سارسەنبى, 23 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107450. جازىلعاندار — 102219. قايتىس بولعاندار — 1699
اڭىز اباي 733 20 پىكىر 13 تامىز, 2020 ساعات 11:44

 اباي جانە ءدىن

اباي مۇراسىنان تاباتىن تاعى ءبىر وتە تەرەڭ رۋحاني ماعىنا – ول ادام ءومiرiنiڭ تۇپكى ماقساتى. ول «لاي سۋعا ماي بىتپەس قوي وتكەنگە» اتتى ولەڭىندە ءومىردىڭ تۇپكى ماقساتى نە ەكەنىن بىلاي دەپ بەرەدى: 

مەكەن بەرگەن، حالىق قىلعان ول لاماكان

ءتۇپ يەسىن كوكسەمەي بولا ما ەكەن؟

جانە وعان قايتپاقسىڭ، ونى ويلاماي،

وزگە ماقسات اقىلعا تولا ما ەكەن؟

 دانىشپان ادام ءومىرىنىڭ تۇپكى ماقساتى – «ءتۇپ يەگە قايتۋ» دەيدى. بۇل ماقساتقا جەتۋ ءۇشiن اللا تاعالاعا دەگەن ماحابباتقا يە بولۋ كەرەك. ياعني، يماندىلىق كەرەك. يماندىلىق ءدىن ارقىلى قۇدايعا قۇلشىلىق جولىندا بەكيدى. سوندا عانا اللا تاعالا ءوزىنىڭ سۇيىكتىسىن وزىنە قايتارىپ الادى. سوندا عانا مەيiرiمدi اللا تاعالا قاناعات تابادى. ەندەشە ادام بالاسى ءۇشىن ەڭ ۇلكەن قىزمەت – ول اللا تاعالانىڭ رازىشىلىعى ءۇشiن ادامزاتتىڭ ءبارiن باۋىرىم دەپ ءسۇيiپ، كىمگە بولسا دا ءومىردىڭ تۇپكى ماقساتىنا جەتۋگە كومەكتەسۋ. رۋحاني الەمگە قايتۋ تەك قانا رۋحاني ءبىلىم الىپ، ونى ومىردە قولدانۋ بارىسىندا جان دۇنيەسىن تازارتۋ ارقىلى عانا بولماق. ءسويتiپ، قۇدايعا قۇلشىلىقتىڭ ەڭ ۇلكەنى – ادامزاتقا رۋحاني ءبىلىم بەرۋ ارقىلى، وعان ءومىردىڭ جوعارى ماقساتىنا جەتۋگە كومەكتەسۋ. 

سونىمەن بىرگە، وتە ماڭىزدى ءبىر جاعدايدى ەستەن شىعارماۋ كەرەك. ءبىز ءىس-ارەكەتىمىزدى اللا تاعالانىڭ رازىشىلىعى ءۇشىن جاساعاندا عانا قۇلشىلىق بولىپ تابىلادى. ايتپەسە ءبىزدىڭ بارلىق ءىس-ارەكەتىمىز مورالدىق-ەتيكالىق، ءارi كەتسە گۋمانيستiك دەڭگەيدە عانا قالىپ، قاراپايىم دۇنيەلiك iسكە اينالىپ، نەگiزگi ماقساتقا جەتكiزە المايدى. 

اباي ءىلىمى بويىنشا ادامنىڭ نەگىزگى مىندەتى – اللا تاعالاعا قۇلشىلىق ەتۋ ەكەنى جونىندە كوپتەگەن دالەلدەر كەلتiرۋگە بولادى. 

بiرiنشi, اللا تاعالاعا قايتۋ ءۇشiن ادامنىڭ بارلىق ءىس-ارەكەتى ونىڭ رازىلىعى ءۇشىن بولۋ كەرەك. سوندا ادام ونىڭ سۇيiكتiسiنە اينالادى. ال، اللا تاعالانىڭ سۇيىكتىسى بولۋعا وعان قۇلشىلىق ەتۋ ارقىلى عانا جەتۋگە بولادى. 

ەكiنشi, اللا تاعالاعا قۇلشىلىقتىڭ كەرەكتiگi وتىز سەگiزiنشi قارا سوزiندە اباي كورسەتكەن «اللا – بiر»، ياعني «ابسوليۋت – بiر» دەگەن تۇجىرىمىندا جاتىر. اللا بiر بولسا، ول تولىق ءبۇتiن. ەندەشە بولمىستىڭ بارلىق كورiنiستەرi, سونىمەن بiرگە جان يەلەرi دە سول تولىق ءبۇتiننiڭ قۇرامىنا كiرەدi. ءسويتىپ، بارلىق جان يەلەرi ونىڭ قۇرامىنداعى بولiكتەرi بولىپ تابىلادى. ول بولiكتەر وزدەرى قۇرايتىن تۇتاسپەن بiر بولۋلارى كەرەك، ياعني ولار تولىق ءبۇتiننiڭ رازىلىعى ءۇشىن ءومىر سۇرۋلەرى كەرەك. بۇل بۇكiل الەمنiڭ جاراتىلۋ ءمانi. ەندەشە ادام دا سول تولىق ءبۇتiننiڭ بiر بولiگi بولا وتىرىپ، ونىڭ رازىلىعى ءۇشىن قۇلشىلىق ەتۋi كەرەك. 

سونىمەن بiرگە، ءبۇتiننiڭ بولiگi ءبۇتiننiڭ نيەت-قالاۋىمەن ءومiر سۇرەدى. ەندەشە بارلىق بولiكتەردiڭ ماقساتى دا سول ورتاق نيەتپەن ۇيلەسۋى كەرەك. وكiنiشكە وراي، ءفاني الەمدە كەيبىر جان يەلەرi ءتۇپ يەدەن ءبولiنiپ، ءبۇتiننiڭ نيەتىنەن شىعىپ، ءوز قالاۋلارىمەن ءومiر سۇرگiلەرi كەلەدi. ءفاني ومiردەگi ادامداردىڭ ءومiر ماقساتتارىنىڭ سان قيلى بولاتىن سەبەبىنىڭ ءبىرى وسى. 

اباي ون جەتiنشi قارا سوزiندە قايرات، اقىل، جۇرەكتiڭ اراسىندا داۋ تۋىپ، ولاردىڭ عىلىمعا قالاي جۇگiنگەندەرi تۋرالى ايتاتىنى بار. ورتاق ماقساتتان اۋىتقىعان كەزدە نە بولاتىنىن كورسەتۋ ءۇشىن بiز دە سونىڭ iزiمەن، مىسال رەتiندە، بiر اڭگiمەنi كەلتiرەيiك. 

ادامنىڭ دەنە مۇشەلەرiنiڭ بارلىعى، سايىپ كەلگەندە، ونىڭ اسقازانىن تاماقپەن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشiن قىزمەت جاسايتىنى بەلگiلi. ونىڭ قۇلاعى قاي جەردە تاماق بارىن ەستيدi, اياعىمەن سول جەرگە بارادى، كوزiمەن جولدى كورەدi, مۇرنىمەن تاماقتىڭ يiسiن سەزەدi, قولىمەن اۋزىنا سالادى، تiسiمەن ۇنتاقتاپ، وڭەشiمەن اسقازانعا قاراي جiبەرەدi. ءسويتiپ اسقازان قاناعات الىپ، تاماقتى قورىتىپ، قۋاتتى بۇكiل دەنەگە تاراتىپ، بارلىق مۇشەلەردi قاناعاتتاندىرىپ، ولارعا كۇش-قۋات بەرەدi. بiردە دەنە مۇشەلەرi اسقازانمەن ارازداسىپ، وعان قارسى شىعىپتى. «بiز نەگە بارلىعىمىز بiر اسقازانعا قىزمەت جاساۋىمىز كەرەك؟ بiزدiڭ وزiمiزگە عانا قىزمەت جاساعىمىز كەلەدi. سوندىقتان بۇدان بىلاي قاراي اسقازانعا قىزمەتىمىزدى توقتاتامىز»، – دەپ دەنە مۇشەلەرىنىڭ بارلىعى اسقازانعا قارسى ەرەۋىل جاساعان ەكەن. ءسويتiپ قۇلاق تاماقتىڭ قايدا بارىن تىڭداماي، وزiنە ۇناعانىن تىڭداپ، كوز وعان اپاراتىن جولدى كورسەتپەي، باسقا جاققا قاراپ، قول وزiنە عانا ۇناعان ارەكەت جاساپ، مۇرىن وزiنە ۇناعان يiستەردi يiسكەپ كەتكەن ەكەن. وسىلاي ءاربiر مۇشە بوستاندىق الىپ، ورتاق ماقساتتان باس تارتىپ، ءوز بەتتەرiمەن قاناعات iزدەي باستاپتى. بiراق، بiراز ۋاقىت وتكەن سوڭ، ولاردىڭ بارلىعى السiرەپ، وزدەرiنەن قۋات كەتiپ بارا جاتقانىن سەزiنەدi.

ءوز بەتتەرiمەن iستەگەن ارەكەتتەرi ولاردى قاناعاتتاندىرماي، كەرiسiنشە ازاپقا تۇسiرە باستايدى. ولار بۇنى انىقتاۋ ءۇشiن قايتادان ءماجiلiس قۇرىپ، بارلىق زارداپتارىنىڭ سەبەبi وزدەرىنىڭ ورتاق ماقساتتارىنان اۋىتقىپ، ءوزارا ءبولىنىپ كەتۋلەرىنەن ەكەنىن انىقتايدى. ءسويتiپ، ولار بۇل ىستەرىنىڭ بۇرىس ەكەنىن ءتۇسىنىپ، ەندi دۇرىس جولعا ءتۇسىپ، بارلىعى قايتادان بiر اسقازاندى قاناعاتتاندىرىپ، قىزمەت جاساي باستاعان ەكەن دەيدi. سول كەزدەن باستاپ دەنەنىڭ بارلىق مۇشەلەرi قايتادان قاناعات الىپ، وزدەرiنiڭ زارداپتارىنان قۇتىلىپتى. سول سياقتى، ادامنىڭ اسقازانى بۇكىل دەنەگە قۋات بەرگەندەي، بارلىعىنا ورتاق ءبىر ءتۇپ يە دە بۇكىل بولمىسقا قۋاتىن بەرەدى. سوندىقتان بارلىق بولىكتەر وعان قىزمەت ەتىپ، ونىڭ رازىلىعى ءۇشىن قۇلشىلىق ەتكەندە عانا ولار ناقتى قاناعات الادى. 

ءۇشiنشi, بۇكىل جاراتىلىس اللا تاعالانىڭ رازىلىعى ءۇشىن، ياعني وعان قۇلشىلىق ەتۋ ءۇشىن جاراتىلعان. سەبەبى اباي سوزiمەن ايتقاندا، اللا «بiر»، ەندەشە، ول – تۇتاس، ياعني اللادان باسقا ەشتەڭە جوق. اللادان باسقا ەشتەڭە جوق بولسا، وندا بارلىعى ونىڭ كورىنىسى جانە ول ءوزىن ءوزى قاناعاتتاندىرادى. ەگەر ول باسقانى قاناعاتتاندىرۋ ءۇشiن جاراتسا، وندا اللادان باسقا تاعى دا بiرەۋدiڭ بولعانى. بۇل مۇمكiن ەمەس. سونىمەن، اللا تاعالا ءوز رازىلىعى ءۇشiن جاراتاتىن بولسا، وندا ونىڭ جاراتقاندارى – جان يەلەرiنiڭ بارلىعى دا بiر اللا تاعالانى ريزا ەتىپ ءجۇر. بiراق بۇنى بiرi بiلسە، ال، بiرi بiلمەيدi. «مەن بارلىعىن ءوزiم ءۇشiن جانە ءوزiم جاساپ ءجۇرمiن» دەيتiندەر بار. 

ءتورتiنشi, قۇلشىلىق ەتۋ – ادامنىڭ تابيعي قاسيەتi. وعان بىلايشا كوز جەتكiزۋگە بولادى. جان يەسi بiرەۋدi سۇيمەي ءومiر سۇرە المايدى. «ماحابباتسىز ءومiر بوس» دەيدi اباي. سەبەبi, جان لاززاتقا تولى، ال ءلاززات تەك ماحاببات ارقىلى كەلەدi. سوندىقتان، بارلىعىمىز دا ءلاززاتتى iزدەپ، ىنتالانىپ، ماحابباتتى كوكسەيمiز. ماحابباتتى تاپقاننان كەيiن، وعان قامقورلىق كورسەتiپ، قىزمەت جاساۋعا ۇمتىلامىز. سوندىقتان ومiردە ادامنىڭ بiرەۋگە قۇلشىلىق ەتۋi (بiرەۋگە قىزمەت ەتۋi) ونىڭ بويىنا بiتكەن ايىرىلماس قاسيەت. قانداي ادام بولسا دا بiرەۋگە قىزمەت ەتەدi: ءوزiنiڭ وتباسىنا، جولداسىنا، قوعامىنا، وتانىنا جانە تاعى باسقالارعا. تiپتi, ەشكiمi بولماسا يت، مىسىق اسىراپ، سولاردى جاقسى كورiپ، كۇتiپ-باعىپ، قىزمەت ەتەدi. بiرەۋگە قىزمەت ەتپەيتiن ادام بولمايدى. وسىدان بiرەۋگە قىزمەت ەتۋ – ادامنىڭ ايىرىلماس تابيعي قاسيەتi ەكەنiن كورەمiز. ال بiرەۋدi قاناعاتتاندىرۋ ادامنىڭ رۋحاني بولمىسىنان تۋادى. 

جان – كiشكەنە رۋح، ياعني جوعارى رۋحتىڭ بولشەگi بولىپ تابىلادى. سوندىقتان، رۋحاني الەمدە كiشكەنە رۋحتىڭ مiندەتi – ۇلكەن رۋحتى رازىلاندىرۋ، ياعني وعان قۇلشىلىق جاساۋ. بۇل ءفاني الەمدە كiشكەنە رۋح ءوزiنiڭ بۇل مiندەتiن ۇمىتقاندىقتان، ول وزىنە قىزمەت ەتىپ، ءوزىن رازىلاندىرادى. اركiم وزiنە ۇناعان iستەردi جاساپ، وزiنە ۇناعانعا قىزمەت ەتەدi. بiراق ودان تولىق قاناعات جوق. بۇل – ادامدار زاردابىنىڭ باستى سەبەبi. ال ول ءوزiنiڭ ماڭگiلiك قاسيەتiن – قۇلشىلىق ەتۋدi سەبەپتەردiڭ سەبەبi جوعارى رۋحقا ارناپ، نەگiزگi مiندەتiن اتقارسا، سوندا عانا ول بارلىق جان يەلەرiن قاناعاتتاندىرىپ، ءوزi دە قاناعات تابادى. 

بەسiنشi, بiرەۋدi جاقسى كورۋ ءۇشiن اۋەلi ونىمەن تانىسۋ كەرەك، ەگەر ونىڭ قادىر-قاسيەتتەرi جاقسى بولسا، ول ادام ۇناۋى مۇمكiن. سول سياقتى، اللا تاعالانى ءسۇيۋ ءۇشiن دە اۋەلi ونىڭ قادىر-قاسيەتتەرiن تانىپ ءتۇسiنۋ كەرەك. بiراق ادام بالاسى ءوزiنiڭ شەكتەۋلi وي-ءورiس، سەزiم مۇشەلەرiمەن شەكسiزدi تاني الا ما؟ اباي بۇل سۇراققا وتىز سەگىزىنشى قارا سوزىندە «اللا تاعالا شەكسىز، ءبىزدىڭ اقىلىمىز شەكتەۋلى. شەكسىزدى شەكتەۋلىمەن تۇسىنۋگە بولمايدى» دەپ جاۋاپ بەرەدi. وندا نە iستەۋ كەرەك؟ وعان بiر-اق جول بار. ول – ءوزiن رۋحاني دەڭگەيگە كوتەرۋ. بۇل قۇدايعا قۇلشىلىق ارقىلى عانا بولادى. قۇدايعا قۇلشىلىق كەزiندە بiز ونى ريزا ەتە الساق، وندا ونىڭ ءوزi بiزدiڭ جۇرەگiمiزگە اشىلادى. ءسويتiپ بiز ونى تاني الامىز. تانۋ ارقىلى وعان سۇيىسپەنشىلىككە جەتەمىز. سەبەبi ودان ارتىق سۇلۋ، كۇشتi, داڭقتى، داۋلەتتi, جومارت، بiلiمدi, راقىمدى ەشكiم جوق. سوندىقتان ونى تانۋ ءۇشiن قۇلشىلىققا تۇسكەن ادام ەشۋاقىتتا دا وكiنiشتە قالمايدى. كەرiسiنشە، شەكسiز باقىتقا كەنەلەدi. 

التىنشى، ەگەر اللا تاعالانىڭ شاپاعاتى تۇسپەسە ادام بالاسى ەشۋاقىتتا ونىڭ سۇيiسپەنشiلiگiنە بولەنە المايدى. بارلىق جاندار ءتارiزدi اللا تاعالانىڭ دا قالاۋى بار. سوندىقتان، كiمگە شاپاعاتىن جاۋدىرۋ ونىڭ ىرقىندا. ونىڭ شاپاعاتىن الۋ ءۇشiن ونىڭ رازىلىعى ءۇشىن ءىس-ارەكەت جاساۋ كەرەك. بۇل – وعان قۇلشىلىق ەتۋ كەرەك دەگەن ءسوز. 

جەتiنشi, بiز اللا تاعالانىڭ الدىندا قارىزدارمىز. ول قارىزىمىزدى وتەۋ ءۇشiن وعان قۇلشىلىق جاساۋىمىز كەرەك. بۇل تۋرالى اباي ءوزiنiڭ جيىرما جەتiنشi قارا سوزiندە ايتادى. ول ادام بالاسىن حايۋاننان ارتىق جاراتقانىنا دالەل كەلتiرiپ كەلەدi دە، ءارi قاراي بىلاي دەيدi: 

«ول دالەل بولسا، ادام بالاسىن ارتىق كورiپ، قامىن اۋەلدەن اللانىڭ ءوزi ويلاپ جاساعانىنا دا دالەل ەمەس پە؟ ەندi ادام بالاسىنىڭ قۇلشىلىق قىلماققا قارىزدار ەكەنi ماعلۇم بولماي ما؟» 

مiنە، اباي بابامىزدىڭ iلiمi ارقىلى كەلتiرiلگەن وسى جەتi دالەلدiڭ ءوزi دە قۇدايعا قۇلشىلىق ەتۋ كەرەكتiگiنە كوز جەتكiزۋ ءۇشiن جەتكiلiكتi ءتارiزدi. كەيدە «قۇلشىلىق» دەگەن ءسوزدiڭ كەيبiرەۋلەرگە ۇنامسىز بولىپ كورiنۋi دە مۇمكiن. سوندىقتان ونىڭ ماعىناسىن وسى ارادا تۇسiندiرە كەتەيiك. اللا تاعالاعا دەگەن قۇلشىلىق ءفاني الەمدەگi قۇلشىلىق ەمەس. ءفاني الەمدەگi قۇلشىلىق ادامدى باسقادان تومەندەتەدى، وسىلاي ءبىرى ەكىنشىسىن قاناپ، وزiنە قىزمەت ەتۋگە ماجبۇرلەيدى. ال اللا تاعالاعا قۇلشىلىقتىڭ ماعىناسى مۇلدە بولەك. جاراتۋشى ەڭ جوعارعى شەكسiز جان بولعاندىقتان، وعان قۇلشىلىق جاساعان ادام تومەندەمەيدi, كەرiسiنشi, رۋحاني قاسيەت العاندىقتان، ول شەكسiز جوعارىلاي بەرەدi. «قۇدايعا قۇلشىلىق» دەگەن ءسوز فانيلiك ەمەس، رۋحاني ماعىناسى بار. 

سونىمەن، بارلىق جان يەلەرi اللا تاعالاعا قۇلشىلىق ارقىلى بiرتiندەپ تازارىپ، تۇبiندە وعان دەگەن سۇيiسپەنشiلiككە جەتiپ، ءتۇپ يەگە قايتادى. بiراق اركiمنiڭ باراتىن جەرi دە، قايتاتىن ۋاقىتى دا ءار ءتۇرلi ەكەنiن ۇمىتپاۋىمىز كەرەك. ابايدىڭ ءتۇپ يەگە قايتۋ تۋرالى قاعيداسى «شىن مانiندە بiز اللانىكiمiز جانە وعان قايتامىز» دەگەن قۇران سوزiنەن شىعىپ، ونىمەن تولىق ۇندەسىپ جاتىر. 

اباي كورسەتكەن ءتۇپ يەگە قايتۋ ماقساتى ادام بالاسى ءۇشiن عانا ەمەس، بۇكiل بولمىس كورiنiستەرiنە ورتاق بولسا كەرەك. الەمنiڭ بارلىق دانىشپان، اۋليەلەرi دە ادامزات ءومiرiنiڭ نەگiزگi ءمانi جانە بارلىق دiني جولداردىڭ نەگiزگi ماقساتى وسى دەپ بiلەتiنi بەلگiلi. قاسيەتتi قۇراندا دا وسىلاي ايتىلادى. 

بۇل ماقساتقا جەتۋ جولى وتە ۇزاق جانە ءتۇرلi بەلەستەرگە ءبولiنiپ، اركiمنiڭ وعان جەتۋ تاعدىرى سانقيلى بولادى. سەبەبi اركiمنiڭ جۇرەك كوزىنىڭ شەل باسۋ دەڭگەيى ءارتۇرلى. كوپ ادامدار تۇپكi ماقساتتى تولىق تۇسiنبەگەندiكتەن سول فانيلiك، ياعني ۋاقىتشا ماقساتتارمەن الدانىپ، كوپ ءومiرiن اۋرەمەن وتكiزiپ الادى. سوندىقتان اباي بۇل ءومىردىڭ قىسقا جانە وتكىنشى ەكەنىن ەسكەرتىپ، ادامدى تۋرا جولعا سالۋ ءۇشىن بىلاي دەيدى: 

ادامزات – بۇگiن ادام، ەرتەڭ توپىراق، 

بۇگiنگi ءومiر جارقىلداپ الدار بiراق. 

ەرتەڭ ءوزiڭ قايداسىڭ، بiلەمiسiڭ، 

ولمەك ءۇشiن تۋعانسىڭ، ويلا، شىراق. 

سونىمەن، قورىتا ايتقاندا، بۇكiل بولمىس جاراتۋشىنىڭ قالاۋىن ورىنداۋعا، ياعني جان يەلەرiن ءتۇپ يەگە قايتارۋعا جاراتىلعان. ادام ءومiرiنiڭ ماقساتى – وسىنى دۇرىس ءتۇسiنiپ، قولدانا بiلۋ. اباي ايتىپ وتىرعان «ءتۇپ يەگە قايتۋ» دەگەن ادام ءومiرi ماقساتىنىڭ ءتۇپ قازىعى وسىنداي. ال ءتۇپ يەگە قايتۋ جولى بiرەۋ – ول قۇدايعا قۇلشىلىق. سوندىقتان جان يەلەرiنiڭ ماقساتى – اللا تاعالانىڭ قالاۋىمەن ءومىر ءسۇرۋ، ياعني ونىڭ رازىلىعى ءۇشىن ءومىر ءسۇرۋ. بiراق بۇل اقيقاتتى اركiم مويىنداي بەرمەيدi, سەبەبi ولاردىڭ كوكiرەك كوزدەرi شەلمەن جابىلعان. 

ابايدىڭ «ماقسۇتىم – ...ناداننىڭ كوزiن قويىپ، كوڭiلiن اشپاق» دەيتiنi وسىدان بولسا كەرەك. ماقسات كوكiرەك كوزدi باسقان شەلدەن ارىلىپ، اركiمنiڭ ابسوليۋتپەن قاتىناسىن قالپىنا كەلتiرiپ، سول قاتىناستاعى ءوز ورنىن تابۋ. بۇل ارادا دانىشپاننىڭ «سەن دە بiر كiرپiش دۇنيەگە، كەتiگiن تاپ تا، بار، قالان» دەگەن ايگiلi ۇندەۋ ءسوزi ەرەكشە ءمان الادى. «كەتiگiن تاپ تا، بار، قالان» دەگەن ءسوز iس-ارەكەتسiز بەيبەرەكەت جاعداي ەمەس، بولمىس ءومiرi ۇنەمi قوزعالىستا جانە وزگەرiستە بولعاندىقتان، ءىس-ارەكەتتىڭ بارلىعىن قۇدايعا قۇلشىلىق جولىندا جاساۋ دەگەن ۇعىمدى بiلدiرەدi. 

سونىمەن بىرگە، بۇگىنگى كۇندەردەگى ءدىني سحولاستيكالىق تۇرعىدان، نە بولماسا ساياسي مۇددە ءۇشىن پايدالانۋدان شىققان، نەگىزگى قاعيدالارى ءوزىنىڭ العاشقى مانىنەن بۇرمالانعان دىننەن اباي ءىلىمىن ايىرا ءبىلۋ كەرەك. ابايدىڭ دىنگە كوزقاراسى – ادامزاتتى ورعا قۇلاتاتىن بۇنداي بۇرمالاۋشىلىقتان ارىلعان، ءدىندى ءوزىنىڭ شىن مانىندە، تەرەڭ تۇسىنەتىن كوزقاراس. اباي ءدىنى – بارشاعا ورتاق دىنارالىق كەلىسىم شارتى، تولەرانتتىققا تۋرا جول. 

دوسىم وماروۆ,

ابايتانۋشى، تەولوگ.

Abai.kz

20 پىكىر