سەنبى, 15 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 102287. جازىلعاندار — 80716. قايتىس بولعاندار — 1269
1308 1 پىكىر 13 شىلدە, 2020 ساعات 10:58

ارمەنيا مەن ازەربايجان شەكاراسىندا قارۋلى قاقتىعىس بولدى

ازەربايجان مەن ارمەنيا بيلىگى شەكارا ايماعىندا وق اتتى دەپ ءبىر-ءبىرىن ايىپتادى.

ازەربايجان قورعانىس مينيسترلىگى "ارمەنيا قارۋلى كۇشى شەكارادا وق اتۋدى توقتاتۋ رەجيمىن بۇزدى، ەكى تاراپتا دا ادام شىعىنى بار" دەپ مالىمدەدى.

ال ارمەنيا قورعانىس مينيسترلىگى ءوز كەزەگىندە ءبىزدىڭ قارۋلى كۇشكە قارسى وق اتتى دەپ ازەربايجاندى ايىپتادى.

"ازەربايجان قارۋلى كۇشى تۇسىنىكسىز سەبەپپەن ۋاز كولىگىمەن ارمەنيا شەكاراسىن بۇزىپ ءوتىپ، تاۆۋش وبلىسىنا وتپەك بولدى. ەسكەرتۋدەن كەيىن ازەربايجان ساربازدارى كەرى قايتتى. وسىدان كەيىن ولار ارميان ارمياسىنا قاراي وق اتتى", – دەلىنگەن ارمەنيا تاراتقان مالىمدەمەدە.

1988 جىلدىڭ 12 شىلدەسىندە تاۋلى-قاراباح وبلىستىق كەڭەسى ازەربايجان قۇرامىنان شىعاتىنىن مالىمدەگەن.

ارمەنيا مەن ازەربايجان اراسىنداعى تاۋلى قاراباحقا قاتىستى جانجال 1980 جىلداردىڭ سوڭىنان باستالدى.

ارمەنيا مەن ازەربايجان اراسىندا 1990 جىلدارى داۋلى تاۋلى قاراباح ايماعىنا قاتىستى قارۋلى جانجال شىعىپ، 30 مىڭ ادام مەرت بولدى. 1994 جىلى قاقتىعىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىم جاسالعانىمەن، شەكارادا ەكى ەل اسكەريلەرى اراسىندا ءالسىن-ءالسىن جانجال شىعىپ تۇرادى.

"تاۋلى-قاراباح رەسپۋبليكاسىن" بۇۇ-عا مۇشە بىردە ءبىر ەل مويىنداعان ەمەس. ارمەنيا "تاۋلى-قاراباح رەسپۋبليكاسى" تاۋەلسىز بولۋى ءتيىس دەپ ەسەپتەيدى. 1993 جىلى بۇۇ اتالعان ايماقتان ارميان اسكەرىن شىعارىپ، ازەربايجان اۋماعى دەپ ەسەپتەۋ جونىندە شەشىم شىعارعان.

بىراق جانجال ءالى كۇنگە دەيىن شەشىلگەن ەمەس.

Abai.kz

1 پىكىر