جۇما, 27 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 128400. جازىلعاندار — 114821. قايتىس بولعاندار — 1990
893 1 پىكىر 22 مامىر, 2020 ساعات 11:56

ترامپ: اقش اشىق اسپان جونىندەگى كەلىسىمنەن شىعادى

اقش اشىق اسپان جونىندەگى كەلىسىمنەن شىعۋدى كوزدەيدى. بۇل تۋرالى اقش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۆاشينگتونداعى بريفينگتە مالىمدەدى.

"مەنىڭ رەسەيمەن قارىم-قاتىناسىم جاقسى، بىراق ماسكەۋ كەلىسىم جونىندەگى مىندەتتەرىن ورىنداماي وتىر. سوعان قاراعاندا، ءبىز جاڭا كەلىسىمگە وتىرۋىمىز مۇمكىن", - دەدى اق ءۇي باسشىسى.

بۇنىڭ الدىندا امەريكالىق اقپارات قۇرالدارى جۇما كۇنى ترامپ رەسەيگە ۆاشينگتوننىڭ كەلىسىمنەن شىققانىن ەسكەرتەدى دەپ حابارلاعان.

اشىق اسپان جونىندەگى كەلىسىم 1992 جىلى ناۋرىزدا قابىلداندى. رەسەي قۇجاتتى 2001 جىلى ماقۇلدادى. كەلىسىمگە 34 مەملەكەت قوسىلعان. ولار ءبىر-ءبىرىنىڭ اۋە كەڭىستىگىندە اسكەري قىزمەت باقىلاۋى ءۇشىن ۇشا الادى. كەلىسىمنەن كەز-كەلگەن ەل شىعۋعا قۇقىلى، بىراق ول ءۇشىن ۇيىمنىڭ باسقا دا مۇشەلەرىنە جارتى جىل بۇرىن ەسكەرتۋى كەرەك.

رەسەيدىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى بۇل ماسەلەگە قاتىستى اقش-تان رەسمي حات الماعانىن حابارلادى. مينيسترلىك ۆاشينگتوننىڭ كەلىسىمنەن شىعۋى ەۋروپانىڭ قاۋىپسىزدىك جۇيەسىنە سوققى بوپ تيەدى دەپ وتىر. ماسكەۋ وزىنە قاتىستى ايتىلعان ايىپتاۋلاردى نەگىزسىز دەپ اتادى.

اقش-تىڭ اشىق اسپان جونىندەگى كەلىسىمنەن شىعۋدى جوسپارلاعانى وتكەن جىلى قازاندا بەلگىلى بولعان. بىراق سول كەزدە ۆاشينگتون تۇپكىلىكتى شەشىم قابىلداماعان.

Abai.kz

1 پىكىر