سەنبى, 6 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 12511. جازىلعاندار — 6903. قايتىس بولعاندار — 52
390 0 پىكىر 18 مامىر, 2020 ساعات 10:21

قاراعاندى وبلىسىندا بوتاقارا اۋىلى كارانتينگە جابىلادى

قاراعاندى وبلىسى بۇقار جىراۋ اۋدانى بوتاقارا اۋىلىندا 10 ادامنان كوروناۆيرۋس تابىلدى. بيلىك اۋىلدا سانيتارلىق-ەپيدەميولوگيالىق احۋال ناشارلاعاندىقتان 18 مامىردان باستاپ كارانتينگە جابىلادى دەپ حابارلادى.

قاراعاندى وبلىسىنىڭ باس سانيتار دارىگەرى قانات اسقاروۆ تۇرعىنداردىڭ ارى-بەرى جۇرۋىنە تىيىم سالىناتىنىن ايتتى.

"اۋىلدا كارانتين اۋماعىنىڭ پەريمەترى انىقتالىپ، كىرىپ-شىعۋ پۋنكتى، بلوكپوستار قويىلادى. اۋىل ىشىندە ارنايى قىزمەت كولىكتەرىنەن باسقا بارلىق كولىك تۇرلەرىنىڭ قوزعالىسىنا تىيىم سالىنادى. قوعامدىق كولىك توقتايدى. جۇمىس ىستەۋگە رۇقسات ەتىلگەن نىساندار سانيتارلىق ەرەجەلەردى ساقتاۋى كەرەك" دەدى قانات اسقاروۆ.

بيلىكتىڭ باعالاۋىنشا، قاراعاندى وبلىسىندا ءالى قاۋىپ سەيىلمەگەن. "قازاقمىس" كورپوراتسياسىنا قاراستى "نۇرقازعان" كاسىپورنىندا 15 جۇمىسشىدان كوروناۆيرۋس تابىلعان. العاش رەت جۇمىسشىلار اراسىندا كوروناۆيرۋس 6 مامىردا انىقتالعان.

دەگەنمەن 18 مامىردان باستاپ قاراعاندى وبلىسىندا تەمىرتاۋ قالاسى مەن بوتاقارا اۋىلىنان باسقا بارلىق ەلدىمەكەندەردە كارانتين شارالارى كەلەسى كەزەڭ بويىنشا جۇمسارا باستايدى. وبلىس اكىمىنىڭ ورىنباسارى الىشەر ابدىقادىروۆتىڭ سوزىنە قاراعاندا اۆتوۆوكزالدار مەن اۆتوستانتسيالار اشىلادى، قالاارالىق مارشرۋتتار جۇرە باستايدى. باسسەيننەن باسقا سپورت نىساندارى جۇمىسقا كىرىسەدى. بىراق كورەرمەندەر قاتىساتىن قوعامدىق شارا وتكىزۋگە رۇقسات ەتىلمەگەن. 25 مامىردان باستاپ بالاباقشالاردا كەزەكشى توپتار جۇمىس ىستەي باستايدى.

17 مامىر كۇنگى اقپارات بويىنشا، قاراعاندى وبلىسىندا 245 ادامنان كوروناۆيرۋس تابىلعان، 146 ادام جازىلعان. ءۇش ادام قايتىس بولعان.

Abai.kz

0 پىكىر