سارسەنبى, 25 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 127580. جازىلعاندار — 114347. قايتىس بولعاندار — 1945
جاڭالىقتار 4727 0 پىكىر 20 اقپان, 2012 ساعات 08:19

ءار ەلدىڭ سالتى باسقا...

الەمدەگى ءار ۇلتتىڭ وزىنە ءتان ادەت-عۇرپى، سالتى بار. سونىڭ ىشىندە وتاۋ كوتەرىپ، ۇيلەنگەن جاس جۇبايلارعا قاتىستى دا ءتۇرلى عۇرىپتار كەزدەسەدى. مىسالى، قىتاي ءبىر ولكەسىندە كۇيەۋ جىگىت پەن جولداس جىگىتتىڭ موينىنا قامىت كيگىزىپ، ەكەۋىنىڭ اراسىن شىنجىرلاپ، قالىڭدىقتىڭ ۇيىنە دەيىن جاياۋ الىپ بارادى ەكەن. بۇل، از دەسەڭىز، ولاردىڭ بەتىنە ەتىك مايىن جاعىپ قويادى. مىنە، بۇل دا وزىنشە ءبىر سالت. سۋرەتتەردە وزگە جۇرتتاردىڭ دا ءتۇرلى جورالعىلارى كورسەتىلگەن.
سۋرەتتەر - svpressa.ru سايتىنان الىندى

الەمدەگى ءار ۇلتتىڭ وزىنە ءتان ادەت-عۇرپى، سالتى بار. سونىڭ ىشىندە وتاۋ كوتەرىپ، ۇيلەنگەن جاس جۇبايلارعا قاتىستى دا ءتۇرلى عۇرىپتار كەزدەسەدى. مىسالى، قىتاي ءبىر ولكەسىندە كۇيەۋ جىگىت پەن جولداس جىگىتتىڭ موينىنا قامىت كيگىزىپ، ەكەۋىنىڭ اراسىن شىنجىرلاپ، قالىڭدىقتىڭ ۇيىنە دەيىن جاياۋ الىپ بارادى ەكەن. بۇل، از دەسەڭىز، ولاردىڭ بەتىنە ەتىك مايىن جاعىپ قويادى. مىنە، بۇل دا وزىنشە ءبىر سالت. سۋرەتتەردە وزگە جۇرتتاردىڭ دا ءتۇرلى جورالعىلارى كورسەتىلگەن.
سۋرەتتەر - svpressa.ru سايتىنان الىندى

0 پىكىر