بەيسەنبى, 9 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 53021. جازىلعاندار — 35137. قايتىس بولعاندار — 264
605 1 پىكىر 25 مامىر, 2020 ساعات 13:28

42 500 تەڭگە الۋعا وتىنىشتەر قايتا قارالادى

ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى 42 500 تەڭگە تاعايىندالماعان قازاقستاندىقتاردىڭ وتىنىشتەرىن قايتا قاراۋ ءتارتىبى بەكىتىلگەنىن مالىمدەدى.

42 500 تەڭگە تاعايىنداۋدان باس تارتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانعان وتىنىشتەردى قايتا قاراۋ ءۇشىن اۋداندىق (قالالىق) شتابقا راستايتىن قۇجاتتارمەن قوسا ءتيىستى ءوتىنىش بەرۋ قاجەت دەيدى مينيسترلىكتەگىلەر.

"ءوتىنىش بەرىلەدى:

جۇمىس بەرۋشى تاراپىنان - شوب، ءىرى كاسىپكەرلىك (كارانتين ەنگىزىلگەن وڭىرلەردە), كوممەرتسيالىق ەمەس زاڭدى تۇلعالار ءۇشىن. بۇل رەتتە ءوتىنىش تەك الەۋمەتتىك تولەم تاعايىنداۋدان باس تارتۋ (توقتاتۋ) تۋرالى شەشىم قابىلدانعان قىزمەتكەرلەر ءۇشىن بەرىلەدى.

ءوز بەتىنشە – الەۋمەتتىك تولەمدى تاعايىنداۋدان  باس تارتۋ (توقتاتۋ) تۋرالى  شەشىم قابىلدانعان جەكە كاسىپكەرلەر، جەكە پراكتيكامەن اينالىساتىن ادامدار، بجت تولەۋشىلەر، ازاماتتىق-قۇقىقتىق سيپاتتاعى شارتتار (بۇدان ءارى - اقس) بويىنشا جۇمىس ىستەيتىن ادامدار", - دەلىنگەن حابارلامادا.

راستايتىن قۇجاتتار تىزبەسى:

قىزمەتكەرلەرى ءۇشىن قۇجاتتار بەرەتىن جۇمىس بەرۋشىلەر ءۇشىن:

- جالاقىسى ماقتالمايتىن دەمالىسقا جىبەرۋ تۋرالى بۇيرىقتار;

- جۇمىس بەرۋشىنىڭ تج كەزەڭىندە كىرىسىن جوعالتۋ فاكتىسىن راستايتىن قۇجاتتار (بانكتىك شوتتاردان ۇزىندىلەردى قوسا العاندا، قارجىلىق جانە وزگە دە ەسەپتىلىك، بۋحگالتەرلىك بالانس جانە باسقا قۇجاتتار);

- مەملەكەتتىك كىرىستەر ورگاندارى قابىلداعان دەكلاراتسيا (مكك-مەن سالىستىرۋ ءۇشىن، 200-نىسان).

جك جانە جەكە پراكتيكامەن اينالىساتىن ادامدار ءۇشىن:

- مەملەكەتتىك كىرىستەر ورگاندارى قابىلداعان دەكلاراتسيا (مكك-مەن سالىستىرۋ ءۇشىن، 200-نىسان);

- تابىستىڭ جوعالتۋ فاكتىسىن راستايتىن قۇجاتتار (بانكتىك شوتتاردان ۇزىندىلەردى قوسا العاندا، قارجىلىق جانە وزگە دە ەسەپتىلىك، بۋحگالتەرلىك بالانس جانە باسقا دا قۇجاتتار).

اقس شارتتار بويىنشا جۇمىس ىستەيتىن ادامدار ءۇشىن:

- زاڭدى تۇلعامەن جاسالعان جۇمىستاردى ورىنداۋعا (قىزمەت كورسەتۋگە) ارنالعان اقس شارتى.

ۇسىنىلعان قۇجاتتاردى قاراعاننان كەيىن اۋداندىق (قالالىق) شتاب 42 500 تەڭگە الەۋمەتتىك تولەمىن تاعايىنداۋعا قۇقىعى بار/جوعى تۋرالى قورىتىندى شىعارادى.

Abai.kz

1 پىكىر