيشەت ۆ «ۋرالسكوي نەدەلە» زا 2 يۋنيا 2021گ پروفەسسور زكۋ يم. ۋتەميسوۆا مۋرات سدىكوۆ.

ا تەپەر ۆەرنەمسيا ۆ گودى نەزاۆيسيموستي كازاحستانا. نا ۆوپروس گازەتى دات زا 27.05.2021گ سەريك ابدراحمانوۆ، بىۆشي سوۆەتنيك نازارباەۆا وتۆەچاەت:

- ۆاشي زەملياكي – راسسترەلياننىە – زامانبەك نۋركاديلوۆ ي التىنبەك سارسەنباي-ۋلى، ۆى س نيمي بىلي ۆ رازنوگلاسياح، ەتو وچەن دولگو بىلو ۆ ۋستاح ۋ نارودا. موجنو ۋزنات پريچينى ەتوگو؟

- سكرىۆات نەچەگو، رازگون ۆەرحوۆوگو سوۆەتا ورگانيزوۆال زامانبەك نۋركاديلوۆ. ۆپوسلەدستۆي ون سام سوجالەل زا سودەياننوە، پروسيل ۋ نارودا پروششەنيە. ۆ تو ۆرەميا پري رازگونە پارلامەنتا يا ەگو پرەدۋپرەجدال: «زاكە، نە دەلاي ەتوگو»، نو ون سو منوي نە سوگلاسيلسيا. ا ۆوت يدەولوگوم رازگونا پارلامەنتا بىل – نىنە پوكوينىي التىنبەك سارسەنباي-ۋلى ي ديپلوماتوم پوسلاننىي ۆ كاكۋيۋ-تو سترانۋ مارات تاجين. سەگودنياشنيۋيۋ سۆولوچنۋيۋ سيستەمۋ ۆەرتيكالي سامي پوسترويلي، ۆ كونەچنوم يتوگە سامي جە ەيۋ رازداۆلەنى…

تاك كتو جە رازداۆيل ينتەللەكتۋالنۋيۋ ناتسيۋ، ەگو يازىك، ەگو ينفراسترۋكتۋرۋ كنيگوراسپروسترانەنيا «كازاحكيتاپ» س ەە 1560 كنيجنىمي ماگازينامي پو ۆسەمۋ كازاحستانۋ ۆ 1997-1999گگ؟ ەگو پريۆاتيزيروۆالي، ا زاتەم راسحيتيلي پريبليجەننىە ەكس-مينيسترا ينفورماتسي، كۋلتۋرى ي وبششەستۆەننوگو سوگلاسيا، نىنە پوكوينوگو، ۆسە توت جە التىنبەك سارسەنباي-ۋلى س ديپلوموم جۋرناليستا مگۋ، پروستي بوجە، قۋداي كەشىرسىن! ا ۆەد يا نا پروتياجەني ۆسەگو 1997گ ۆەل رۋبريكۋ ۆ توگدا سۋششەستۆوۆاۆشەي گازەتە «ازيا: ەكونوميكا ي جيزن» و توم، كاك پوستاۆيت نا رىنوچنىە رەلسى ۆزايمودەيستۆيە اۆتورا، يزداتەليا، پوليگرافيستا، وپتوۆيكا، كنيجنوگو ماگازينا ي چيتاتەليا-پوترەبيتەليا. نو ەتو بىلو گلاس ۆوپيۋششەگو ۆ پۋستىنە كاراكۋم! توگدا گوسۋدارستۆو بىلو گلۋحوە، موجەت بىت سەگودنياشنەە توكاەۆسكوە گوسۋدارستۆو سلىشاشەە؟

پوەتومۋ پري وسۆەششەني يستوري ستانوۆلەنيا سۋۆەرەننوگو كازاحستانا ۆ 90-ە گودى ححI ۆەكا مى نە دولجنى زابىۆات، ۆ كاكيح ۋسلوۆياح پروحوديلا پودگوتوۆكا كادروۆ ۋچيتەلەي ي پرەپوداۆاتەلەي، ۋچەبنوي ليتەراتۋرى، وسوبەننو نا گوسۋدارستۆەننوم يازىكە، ي پوچەمۋ سۋۆەرەننايا ۆلاست سوزناتەلنو ۋنيچتوجيلا ۆسە زدوروۆىە ناۋچنىە، وبرازوۆاتەلنىە، كنيگويزداتەلسكيە سيلى، ا چەرەز نيح تورموزيلا رازۆيتيە گوسۋدارستۆەننوگو يازىكا، ۆۆوديا ترەحيازىچيە، لاتينيزاتسيۋ، رۋحاني جانعىرۋ، وتۆلەكايا نارود وت ناستوياششيح رەفورم نا پۋتي ك دەموكراتي ي رىنكۋ، نا پۋتي ك سامويدەنتيفيكاتسي چەلوۆەكا، وبششەستۆا، ناتسي ي گوسۋدارستۆا، ي ۆ پەرۆۋيۋ وچەرەد ەگو يازىكا ي كۋلتۋرى.

قالۋ توكتابۋلاتوۆ،

بىۆشي كنيگوتورگوۆەتس، گ. ۋرالسك

Abai.kz

3 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار

قۇيىلسىن كوشىڭ

باس گازەت ورالماندارعا نەگە شۇيلىكتى؟

ءالىمجان ءاشىمۇلى 2376
ادەبيەت

«سولاي ەمەس پە؟»

عابباس قابىشۇلى 2714
قوعام

دوس كوپ پە، دۇشپان كوپ پە؟

ءابدىراشيت باكىرۇلى 3058
ەل ءىشى...

ۇلتتىق بىرەگەيلەنۋ: قانداستاردىڭ ءرولى قانداي؟

ءومارالى ادىلبەكۇلى 1785