سەنبى, 15 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 102287. جازىلعاندار — 80716. قايتىس بولعاندار — 1269
638 0 پىكىر 16 شىلدە, 2020 ساعات 15:12

الماتى وبلىسىندا ءدارى ساتىپ الۋ ءۇشىن قوسىمشا 500 ميلليون تەڭگە ءبولىندى

الماتى وبلىسىندا 50 ميلليون تەڭگەنىڭ ءدارىسى تەگىن تاراتىلادى.بۇل تۋرالى الماتى وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى باتىرجان بايجۇمانوۆ دارىلەر ساقتالعان كوتەرمە قويمالاردى ارالاعان كەزدە ايتتى.

«الماتى وبلىسى اكىمى اماندىق باتالوۆتىڭ بۇيرىعىنا سايكەس، جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەن دارىلىك زاتتاردى ساتىپ الۋ ءۇشىن قوسىمشا 500 ميلليون تەڭگە ءبولىندى.

بۇدان بولەك 50 ميلليون تەڭگەگە ۆيرۋسقا قارسى پرەپاراتتاردى ساتىپ الۋ جوسپارلانىپ وتىر. كەيىن ولار قاۋپى جوعارى توپتاعى ازاماتتارعا تەگىن تاراتىلادى. ولار - ەگدە جاستاعى ادامدار، سوزىلمالى اۋرۋى بار تۇرعىندار جانە ازاماتتاردىڭ باسقا دا ساناتى»، - دەدى بايجۇمانوۆ.

ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ەلىمىزدىڭ بىرنەشە وڭىرىندە ءدارى تاپشىلىعى بولىپ، قازاقستاندىقتار شاعىمدانعان ەدى.

Abai.kz

0 پىكىر