سەنبى, 24 ءساۋىر 2021
3403 7 پىكىر 4 ناۋرىز, 2021 ساعات 12:01

گرۋزيا رەسەيدى قازاقستانمەن الماستىرۋدا

"گرۋزيا رەسەيلىك استىقتى قازاقستاندىق استىققا اۋىستىرۋدى كوزدەپ وتىر" دەپ مالىمدەدى نان ونىمدەرىن شىعارۋ اسسوتسياتسياسىنىڭ باسشىسى لەۆان سيلاگاۆا. بۇل تۋرالى Trend.az سايتى جازدى.

گرۋزيا مۇنداي قادامعا رەسەي تاراپىنان شەكارالىق سالىقتى ءوسىرىپ جىبەرۋىنەن كەيىن بارۋعا ءماجبۇر بولۋدا. استىق دەفيتسيتى تۋىنداماۋى ءۇشىن گرۋزيا استىقتىڭ ءبىر بولىگىن قازاقستاننان الۋعا شەشىم قابىلداپ وتىر. بۇل قادام رەسەيلىك استىققا دەگەن تاۋەلدىلىكتى  ازايتادى.

"1-ناۋرىزدان باستاپ رەسەي استىق تونناسىنا  50 ەۋرو كولەمىندە سالىقتى ءوسىردى. رەسەي الەمدەگى استىق ءوسىرۋ بويىنشا كوشباسشى ەلدەردىڭ ءبىرى. ءبىز قازاقستاننان استىق ساتىپ الۋ ارقىلى رەسەيلىك يمپورتتى ازايتامىز. قازاقستاننان بولەك رۋمىنيا، ۋكراينا ەلدەرىن دە قاراستىرىپ وتىرمىز. ءبىز رەسەيدىڭ استىعىنان تولىق باس تارتا المايمىز، سەبەبى قازاقستاننىڭ ەكسپورتتىق مۇمكىندىگى ازداۋ. سوندىقتان رەسەيلىك استىقتىڭ ءبىر بولىگىن عانا الماستىرامىز", - دەدى سيلاگاۆا.

قازىرگى ۋاقىتتا گرۋزيادا 2-ايعا جەتەتىن استىق بار.

Abai.kz

7 پىكىر