بەيسەنبى, 24 ماۋسىم 2021
2246 3 پىكىر 13 مامىر, 2021 ساعات 14:57

ەشتەن كەش جاقسى: راحمون كوڭىل ايتتى

تاجىكستان پرەزيدەنتى قىرعىزستانمەن شەكاراداعى قاندى قاقتىعىستا قازا تاپقانداردىڭ وتباسىلارىنا ەكى اپتا وتكەننەن كەيىن  كوڭىل ايتتى.

12 مامىرداعى رامازان مەرەكەسىنە وراي جولداۋىندا ەمومالي راحمون: «مەن تاجىكستان مەن قىرعىزستان اراسىنداعى مەملەكەتتىك شەكاراداعى قاقتىعىس سالدارىنان قازا تاپقانداردىڭ وتباسىلارى مەن تۋىستارىنا قايعىرىپ كوڭىل ايتامىن. قۇدايدان سقايعى جۇتقان وتباسىلارعا شىدامدىلىق تانىتۋ ءۇشىن بارلىق كۇش-قۋات بەرۋىن سۇرايمىن»، دەدى. راحمون جاراقات العانداردىڭ ساۋىعىپ كەتۋىنە تىلەكتەستىك ءبىلدىردى.

تاجىك-قىرعىز شەكاراسىنداعى قاقتىعىستار 28-29 ساۋىردە بولدى. بىراق 6 مامىردا عانا تاجىكستان بيلىگى شەكاراداعى قاقتىعىستار كەزىندە 19 ادام قازا تاۋىپ، 87 ادام جاراقات العانىن راستادى.

قىرعىز تاراپىنىڭ مالىمەتىنشە، 189 قىرعىز ازاماتى جاراقات الىپ، 36 ادام، ونىڭ ىشىندە ەكى بالا قازا تاپتى. قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ 1 جانە 2 مامىردا شەكاراداعى قاقتىعىستار قۇرباندارىن ەسكە الىپ، ۇلتتىق ازا تۇتتى.

Abai.kz

3 پىكىر