دۇيسەنبى, 26 قىركۇيەك 2022
جاڭالىقتار 2195 0 پىكىر 3 مامىر, 2012 ساعات 13:42

اتىراۋداعى داۋىل

بۇگىن اتىراۋدا اياق استىنان داۋىل تۇرىپ، «قازاقستان» ۇلتتىق ارناسىنىڭ  اتىراۋ وبلىستىق بولىمشەسى ورنالاسقان عيماراتىنىڭ شاتىرىن جۇلىپ كەتتى. ادام شىعىنى جوق. تەك عيمارات  الدىندا تۇرعان كولىك قيراپ قالىپتى.

داۋىلدان كەلگەن شىعىننىڭ قانشا ەكەنى بەلگىسى.

بۇگىن اتىراۋدا اياق استىنان داۋىل تۇرىپ، «قازاقستان» ۇلتتىق ارناسىنىڭ  اتىراۋ وبلىستىق بولىمشەسى ورنالاسقان عيماراتىنىڭ شاتىرىن جۇلىپ كەتتى. ادام شىعىنى جوق. تەك عيمارات  الدىندا تۇرعان كولىك قيراپ قالىپتى.

داۋىلدان كەلگەن شىعىننىڭ قانشا ەكەنى بەلگىسى.

0 پىكىر