دۇيسەنبى, 6 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188
الاشوردا 5136 11 پىكىر 6 مامىر, 2020 ساعات 13:06

نەرازگاداننايا تاينا مۋستافى شوكايا

چاست I

ۆ ودين يز ياسنىح اۆگۋستوۆسكيح دنەي دالەكوگو 1988 گودا ۆ موي رەداكتسيوننىي كابينەت ۆوشەل پوجيلوي مۋجچينا لەت سەميدەسياتي، ۆ فورمە پولكوۆنيكا سوۆەتسكوي ارمي. پرەدستاۆيلسيا بايدراحمانوم سادىكوۆىم – كادروۆىم وفيتسەروم سەكرەتنوي سلۋجبى ۆ وتستاۆكە. ۋروجەنەتس چيليسكوگو رايونا كزىل-وردينسكوي وبلاستي، ۆ ناستوياششەە ۆرەميا پروجيۆاەت ۆ گورودە الما-اتە. ۆىسوكي، سۋحوششاۆىي، نوس س گوربينكوي، نا كوتوروم پلوتنو سيدەلي تەمنىە روگوۆىە وچكي، س پراۆيلنىمي چەرتامي ليتسا. ودنيم سلوۆوم، چۋۆستۆوۆالاس پورودا.

نە پومنيۋ، پرەدياۆيل لي گوست سۆوە ۋدوستوۆەرەنيە ۆەتەرانا-كادروۆيكا يلي نەت، نو تو، چتو ون پوكازال سۆوي پوسلۋجنوي سپيسوك – ەتو توچنو. فورمۋليار نا ساموم دەلە وكازالسيا ۆىپيسكوي يز ۆوەننوگو بيلەتا، گدە بىلي تششاتەلنو پريۆەدەنى داتى ي وبستوياتەلستۆا ەگو سلۋجبى ۆ رياداح ۆوورۋجەننىح سيل، پريچەم كاك سەيچاس پومنيۋ، بۋماگا يزوبيلوۆالا ارابسكيمي يمەنامي (“ەتو موي وپەراتيۆنىە يمەنا ي اگەنتۋرنىە پسەۆدونيمى”، – مەدلەننو، نو پو-ۆوەننومۋ چەتكو ۆىگوۆاريۆال گوست، ۋلاۆليۆايا موي ۋديۆلەننىي ۆزگلياد). زاتەم يز پورتفەليا ون دوستال رۋكوپيس ۆ پەرەپلەتە، زاۆەرنۋتۋيۋ ۆ گازەتۋ “كومسومولسكايا پراۆدا” ي وتكرىل ەە پەرۆۋيۋ سترانيتسۋ. نا نەي ماشينكوي بىلو وتپەچاتانو سلەدۋيۋششەە: “ەل-ارالي زۋفار-اكزام يبن يمام-سادىح. “وپەراتسيا “ترابەزون”. پەرۆايا چاست: اۆگۋست-دەكابر 1942 گ. سەت اگەنتۋرنوي رازۆەدكي “ابۆەرا”، وبەسپەچيۆايۋششايا زاۆوەۆانيا ۆوستوكا پو پلانۋ گيتلەرا “4-ب”، ت.ە. “بەرلين – باسرا – باگداد – بيزانتيۋم”. دالشە شلا نادپيس: “گلاۆا پەرۆايا. رەزيدەنت نەمەتسكوي ارمەيسكوي اگەنتۋرنوي رازۆەدكي “ابۆەر” شوكاەۆا لياميلا-سەفيەت مۋستافينا”.

نيچەگو سەبە! ي تۋت ۆو منە پروسنۋلسيا جۋرناليستسكي يسسلەدوۆاتەلسكي “زۋد”. ا پوسلە توگو، كاك گوست وكونچاتەلنو دوبيل مەنيا وچەرەدنىم دوكۋمەنتوم – سبەرەگاتەلنوي كنيجكوي بانكا سسسر، تسيفرى نا كوتوروي بەزمولۆنو سۆيدەتەلستۆالي، چتو ەە وبلاداتەل يمەەت نا سچەتۋ كرۋگلەنكۋيۋ سۋممۋ، يسچيسلياەمۋيۋ دليننوي ۆەرەنيتسەي تسيفر، چاست كوتوروي (100 تىسياچ رۋبلەي – وگرومنىە دەنگي پو تەم ۆرەمەنام!) بىلا پەرەۆەدەنا نا سچەت وبششەستۆەننوگو فوندا پو سپاسەنيۋ ارالا، يا پولنوستيۋ وكازالسيا ۆ پلەنۋ “زاگادوچنىح وچاروۆاني” پولكوۆنيكا-بوگاچا.

تاك پرويزوشلو موە زناكومستۆو س “لەگەندارنىم” بايدراحمانوم سادىكوۆىم ۆ رەداكتسي جۋرنالا “جالىن” (“پلاميا”), گدە ۆ تە گودى يا رابوتال. ا ون پريحوديل، ي نە راز، ۆ كاجدىي سۆوي پريحود پلانومەرنو زاۆلەكايا مەنيا ۆ پەريپەتي سۆوەي نەپروستوي ي زانيماتەلنوي جيزني. وكازىۆاەتسيا، ون پريحوديلسيا بليزكيم پلەمياننيكوم مۋستافە چوكاەۆۋ، و كوتوروم ۆ تە گودى تولكو ي پەستريلي سترانيتسى ناتسيونالنوي پرەسسى، بولەە توگو ون پولۋنامەكامي (كاك ي پولاگاەتسيا سەكرەتنومۋ سوترۋدنيكۋ) داۆال پونيات، چتو ۆ گودى ۆوينى بليزكو سوشەلسيا س ۆوجدەم، ۆسترەچالسيا س نيم ۆ لاگەرە دليا ۆوەننوپلەننىح نا زاپادنوي ۋكراينە، گدە بىل پو سپەتسزادانيۋ. كاكوە ەتو زادانيە، ۋتوچنيات نە ستال. ي يا نە ۆداۆالسيا ۆ پودروبنوستي، دوگادىۆاياس كاكوە ەتو موگلو بىت زادانيە وت گروزنوي ماشينى يسترەبلەنيا تەح لەت. سكرىۆات نە بۋدۋ، داجە گرەشنىم دەلوم پودۋمال، ا نە پريلوجيل لي ون رۋكي ك سكوروپوستيجنوي كونچينە ناشەگو سلاۆنوگو ۆوجديا؟! وبىچنو پولكوۆنيك نا ەتوت سچەت وسوبو نە راسپروسترانيالسيا، ي نە حۆاستالسيا، ي نە وپراۆدىۆالسيا، پروستو ۆ كاجدىي سۆوي ۆيزيت نەبرەجنو، نو پو-چەكيستسكي حلادنوكروۆنو، راز زا رازوم راسپۋتىۆال كلۋبوك سۆوەي بوگاتوي ي وپاسنوي شپيونسكوي جيزني، ي ۆ پودتۆەرجدەنيە سەرەزنوستي سۆويح راسسكازوۆ ۆرۋچيل منە دليا وزناكوملەنيا تۋ سامۋيۋ زاۆەتنۋيۋ رۋكوپيس.

ۆ توت جە ۆەچەر دوما يا پەرۆىم دەلوم ۆزيالسيا زا چتەنيە.

رۋكوپيس بىلا ۆتورايا يلي داجە ترەتيا ماشينوپيسنايا كوپيا، ي ۆ نەي وكازالوس 77 سترانيتس. پەرۆايا ي پوسلەدنيايا سترانيتسى زاۆەرەنى ليچنوي پودپيسيۋ اۆتورا، كاك ەتو پولوجەنو ۆ “كونتورە”. چيتال يا ۆزاحلەب، توچنەە سەل سەي وپۋس زا ودين ۆەچەر. پوتوم پەرەچيتىۆال. ەششە بى. تام تاك ليحو زاكرۋچيۆالسيا سيۋجەت، ماسسا نەزناكومىح دليا مەنيا دوسەلە يستوري ي نەوجيداننىح فاكتوۆ. ۋح!

دوكۋمەنتالنايا پوۆەست، ۆىپولنەننايا ۆ جانرە پوليتيچەسكوگو دەتەكتيۆا (ا ون پولنوستيۋ وتۆەچال ترەبوۆانيام ەتوگو جانرا) ناچينالسيا س وپيسانيا وبششەي پوليتيچەسكوي وبستانوۆكي ۆ يرانە ناكانۋنە ۆتوروي ميروۆوي ۆوينى. ەتا ۆوستوچنايا سترانا توگدا بىلا وككۋپيروۆانا رۋسسكيمي ي انگليسكيمي ۆويسكامي، چتوبى نە پروپۋستيت نەمتسەۆ پو ەتومۋ ستراتەگيچەسكومۋ كوريدورۋ نا بليجني ۆوستوك ي ۆ ينديۋ. سووتۆەتستۆەننو يران وكازالسيا ارەنوي “نەۆيديموي ۆوينى” مەجدۋ سەكرەتنىمي سلۋجبامي سرازۋ نەسكولكيح دەرجاۆ، پو سۋتي – گيتلەروۆسكوي گەرماني، ۆەليكوبريتاني، سشا ي كونەچنو جە، سوۆەتسكوگو سويۋزا. وسنوۆنايا بوربا مەجدۋ ەتيمي سلۋجبامي شلا زا ۆليانيە نا مەستنىە ۆوينستۆەننىە پلەمەنا – لۋروۆ، كاشكايتسەۆ ي باحتيار.

ۆ تسەنترە ۆسەگو ەتوگو ستويت اگەنت ارمەيسكوي رازۆەدكي ۆەرماحتا (ابۆەر) لاميلا سەفيەت، تۋرەتسكايا پوداننايا، نو كازاشكا پو ناتسيونالنوستي: ەە وتتسوم ياۆليالسيا نە كتو ينوي، كاك سام مۋستافا شوكاەۆ، ۋروجەنەتس پەروۆسكوگو (گ.كزىل-وردا) ۋەزدا، ست.سولو-تيۋبە، يز رودا بوشاي پلەمەني شاشتى-كيپشاك. دەد ەگو تۋرگاي بوشاەۆ بىل پراۆيتەلەم كوكاندسكوگو حانا پو سىر-دارينسكوي وبلاستي ۆ 1830-1868 گودى، سىن تۋرگايا شوكاي تۋرگاەۆ پەرەشەل نا ستورونۋ رۋسسكيح ي سلۋجيل ۆولوستنىم پراۆيتەلەم پري گەنەرالە پەروۆسكوم دو 1917 گودا، ۋكازىۆاەت اۆتور ۆ سۆوەم پرويزۆەدەني. دالەە پيشەت، چتو شوكاي بوشاەۆ (تاك ۆ تەكستە) وتداەت سۆوەگو سىنا مۋستافۋ ۋچيتسيا ۆ بۋحارسكوە مەدرەسە س 6-لەتنەگو ۆوزراستا، سپاروۆاۆ ەگو س بۋدۋششيم اكىنوم تۋرماگامبەتوم يزتلەۋوۆىم. مۋستافا ۆ 15-لەتنەم ۆوزراستە زاكانچيۆاەت مەدرەسە، توگدا جە پەرەۆوديت نەكوتورىە ستيحي ابايا نا پەرسيدسكي ي ارابسكي يازىكي. زاتەم مالچيكا وتدايۋت ۆ تۋزەمنۋيۋ شكولۋ ۆ ورەنبۋرگە. زاكونچيۆ گيمنازيۋ، ون پوستۋپاەت نا فاكۋلتەت ۆوستوكوۆەدەنيا كازانسكوگو ۋنيۆەرسيتەتا. توگدا جە، نا كۋرۋلتاە ۆسەح مۋسۋلمان روسسي، پروحوديۆشەم ۆ كازاني، ەگو يزبيرايۋت دەلەگاتوم گوسۋدارستۆەننوي دۋمى. پوسلە وكونچانيا كازانسكوگو ۋنيۆەرسيتەتا مۋستافا پرودولجيت ۋچەبۋ ۆ اسپيرانتۋرە پەتەربۋرگسكوگو ۋنيۆەرسيتەتا، ودنوۆرەمەننو ۋچيتسيا نا يۋريديچەسكوم فاكۋلتەتە داننوگو ۋچەبنوگو زاۆەدەنيا ۆمەستە س بۋدۋششيم گلاۆوي ۆرەمەننوگو پراۆيتەلستۆا كەرەنسكيم ي يزۋچاەت فرانتسۋزسكي، نەمەتسكي ي انگليسكي يازىكي. دۆاجدى بىل جەنات. ۆ ناچالە 1900 گودا ۆ پەتەربۋرگە جەنيتسيا نا دوچەري تسارسكوگو گەنەرالا-فرانتسۋزا، پرينياۆشەگو روسسيسكوە پوددانستۆو، ي پولۋچيۆشەگو پەرەد رەۆوليۋتسيەي نازناچەنيە ۆوەننىم اتتاشە ۆ پاريجە، ا ۆ 1919 گودۋ نا پياتنادتساتيلەتنەي دوچكە شەيحا الي، پلەمياننيتسە ەميرا بۋحارى – سەيدا اليمحانا. س ۋستانوۆلەنيەم ۆرەمەننوگو پراۆيتەلستۆا ەگو گلاۆا كەرەنسكي كاك ودنوكۋرسنيك پو پەتەربۋرگسكومۋ ۋنيۆەرسيتەتۋ پرەدلاگاەت مۋستافە پورتفەل مينيسترا يۋستيتسي سۆوەگو كابينەتا - پوۆەستۆۋەت دالشە اۆتور - نو توت وتكازالسيا، ۆمەستو ەتوگو پرينيال دولجنوست ۋپولنوموچەننوگو ۆرەمەننوگو پراۆيتەلستۆا پو تۋركەستانسكومۋ كرايۋ س نامەرەنيەم سوزدات تام وتدەلنوە تۋركەستانسكوە پراۆيتەلستۆو. ۆستۋپايا ۆ پارتيۋ الاشوردينتسەۆ، ۆ 1918 گودۋ ۆ كوكاندە پروۆوزگلاسيل سەبيا “كوكاندسكيم حانوم”. پوسلە رازگروما كراسنوي ارميەي ەميرا بۋحارسكوگو، شوكاەۆ سو ۆتوروي جەنوي شاگارەت بەجال ۆ تۋرتسيۋ، تاك كاك مات شاگارەت بىلا تۋرچانكوي، ا ەە برات زانيمال پوست مينيسترا ۆ پراۆيتەلستۆە تۋرتسي.

ۆ ستامبۋلە، ۆ 1920 گودۋ روديلاس دوچ شوكاەۆا – سەفيەت-لاميلا (تاك ۆ تەكستە). ۆ توم جە گودۋ شوكاەۆ رازۆوديتسيا س شاگارەت ي وستاۆيۆ ەە س ترەحمەسياچنوي دوچكوي پەرەبيراەتسيا ۆ پاريج – ك پەرۆوي جەنە-فرانتسۋجەنكە، گدە وبوسنوۆىۆاەتسيا وكونچاتەلنو. نا سرەدستۆا تەستيا – تسارسكوگو گەنەرالا – پوكۋپاەت يزداتەلستۆو ي ۆىپۋسكاەت جۋرنال “تۋركەستان-ميللاتي”. جۋرنال ۆىپۋسكالسيا نا چەتىرەح يازىكاح: ارابسكوم، فرانتسۋزسكوم، انگليسكوم ي نەمەتسكوم. رەداكتوروم جۋرنالا بىل سام شوكاەۆ. سەفيەت ۆ ستامبۋلە ۋدوچەرياەت دياديا، ا شاگارەت، ۆ تو ۆرەميا دۆادتساتيپياتيلەتنيايا كراساۆيتسا س ۋزبەكسكو-تۋرەتسكوي كروۆيۋ ۆىحوديت زامۋج زا شەستيدەسياتيلەتنەگو تۋركا – پوسلا تۋرتسي ۆ گەرماني. ۆ 1926 گودۋ سەفيەت پريەزجاەت ۆ بەرلين، گدە ونا ناچيناەت حوديت ۆ شكولۋ، پاراللەلنو س ۆوسمي لەت زانيماەتسيا ۆ بالەتنوي شكولە بەرلينا ۆ گرۋپپە ەۆى براۋن – بۋدۋششەي جەنى گيتلەرا. ۆ 1938 گودۋ ستانوۆيتسيا پوبەديتەلنيتسەي ميروۆوگو كونكۋرسا سرەدي ۆوستوچنىح جەنششين، پروشەدشەگو ۆ ستامبۋلە. ا ۆ 1939 گودۋ مولودايا ي وچاروۆاتەلنايا دەۆۋشكا پوستۋپاەت نا سلۋجبۋ ۆ ابۆەر، زاكانچيۆاەت رازۆەدشكولۋ ۆ گورودە لاندەنبۋرگ. ۆ 1940 گودۋ شوكاەۆ ۆ پاريجە بىل ارەستوۆان گەستاپو كاك اگەنت انگليسكوي رازۆەدكي. وب ەگو ارەستە ۋزنالا شاگارەت ي چەرەز پوسلا گەرماني ۆ تۋرتسي فون پاپەنا يزۆەستيلا وب ەتوم ناحودياششۋيۋسيا ۆ يرانە سەفيەت، ۆپەرۆىە راسكرىۆ ەي، چتو توت پريحوديتسيا ەمۋ رودنىم وتتسوم. ۆ ناچالە اۆگۋستا 1941 گودا سەفيەت يز تەگەرانا پريبىۆاەت ۆ بەرلين ي بەرەتسيا سپاسات وتتسا، كوتورومۋ گروزيلا سمەرت. پري ەتوم ونا زاحۆاتيلا س سوبوي وفيتسيالنوە زاۆەرەنيە رەزيدەنتا انگليسكوي رازۆەدكي ۆ يرانە سەرا بولدا و توم، چتو شوكاەۆ نيكوگدا نە بىل اگەنتوم انگليسكوي رازۆەدكي ۆو فرانتسي. رادي سپاسەنيا وتتسا سەفيەت سپەرۆا ستانوۆيتسيا ليۋبوۆنيتسەي شەللەنبەرگا – ناچالنيكا ابۆەرا، ودنوۆرەمەننو زاۆوديت ليۋبوۆنىە سۆيازي س مينيستروم ينوستراننىح دەل گەرماني ريببەنتروپوم. وسۆوبوديۆ مۋستافۋ شەللەنبەرگ پرەدلاگاەت ەمۋ ستات اگەنتوم نەمەتسكوي رازۆەدكي ۆ تۋركەستانە، نو توت وتكازىۆاەتسيا، سوسلاۆشيس نا سۆويۋ پوليتيچەسكۋيۋ دەياتەلنوست ي چەرەز ريببەنتروپا پرەدلاگاەت گيتلەرۋ سۆوي پلان و سوزداني تۋركەستانسكوي ارمي يز چيسلا ۆوەننوپلەننىح مۋسۋلمان. گيتلەر ليچنو ودوبرياەت پلان ي يدەيۋ سوزدانيا تۋركەستانسكوگو “پراۆيتەلستۆا”، نازناچاەت شوكاەۆا پرەزيدەنتوم ەتوگو پراۆيتەلستۆا، ودنوۆرەمەننو كوماندۋيۋششيم تۋركەستانسكوي ارميەي، پريسۆويۆ ەمۋ گەنەرالسكوە زۆانيە.

ۋسترويۆ دەلا وتتسا، سەفيەت ۆوزۆراششاەتسيا ۆ يران دليا وسۋششەستۆلەنيا وپەراتسي “ترابەزون” چەرەز سەت اگەنتۋرنوي رازۆەدكي ابۆەرا نا ۆوستوكە. پو پۋتي ونا زناكوميتسيا س رەزيدەنتوم امەريكانسكوي رازۆەدكي شرايبەروم روكفوروم داللاسوم، كوتوروگو وچاروۆىۆاەت سۆوەي كراسوتوي، ا پو پريەزدۋ ۆ يران ۆىحوديت زامۋج زا رەزيدەنتا انگليسكوي رازۆەدكي، لوردا انگلي گەمفري بولدا، ستاۆ لەدي بريتانسكوي يمپەري. بولد بىل جەنات نا انگليچانكە – لەدي لەتيتسي، ۆلادەتەليتسە نەفتيانوي كومپاني ۆ يۋجنوم يرانە، ونا جە ۆ يرانسكوم گورودە يسفاگان يمەلا ۆيللۋ “بۋكەت روز” ستويموستيۋ ميلليون دوللاروۆ. سەر بولد پو ۋگوۆورۋ سەفيەت، تاينو پروداەت لەتيتسيۋ رابوتورگوۆتسۋ، توت پەرەپروداەت ەە ودنومۋ جاندارمۋ س ۋسلوۆيەم دەرجات پود زامكوم. ا سەفيەت ستانوۆيتسيا وفيتسيالنوي ۆلادەليتسەي ۆيللى “بۋكەت روز” ي نەفتيانوي كومپاني، زاودنو پولۋچايا ديپلوماتيچەسكۋيۋ نەپريكوسنوۆەننوست – بولد رابوتال پود ديپلوماتيچەسكيم پريكرىتيەم. “تاكيم وبرازوم، رەزيدەنت نەمەتسكوي رازۆەدكي ۆ يرانە ۆ 1940-1942 گگ. پو سۋتي كووردينيروۆالا ۆسيۋ دەياتەلنوست امەريكانو-انگليسكوي رازۆەدكي ۆ يرانە، ودنوۆرەمەننو ونا دەرجالا ۆ سۆويح رۋكاح شپيونسكۋيۋ سەت ترابەزونسكوگو پراۆيتەلستۆا مۋستافى شوكاەۆا ي زاسىلالا سۆويح اگەنتوۆ چەرەز يران ۆ رەسپۋبليكي سرەدنەي ازي ي كازاحستانا”، – زاكليۋچاەت اۆتور.

ي تۋت نا انتۋراجە پوياۆلياەتسيا سام پوۆەستۆوۆاتەل – “تسەنترۋ” (چيتاي: موسكۆا) پونادوبيلسيا چەلوۆەك، چتوبى وبەزۆرەديت زاسىلكي شپيونوۆ-ديۆەرسانتوۆ ۆ سوۆەتسكي تۋركەستان ي پاراليزوۆات دەياتەلنوست نەمەتسكوي رازۆەدكي ۆ يرانە، تو بيش رازۆەدچيك، نو يز چيسلا رودستۆەننيكوۆ شوكاەۆا، رودوم يز ستانتسي سولو-تيۋبە، يمەننو يز ەگو رودا – بوشاي كيپشاك. چتوبى ۆويتي ۆ پولنوە دوۆەريە سەفيەت، كاك رودستۆەننيك ەە وتتسا.

“تسەنتر” پرەدلاگاەت وسۋششەستۆيت ەتۋ رابوتۋ اۆتورۋ، تو ەست بايدراحمانۋ سادىكوۆۋ.

(پەرۆايا سترانيتسا رۋكوپيسي بايدراحمانا سادىكوۆا)

ۆپەرۆىە وني ۆسترەتيليس ۆ اۆگۋستە 1940 گودا ۆ تاشكەنتە. ۆ توم گودۋ دۆادتساتيلەتنيايا سەفيەت پوسەتيلا ۋزبەكيستان ۆ كاچەستۆە پەرەۆودچيتسى ۋ نەمەتسكوگو “پرومىشلەننيكا” كاناريسا، پۋتەشەستۆوۆاۆشەگو پو پرومىشلەننىم تسەنترام سرەدنەي ازي – نا ساموم دەلە بۋدۋششەگو گلاۆى ابۆەرا، ا توگدا ون بىل پولكوۆنيكوم، ۆوزگلاۆليال رازۆەدشكولۋ نا بەرلينسكوي ۋليتسە تيرپيتسۋفەر 74, گدە سەفيەت پروشلا پودگوتوۆكۋ پود ەگو نەپوسرەدستۆەننىم رۋكوۆودستۆوم. دالشە جيۆوپيسۋەتسيا، كاك وپىتنايا رازۆەدچيتسا حوتەلا زاپولۋچيت مولودوگو چەلوۆەكا، تو ەست بايدراحمانا، س كوتورىم “سلۋچاينو” پوزناكوميلاس ۆ لوجە تاشكەنتسكوگو وپەرنوگو تەاترا. نو ۆليۋبيتسيا ۆ سەفيەت مولودوي رازۆەدچيك نيكاك نە موگ، نۋ، يز-زا كازاحسكوگو زاكونا-تابۋ نا ينتسەست، نو دەۆۋشكا توگدا نە پودوزرەۆالا وب ەتوم، سچيتالا سۆويم وتتسوم شاريب-اتا – رودنوگو ديادي ماتەري ي ۆسياچەسكي ۆىنۋجدالا بەدنوگو پارنيا ك سۋپرۋجەسكيم ۋتەحام، پو نوچام تانتسۋيا پەرەد نيم پوچتي گولوي. بولەە توگو، ۆ پوسلەدني دەن سۆوەگو وتەزدا ونا رەشيلاس وستاتسيا ۆ سوۆەتسكوم سويۋزە ي ۆىيتي زامۋج زا سۆوەگو نوۆوگو سۋجەنوگو. نو “تسەنتر” نە سوگلاسيلسيا.

ۆو ۆتوروي گلاۆە پوۆەستۆوۆانيا وپيسىۆاەتسيا پوحوجدەنيا رەزيدەنتا تسرۋ شرايبەرا س رازوبلاچەنيەم تاينىح نامەرەني ەتوي سەكرەتنوي سلۋجبى، كوتورايا ۆ سۋششنوستي يگرالا ۆ سۆويۋ يگرۋ، نە ستاۆيا وب ەتوم ۆ يزۆەستنوست ادمينيستراتسيۋ رۋزۆەلتا. ناش ليريچەسكي گەروي، تو بيش اۆتور، ۆ ەتو ۆرەميا ناحوديلسيا ۆ تەگەرانە، ۆ سوستاۆە گرۋپپى سوۆەتسكيح رازۆەدچيكوۆ ۆ يرانە. پوەتومۋ ۋجە ۆ ترەتەي گلاۆە ون سو زنانيەم دەلا زناكوميت ناس س دەيانيامي تەپەر ۋجە رەزيدەنتا ينتەلليدجەنس سەرۆيس گەمفري بولدا، پرەجدە ۆسەگو ليۋبوۆنىمي ينتريگامي مەجدۋ چەتىرەحۋگولنيكوم: شرايبەر – سەفيەت – ليتيتسيا – بولد. پاراللەلنو وپيسىۆاەتسيا كاك رازۆەدسلۋجبى ميرا پلەلي سۆوي كرۋجەۆا ۆوكرۋگ ۆوجديا كاشكايتسەۆ ميرزى كاشكا مۋحاممەدا ناسىرا كەربالاي ي پرەدۆوديتەليا لۋروۆ-كازاحوۆ شەيحا مۋزاففارا – ۆىحودتسا يز سرەدى تۋركەستانسكيح ارگىن-كيپشاكوۆ. چتو نە پومەشالو ەمۋ سوۆسەم سكورو وكازاتسيا ۆ سەتي ديامانتا نايۆىسشەي پروبى – سەفيەت.

دالشە ۆسپلىۆاەت فيگۋرا پولكوۆنيكا حودجاەۆا – تادجيكا پو ناتسيونالنوستي، رەزيدەنتا سوۆەتسكوي رازۆەدكي ۆ يرانە پود وپەراتيۆنىم يمەنەم پەتر كۋزميچ، دەيستۆۋيۋششەگو پود ۆيدوم زاگوتوۆيتەليا سىريا دليا سوۆەتسكوگو كونتينگەنتا ۆويسك. پود ەگو ناچالوم نەيتراليزۋيۋتسيا گرۋپپى نەمەتسكيح ديۆەرسانتوۆ، ۆىساديۆشيحسيا ۆ پروۆينتسي كاشكاي. پو حودۋ توگو دەلا وپيسىۆايۋتسيا دەيستۆيا پريبىۆشيح ۆ يران دليا رۋكوۆودستۆا ناد ۆوسستانيەم مەستنىح پلەمەن ۆىسوكوپوستاۆلەننىح ليتس ۆەرماحتا – كاناريسا، گەنەرالا ابۆەرا لەۆەركيۋنا، ا تاكجە رەزيدەنتا فرانتسۋزسكوي رازۆەدكي ۆ يرانە بارونا تەنتي ديۋ كاستانە، رەزيدەنتا تۋرەتسكوي رازۆەدكي حاميدا حودجى بەكمۋرزاەۆا، پولكوۆنيكوۆ ابۆەرا كرەيزە، گامموتا ي فرانتسا مايەرا، زنامەنيتوگو يرانسكوگو كۋپتسا ورۋتيۋنا. ۆسيا ينتريگا پلەتەتسيا ۆوكرۋگ گوتوۆياششيحسيا نەمتسامي پوپىتوك زاحۆاتا ترانسپەرسيدسكوي دوروگي ي سوۆەرشەنيا گوسۋدارستۆەننوگو پەرەۆوروتا ۆ تەگەرانە. گەروي پوۆەستي پود وپەراتيۆنىم يمەنەم ابدراحمان، ون جە اۆتور، بىل ۆ كۋرسە ۆسەح ەتيح سوبىتي، تاك كاك ۆىپولنيال رول سۆيازنوگو ي پەرەۆودچيكا مەجدۋ ۆوجديامي مەستنىح پلەمەن، تاكجە كاك بليزكي رودستۆەننيك سەفيەت بىل ۆحوج ك زاوكەانسكيم ماستودونتام. ۆ رەزۋلتاتە ۋسەرديا گرۋپپى حودجاەۆا، لۋرى-كازاحي پورىۆايۋت س اپولوگەتامي نەمتسەۆ – كاشكايتسامي، ي وكاجۋتسيا نا ستورونە سوۆەتوۆ. ۆ رازگار ەتيح ينتريگ ي حيتروسپلەتەني دەلو دوشلو دو توگو، چتو پودوگرەۆاەمايا سوۆەتسكيمي رازۆەدچيكامي سيگە شەيحا مۋزافارا (نە ۆەنچاننايا جەنا) گۋلسيم، ۋزناۆ و سۆيازياح شەيحا س سەفيەت، يزۋرودۋەت پرەكراسنوە ليتسو “تۋرەتسكوي زمەي” – پولوسنەت ەگو نوجوم. نا تو ي ستەپنايا ۆويتەلنيتسا – گۋلسيم بىلا كازاشكوي يز رودا ارگىنوۆ، پوتوموك زنامەنيتوگو بوگەمباي باتىرا. پوۆەستۆوۆانيە زاكانچيۆاەتسيا تەم، چتو سەفيەت ۆ يسفاگانە، رەزيدەنتسي سۆوەگو مۋجا بولدا، ۋۆيدەۆ پريۆەزەننۋيۋ شەيحوم مۋزافاروم گرۋدۋ چەرەپوۆ، سرەدي كوتورىح ونا ۋزناەت گولوۆى لەۆەركيۋنا ي درۋگيح نەمەتسكيح وفيتسەروۆ، س گلۋبوكيم شراموم نا ششەكە، تەرياەت سوزنانيە. پوۆەست وبرىۆاەتسيا نا شەستوي گلاۆە، گدە وپيسىۆايۋتسيا حوجدەنيا حاميد حودجي بەكمۋرزاەۆا، رەزيدەنتا تۋرەتسكوي رازۆەدكي. حرونولوگيچەسكي ەتو كونەتس 1942 گودا، كوگدا سەفيەت وپيات ۆ پولوجەني گەنەرالشي نا شپيلكاح پو زادانيۋ ابۆەرا وتپراۆلياەت حاميد حودجۋ ۆ سوۆەتسكي تۋركەستان...

ۆ ودين يز سۆويح ۆسترەچ س بايدراحمانوم سادىكوۆىم يا زاينتەرەسوۆالسيا دالنەيشەي سۋدبوي سەفيەت. ون سكازال، چتو سەفيەت جيۆا-زدوروۆا، ەي وكولو ۆوسميدەسياتي لەت، پروجيۆاەت ۆ مەككە. دوباۆيل، چتو پو سيە پورۋ دەرجيت س نەي سۆياز، پەرەپيسىۆاەتسيا، وبەششال دات پروچيتات ودنو يز ەە پيسەم ۆ ستيحاح. نا سلەدۋيۋششي دەن پرينەس تو پيسمو. نو نە سام وريگينال، ا پەرەپيساننىي نا كيريلليتسە تەكست، حاراكتەرنىم دليا نەگو پوچەركوم – كرۋپنىە بۋكۆى، ۆىۆەدەننىە نەسكولكو كورياۆو نەتۆەردوي رۋكوي بليزورۋكوگو چەلوۆەكا. تو بىلي زامەچاتەلنىە ستيحي، ناستوياششايا پوەزيا وت نوستالگيرۋيۋششەي، يستوسكوۆاۆشەيسيا دۋشي نەمولودوگو ۋجە چەلوۆەكا پو رودنوي زەملە. دو سيح پور كوريۋ سەبيا زا نەراستوروپنوست، چتو نە پريدال دولجنوگو زناچەنيا، نە پەرەپيسال يلي نە سنيال كوپيۋ تەكستا پيسما. ۆيديمو چتو-تو مەنيا ۋدەرجيۆالو، ۆوزموجنو تو، چتو مەنيا زناكوميلي نە س وريگينالوم پيسما. تاكوە بىۆاەت س يسسلەدوۆاتەليامي...

لەتەلي دني، پروبەگالي نەدەلي. ناشي ۆسترەچي پرودولجاليس، نو نە تاك چاستو، كاك ەتو بىلو ۆناچالە. پومنيۋ داجە، چتو ودناجدى ۆدۆوەم سەزديلي ۆ تالگار، ك ەگو دوچەري – ونا تام بىلا زامۋجەم. پريچەم بايدەكەن سيلنو نە داۆيل نا مەنيا، نۋ، ۆ پلانە توگو، چتوبى يا چتو-نيبۋد ناپيسال و نەم. ي يا پوچەمۋ-تو نە سپەشيل. پوكۋدا ۆ ودين يز دنەي پوزدنەي وسەني – ۆ نويابرە 1989 گودا نا سترانيتساح رەسپۋبليكانسكوي گازەتى “سوتسياليستىك قازاقستان”، كاك گروم سرەدي ياسنوگو نەبا، نە پوياۆيلاس ودنا وبليچيتەلنايا ستاتيا. ۆىشەدشايا يز-پود پەرا كزىلوردينسكوگو جۋرناليستا ك.سىدىكوۆا، پۋبليكاتسيا يمەلا گرومكوە نازۆانيە: “سادىقوۆتان ساقتانىڭىزدار!” (“بەرەگيتەس سادىكوۆا!”). ۆ نەي پودروبنو وپيسىۆاليس ۆوياجي ۆ رازنىە مەستا ي اۋديەنتسي ۋ ۆلاست پريدەرجاششيح “بويتسا بوربى پروتيۆ ەكولوگيچەسكوي كاتاستروفى”، “پولكوۆنيكا سلۋجبى بەزوپاسنوستي ۆ وتستاۆكە” بايدراحمانا سادىكوۆا، كوتورىي وبماننىم پۋتەم ۆوشەل ۆ دوۆەريە وبلاستنوگو رۋكوۆودستۆا ي لوجنىمي زاۆەرەنيامي و “پەرەۆودە” يم كرۋپنىح سۋمم ۆ فوند ارالا، سترويتەلستۆا مەچەتي ۆ گورودە كزىل-وردە ستال پوچەتنىم گراجدانينوم گورودا ارالا، زاتەم پولزۋياس ەتوي لگوتوي ۆنە وچەرەدي پولۋچيل اۆتوماشينۋ “جيگۋلي”، كوتورايا دالەە بىلا پەرەپرودانا نا كاۆكازە، ا تاكجە وبماننىم پۋتەم ۆزيال وت زناكومىح ي رودستۆەننيكوۆ ۆزايمى بولشيە سۋممى، كوتورىە، رازۋمەەتسيا، نە ۆوزۆراششال. نا پوۆەركۋ ۆىياسنيلوس، چتو ەتو وبىكنوۆەننىي موشەننيك، ا ۆوۆسە نە پولكوۆنيك گوسبەزوپاسنوستي، ا تە ۆسەۆوزموجنىە دوكۋمەنتى، كوتورىە ون پوكازىۆال ۆسەم – ۋدوستوۆەرەنيا ۆوەننىح وردەنوۆ ي مەدالەي، ترۋدوۆىە كنيجكي س پومەتكوي “سەكرەتنو”، “سەكرەتنوست سنياتا”، سبەرەگاتەلنىە كنيجكي سو سچەتامي ۆ سبەربانكە وكازاليس ليپوۆىمي. ي نيكاكوي ون نە دۆويۋرودنىي برات مۋستافە شوكاەۆۋ، رازۆە چتو دالني رودستۆەننيك – جاماعايىن. ودناكو منوگيە، كومۋ ون پرەدياۆليال ەتي دوكۋمەنتى ي راسسكازىۆال زاۆلەكاتەلنىە بايكي، نە سوچلي نۋجنىم ۋدوستوۆەريت دوكۋمەنتى – بولشينستۆو يز تەح پودلوجنىح دوكۋمەنتوۆ پرەدستاۆليالي سوبوي وبىچنىە بۋماجكي س ماشينوپيسنىم تەكستوم. پوكۋدا ۆ وتنوشەني نيح نە زاسومنەۆالسيا پولكوۆنيك كگب ۆ وتستاۆكە سەرگارا يزتلەۋوۆ، كوتورىي ي ينيتسيروۆال تۋ پروۆەركۋ، زارۋچيۆشيس پوددەرجكوي توگداشنەگو گلاۆى وبلاستي ەركينبەكا اۋەلبەكوۆا. ۆيديمو نا ليۋدەي ماگيچەسكي پودەيستۆوۆالي ناستوياششيە، نەپوددەلنىە پەچاتي نا ەتيح دوكۋمەنتاح، استرونوميچەسكيە دەنەجنىە تسيفرى، ا تاكجە حاريزما يح وبلاداتەليا – دەيستۆيتەلنو، ستاريك پودوبنو گريشكە راسپۋتينۋ وبلادال كاكيم-تو ماگنەتيزموم ي ۋمەل ۆ مگنوۆەنيە وكا راسپولوجيت ك سەبە سوبەسەدنيكا.

پوسلە وپۋبليكوۆاننوي ستاتي نام دوۆەلوس پارۋ راز ۆسترەتيتسيا. رازگوۆور نە كلەيلسيا، ي ون، ي يا نە ستالي زاتراگيۆات تۋ سامۋيۋ ششەپەتيلنۋيۋ تەمۋ، ستاراليس ەە وبحوديت. تولكو ودناجدى ۆ حودە رازگوۆورا ون تاك، مەجدۋ پروچيم زامولۆيل، چتو ەگو رازوبلاچيتەلي زاپروس سدەلالي نە ۆ تە ارحيۆى سلۋجبى بەزوپاسنوستي، كاجەتسيا، ون گوۆوريل، چتو نادو بىلو زاپروسيت ارحيۆى موسكۆى، گدە حرانياتسيا دەلا پو گرۋ (گلاۆنومۋ رازۆەدىۆاتەلنومۋ ۋپراۆلەنيۋ پري گەنشتابە كراسنوي ارمي). چەستنو گوۆوريا، ۆ تو ۆرەميا يا نە دو كونتسا ۆەريل، چتو ون موشەننيك. ۆسە ۆرەميا مەنيا نە پوكيدالا مىسل، چتو ۆوزموجنو س دوكۋمەنتامي ۆىشلو كاكوە-تو نەدورازۋمەنيە – ناستولكو يا سيلنو وكازالسيا ۆ پلەنۋ وت پروچيتاننوي پوۆەستي ي ناستولكو پراۆدوپودوبنىمي پوكازالوس منە ۆسە، چتو تام راسسكازىۆالوس.

پوسلە ەتوگو يا پولكوۆنيكا نە ۆيدەل. نو كاكوۆو بىلو موە ۋديۆلەنيە، كوگدا سپۋستيا گودى ۆسترەتيل يميا وسكانداليۆشەيسيا ليچنوستي ۆ تيتراح دۆۋحسەرينوي يستوريچەسكوي ساگي ساتىبالدى نارىمبەتوۆا “مۋستافا شوكاي” – بايدراحمان سادىكوۆ ۆ فيلمە پود ەتيم يمەنەم ي فاميليەي پرەدستاۆلەن كاك پلەمياننيك شوكايا، تاينىي سوترۋدنيك نكۆد. وبراز بايدراحمانا سادىكوۆا ۆوسسوزدان يزۆەستنىم كينواكتەروم بەريكوم ايتجانوۆىم. ي ەتو پوسلە توي ستاتي، كوتورايا ۆ سۆوە ۆرەميا نە بىلا وپروۆەرگنۋتا، پوسلە كوتوروي دۆوە جۋرناليستوۆ، حۆالەبنو پيساۆشيە و “گراجدانسكيح پودۆيگاح” سادىكوۆا، پونەسلي ناكازانيا – ودين يز نيح، زاۆوتدەلوم توي ساموي “سوتسياليستىك قازاقستان” پولۋچيل ستروگوە ادمينيستراتيۆنوە ۆزىسكانيە، درۋگوگو سنيالي س پوستا رەداكتورا جۋرنالا “مادەنيەت جانە تۇرمىس”. ەششە پوسلە رازوبلاچەني ۆ كنيگە “وپەراتسيا” “فرانتس” (كزىل-وردا، 2002) بىۆشەگو پولكوۆنيكا كگب اميرحانا باكيروۆا.

نە زنايۋ، ۆوزموجنو موي انگەل-حرانيتەل ۋبەرەگ مەنيا. چتو-تو ۆسە ۆرەميا مەنيا سدەرجيۆالو وت توي تەمى، يسپولزوۆانيا سەنساتسيوننوي پو سۋتي ۆەششي، كوتورايا ساما پادالا منە ۆ رۋكي. ۆوزموجنو ۆ ەتوم سۆويۋ رول سىگرالا مويا يسسلەدوۆاتەلسكايا دوتوشنوست، – تو، چتو نە موگۋ ۆزياتسيا زا تەمۋ، ەسلي نە وبەسپەچەنا پولنوتا ماتەريالوۆ يلي جە وني ترەبۋيۋت دوپولنيتەلنوي پەرەپروۆەركي ي ۋتوچنەني. فاكتچەكينگ، - سكازالي بى سەگودنيا، - ۆوت چتو مەنيا سپاسلو توگدا.

پومنيۋ، پەرەچيتىۆايا “وپەراتسيۋ “ترابەزون” سنوۆا ي سنوۆا، پەريوديچەسكي ۆوزۆراششاياس ك نەي، يا شاگ زا شاگوم ستال پەرەپروۆەريات يزلوجەننىە تام فاكتى ي رەاليستيچنوست تەح ليچنوستەي – ۋچاستنيكوۆ وپەراتسي. تۋت نەوبحوديمو ۋچەست، چتو نا مومەنت، كوگدا يا چيتال پوۆەست، پراۆدا جيزني ي پوليتيچەسكوي دەياتەلنوستي مۋستافى شوكايا تولكو-تولكو ستالا پريوتكرىۆات زاۆەسۋ، ي سووتۆەتستۆەننو منوگوە ۆ ەگو بيوگرافي دليا ناس ەششە بىلو نەياسنو. مى زنالي، چتو ون يز كزىل-وردى، رودا كيپچاك، روديلسيا نا تەرريتوري سوۆرەمەننەگو چيليسكوگو رايونا – ۆ مەستنوستي سۋلۋ-توبە ۆ سەمە ۆلياتەلنوگو داتحي، سوزدال كوكاندسكۋيۋ اۆتونوميۋ، بىل ۋپولنوموچەننىم ۆرەمەننوگو پراۆيتەلستۆا، ۋچاستۆوۆال نا سەزداح الاشا، پوسلە ۋپرازدنەنيا كوكاندسكوي اۆتونومي ەميگريروۆال زارۋبەج، سوترۋدنيچال س نەمتسامي، پوكۋدا نە ۋمەر پري زاگادوچنىح وبستوياتەلستۆاح. ا ۆسە تو، چتو نام يزۆەستنو ۆ ناستوياششەە ۆرەميا، ستالو پوياۆلياتسيا نەمنوگو پوزجە، س ۋستانوۆلەنيەم نەزاۆيسيموستي، ەسلي بىت توچنەە، پريمەرنو س 1990-1991 گودوۆ. پوەتومۋ ۆسە تو، چتو پيسال اۆتور و شوكاە، دليا مەنيا ستالو سوۆەرشەننو نوۆىمي وتكروۆەنيامي، پريچەم ۆەروياتنوست توگو، چتو اۆتور موگ وكازاتسيا ۆەسما ينفورماتيۆنىم چەلوۆەكوم، يمەۆشيم دوستۋپ ك سەكرەتنىم ماتەريالام، سكاجەم تاك، ۆدۆوينە ۋسيليۆالو كومپليمەنتارنوست تەح سۆەدەني. پوەتومۋ داجە پوسلە 1991-1992-ح گودوۆ، يا، يمەيا پود رۋكوي نوۆىە، بولەە دوستوۆەرنىە ماتەريالى و شوكاە، يدۋششيە ۆرازرەز س وسنوۆنىمي فاكتامي ەگو جيزني، ۆسە جە پرودولجال پريداۆات زناچەنيە تراكتوۆكە جيزني ۆوجديا سادىكوۆىم، پولاگايا، چتو نام نە ۆسە ەششە يزۆەستنو، – ا ۆدرۋگ دەيستۆيتەلنو وبششەستۆو يمەەت دەلو س ماسشتابنوي فالسيفيكاتسيەي و شوكاە، نا ەتوت راز س پوداچي ناتسپاتوۆ؟! ۆەد پو سيە پورۋ بيوگرافى-شوكاەۆەدى نە موگۋت دات ۆرازۋميتەلنىە وتۆەتى نا نەكوتورىە ۆوپروسى، ناپريمەر، كەم بىلا ەگو مات باكتى پو ناتسيونالنوستي يلي پولنوستيۋ وپروۆەرگنۋت سلۋحي و سۋششەستۆوۆاني دوچەري شوكايا.

ۆمەستە س تەم ۋجە پوسلە 1991-92-ح گودوۆ، س ۆىياۆلەنيەم نوۆىح ارحيۆنىح داننىح و شوكاە، ياۆنىە پوماركي، وتكروۆەننىە لياپى ۆ سادىكوۆسكوي رۋكوپيسي ستالي ۆسە رەلەفنەە. يا ۋج نە گوۆوريۋ و تاكيح نەتوچنوستياح، كاك مەستو روجدەنيا مۋستافى شوكايا: پو سادىكوۆۋ، مەستو روجدەنيا ۆوجديا – ستانتسيا سولو-تيۋبە، توگدا كاك پوسلەدۋيۋششيە يزىسكانيا پوكازالي، چتو ۆ دەيستۆيتەلنوستي ون پوياۆيلسيا نا سۆەت ۆ مەستنوستي اۋليە-تورانگىل، ۆبليزي ستانتسي تارتوگاي; ا ۆ چيلي – ۆ مەستنوست نارشوكى، نەپودالەكۋ وت ستانتسي سۋلۋ-توبە، سەميا شوكايا پەرەەحالا پوزجە، كوگدا ەمۋ بىلو لەت وديننادتسات، ۆ سۆيازي س زاتوپلەنيەم شكولى ۆ اۋليە-تورانگىلە، گدە ون ۋچيلسيا. دۆويۋرودنىي برات مۋستافى – بايدراحمان سادىكوۆ – ۋج نە موگ نە زنات وب ەتوم، نو زدەس موجنو دوپۋستيت، چتو زاسەلەننىە ۆ سۋلۋ-توبە بوشايتسى پروستو نە حوتەلي (ي نە حوتيات) پريزنات فاكت، چتو يح ۆەليكي سوروديچ روديلسيا نە نا زەملە مالوي رودينى بوشاي-كيپشاكوۆ. تاكجە يا نە سچيتال بى ۆوپيۋششەي وشيبكوي ۋكازانيە ۆ پوۆەستي وتتسا مۋستافى – شوكايا ۆولوستنىم پراۆيتەلەم، توگدا كاك ون سلۋجيل نارودنىم (ميروۆىم) سۋدەي – توبە بي, ا دەدا تۋرگايا پراۆيتەلەم سىر-دارينسكوگو ۆيلايەتا كوكاندسكوگو (ۆاريانت – حيۆينسكوگو) حانستۆا، تو بيش داتحا – ۆ سۋششنوستي داتحوي ۆەليچالي ليتسا، ۋپولنوموچەننوگو ۆەستي ۆاسسالنىە دەلا ۆ وپرەدەلەننوم رەگيونە، گوۆوريا سوۆرەمەننىم يازىكوم، ون بىل پرەدستاۆيتەلەم مەتروپولي نا مەستاح. ودناكو نە يمەەت دوكازاتەلنىح پودتۆەرجدەني تسەلىي رياد پريۆەدەننىح ب.سادىكوۆىم فاكتوۆ. ۆو-پەرۆىح، تو، چتو مۋستافا، ياكوبى س شەستي لەت ۋچيلسيا ۆ بۋحارسكوم مەدرەسە، تەم بولەە ۆمەستە س پوەتوم تۋرماگامبەتوم يزتلەۋوۆىم، – رازنيتسا ۆ ۆوزراستە ۋ نيح نەمالايا: شاير بىل ستارشە مۋستافى نا ۆوسەم لەت، ك تومۋ جە ون پوستۋپيل ۆ بۋحارسكوە مەدرەسە “كوكەلتاش” ۆ 1899 گودۋ، ا مۋستافا ۆ 1902-م، پوسلە وكونچانيا رۋسسكو-تۋزەمنوي شكولى ۆ پەروۆسكە پوستۋپاەت ۆ تاشكەنتسكۋيۋ گيمنازيۋ – پو پراۆيلام مۋسۋلمانسكوي سيستەمى وبرازوۆانيا تەح لەت ۆ سرەدنەم رەليگيوزنوم ۋچەبنوم زاۆەدەنيا تيپا “كوكەلتاش” شاكيردى وبۋچاليس وكولو شەستي لەت، پوەتومۋ ۆرياد لي مۋستافا بروسيۆ ستول پرەستيجنوە مەدرەسە موگ پوداتسيا ۆ سۆەتسكۋيۋ شكولۋ. ك تومۋ جە، ەسلي ون مەدرەسە زاكونچيل ۆ پياتنادتسات لەت، كاك پيشەت ب.سادىكوۆ، – ا ەتو 1905 گود، – نە موگ جە ون ۆ تە جە گودى ودنوۆرەمەننو ۋچيتسيا ۆ گيمنازي. دالەە اۆتور پوۆەستي ۋكازىۆاەت نا تو، چتو پوسلە مەدرەسە مالچيكا وتدالي ۆ تۋزەمنۋيۋ شكولۋ (گيمنازيۋ) ۆ ورەنبۋرگە، توگدا كاك دوستوۆەرنو يزۆەستنو، چتو مۋستافا ۆ پرەدەلاح 1902-1910 گودوۆ وبۋچالسيا ۆ ءى-ي تاشكەنتسكوي مۋجسكوي گيمنازي. ون تاكجە نە ۋچيلسيا نا فاكۋلتەتە ۆوستوكوۆەدەنيا كازانسكوگو ۋنيۆەرسيتەتا، ا پوسلە وكونچانيا گيمنازي س وتليچيەم پوستۋپيل نا يۋريديچەسكي فاكۋلتەت سانكت-پەتەربۋرگسكوگو ۋنيۆەرسيتەتا، نا دنەۆنوە وتدەلەنيە، سلەدوۆاتەلنو، ون نە موگ پوستۋپيت ۆ اسپيرانتۋرۋ پو وريەنتاليستيكە، كاك پيشەت ب.سادىكوۆ. تو، چتو مۋستافا پاراللەلنو س اسپيرانتۋروي زاكونچيل يۋرفاك داننوگو ۋنيۆەرسيتەتا، پريچەم ەگو ودنوكۋرسنيكوم بىل بۋدۋششي گلاۆا ۆرەمەننوگو پراۆيتەلستۆا الەكساندر كەرەنسكي، توجە نە سووتۆەتستۆۋەت دەيستۆيتەلنوستي: شوكاي ۆوزموجنو سلىشال و كەرەنسكوم ەششە دو ۋنيۆەرسيتەتا، تاك كاك توت توجە ۆ سۆوە ۆرەميا زاكونچيل تاشكەنتسكۋيۋ گيمنازيۋ، نو ۋچيتسيا ۆمەستە ۆ ۋنيۆەرسيتەتە وني نيكاك نە موگلي پو توي پروستوي پريچينە، چتو كەرەنسكي وبۋچالسيا تام ۆ 1899-1904 گودى، ا مۋستافا ۆ پەريود س 1910-گو پو 1914 گودى (يح پۋتي پەرەسەكليس پوزجە، ۆ گودى رەۆوليۋتسي). يمەننو ۆ ەتوت پەريود، ۆ پەتەربۋرگە، پوۆەستۆۋەت اۆتور، مۋستافا جەنيتسيا نا دوچەري گەنەرالا-فرانتسۋزا (ۆ رۋكوپيسي وت رۋكي دوباۆلەنا داتا جەنيتبى: 1 يانۆاريا 1900 گودا، نو ەتو ياۆنو وپەچاتكا، ۆوزموجنو رەچ يدەت و 1910 گودە). ودناكو مى زناەم، چتو شوكاي جەنيلسيا نە نا فرانتسۋزسكوي پودداننوي، ا ۋروجەنكە ودەسسى، رۋسسكوي پو ناتسيونالنوستي ماري ياكوۆلەۆنە گورينوي. نا مومەنت زناكومستۆا س مۋستافوي، ونا بىلا زامۋجەم زا گەنەرالوم – تاشكەنتسكيم كراەۆىم پروكۋروروم، ۆىستۋپالا ۆ تاشكەنتە وپەرنوي پەۆيتسوي. وبۆەنچاليس وني ۆ اپرەلە 1918 گودا. چتو كاساەتسيا ەگو ۆتوروي جەنيتبى نا پلەمياننيتسە بۋحارسكوگو ەميرا، تو نا پولياح توگو مەستا ۆ رۋكوپيسي، گدە يدەت داننوە سووبششەنيە، وپيات-تاكي وت رۋكي دوباۆلەنا داتا: مارت 1919 گودا، نو ۆ ناستوياششەە ۆرەميا دوستوۆەرنو يزۆەستنو، چتو ۆ ەتوت پەريود سۆوەي جيزني مۋستافا ناحوديلسيا نا كاۆكازە. ەسلي داجە ۆەريت ەتومۋ فاكتۋ، تو ۆالي كايۋم-حان، كوتورومۋ منوگيە پروچات رول ۋبيتسى شوكايا، وكازىۆاەتسيا بىل ۆ رودستۆەننىح وتنوشەنياح سو سۆويم ۆيزاۆي (وتەتس ۆالي پريحوديلسيا بليجايشيم رودستۆەننيكوم ەميرۋ بۋحارسكومۋ – سەيدۋ اليمحانۋ). ۆىحوديت، چتو پوسلەدني وتومستيل نەراديۆومۋ زياتيۋ زا نانەسەننوە وسكوربلەنيە ۆ چەست ديناستي؟..

(سترانيتسا رۋكوپيسي بايدراحمانا سادىكوۆا س اۆتورسكيمي يسپراۆلەنيامي)

نە سووتۆەتستۆۋەت دەيستۆيتەلنوستي تاكجە فاكت يزبرانيا شوكايا ۆ گوسدۋمۋ. تاكوە نامەرەنيە نا ساموم دەلو سۋششەستۆوۆالو ۆ 1914 گ. مۋستافا بىل ۋستروەن نا رابوتۋ ۆ گوسدۋمۋ ۆ كاچەستۆە سەكرەتاريا ەە مۋسۋلمانسكوي فراكتسي، ۆ دالنەيشەم ون س پوموششيۋ ۋفيمسكوگو پومەششيكا، كازاحسكوگو چينگيزيدا ساليمگەرەيا جانتۋرينا دولجەن بىل باللوتيروۆاتسيا ۆ دۋمۋ، نو زامىسەل نە سوستويالسيا. نە سوۆسەم توچەن فاكت ەگو رابوتى ۋپولنوموچەننىم پراۆيتەلستۆا كەرەنسكوگو پو تۋركەستانۋ – شوكاي نە بىل ۋپولنوموچەننىم، ون ۆ اۆگۋستە 1917 گودا بىل نازناچەن چلەنوم تۋركەستانسكوگو كوميتەتا ۆرەمەننوگو پراۆيتەلستۆا، پو پرەدلوجەنيۋ كەرەنسكوگو، نو كاك ودين يز ريادوۆىح چلەنوۆ، نە بولەە.

پريچينى وتەزدا شوكايا يز ستامبۋلا ۆ ەۆروپۋ دوستوۆەرنو نەيزۆەستنى. يسسلەدوۆاتەلي ەگو جيزني پرەدپولاگايۋت، چتو ون بىل ۆىزۆان سكورەە ۆسەگو ۆ سۆيازي سو سلوجنوي پوليتيچەسكوي وبستانوۆكوي ۆ تۋرتسي – سترانا پەرەجيۆالا پەريود سمۋتى، ستوليتسا وكازالاس ۆ رۋكاح نەدوبروجەلاتەلەي، ۆدوباۆوك جيت بىلو ترۋدنو – تسەنى نا سەمنىە كۆارتيرى رەزكو ۆزلەتەلي. “پو ەتيم ي درۋگيم پريچينام ون ۆ ستامبۋلە نە موگ وستاۆاتسيا نادولگو” – زاكليۋچاەت بيوگراف شوكايا يز ستامبۋلا ابدۋاكاپ كارا، نو چتو زا “درۋگيە پريچينى”، تاك ي نە ۋداەتسيا ۋزنات. تاكجە دوپۋششەنا نەتوچنوست ۆ نازۆاني جۋرنالا، كوتوروە ۆىپۋستيل شوكاي ۆمەستە س باشكيرسكيم ەميگرانتوم زەكي ۆاليدە توگانوم – يزدانيە، كوتوروە ۆىپۋسكالوس س 1927 پو 1931 گودى ۆ ستامبۋلە نازىۆالوس نە “تۋركەستان-ميللاتي”، ا “يەني تۋركەستان”، ا و فينانسيروۆاني جۋرنالا تەستيا – تسارسكوگو گەنەرالا ي گوۆوريت نە ستويت – يزدانيە پۋبليكوۆالوس نا سرەدستۆا ەميگرانتوۆ-تۋركەستانتسەۆ، وبەدينەننىح ۆ كوميتەت ناتسيونالنوي زاششيتى تۋركەستانا كاك پوليتيچەسكي ورگان داننوي ورگانيزاتسي، ا سام مۋستافا ۆ تو ۆرەميا نە تو چتو جۋرنال يزداۆات، ا ۆ فينانسوۆوم وتنوشەني بىل ۆەسما ستەسنەن – سەميا پو پولگودا نە يمەلا ۆوزموجنوستي پلاتيت زا كۆارتيرۋ ۆ وكرەستنوستياح پاريجا.

چتو كاساەتسيا ارەستا شوكايا نەمتسامي، تو پودوزرەنيە نا نەگو كاك زاۆەربوۆاننوگو انگليسكيمي سپەتسسلۋجبامي اگەنتا دەيستۆيتەلنو يمەلو مەستو. نو لەتوم 1941 گودا سەفيەت نيكاك نە موگلا سپاستي وتتسا س پوموششيۋ شەللەنبەرگا، تاك كاك ۆ تو ۆرەميا پوسلەدنەگو ۆ سيستەمە نەمەتسكوي رازۆەدكي ي ۆ پومينە نە بىلو، تەم بولەە چتو ۆ سلۋجبە ۆوەننوي رازۆەدكي ي كونتررازۆەدكي ون نيكوگدا نە رابوتال، ا پريشەل ۆ رەيحسكوميسساريات پو يمپەرسكوي بەزوپاسنوستي س ناۋچنىح كرۋگوۆ ي تولكو س 1943 گودا ستال ۆەدات شەستىم ۋپراۆلەنيەم رسحا. سووتۆەتستۆەننو ون نە موگ ۆ 1941 گودۋ پرينۋجدات مۋستافۋ ك كوللابوراتسيونيزمۋ، ۆسە ۆەربوۆوچنىە دەلا شلي چەرەز مينيستەرستۆو پو ۆوستوچنىم دەلام. شوكاي يز كومپەنا بىل وسۆوبوجدەن بلاگوداريا ۋسيليام ۋچەنوگو-يازىكوۆەدا، سوترۋدنيكا توگو جە مينيستەرستۆا فون مەندە، – دوكتور ي ۆ دالنەيشەم، ۆكۋپە س درۋگيم چينوۆنيكوم يز ۆەدومستۆا روزەنبەرگا ليايندبراندتوم (سوترۋدنيكوم نەمەتسكوي رازۆەدكي پو سوۆمەستيتەلستۆۋ) ۆەلي پەرۆىە پەرەگوۆورى س شوكاەم پو پريۆلەچەنيۋ ەگو ك سوترۋدنيچەستۆۋ س ترەتيم رەيحوم. يدەيا سوزدانيا ۆ بۋدۋششەم ەدينوگو كونفەدەراتيۆنوگو گوسۋدارستۆا تۋركەستان دەيستۆيتەلنو سۋششەستۆوۆالا، ونا سكورەە بىلا ۆىسترادانا ۆو ۆرەميا نەپروستىح وبسۋجدەني بۋدۋششەگو كرايا شوكاەم ي نەمەتسكيمي چينوۆنيكامي، ا ۆوت تو، چتو مۋستافۋ نازناچيلي پرەزيدەنتوم نەسۋششەستۆۋيۋششەگو تۋركەستانسكوگو پراۆيتەلستۆا س پريسۆوەنيەم ەمۋ گەنەرالسكوگو زۆانيا – تاك ەتو چيستەيشەي ۆودى ۆىدۋمكا سوۆەتسكيح چەكيستوۆ. تاكجە نەت سۆەدەني و پريچاستنوستي ەۆى براۋن ك بالەتنومۋ يسكۋسستۆۋ: ونا ۆووبششە بىلا دالەكا وت حورەوگرافي. سەفيەت ۆ 1938 گودۋ نە موگلا ۋچاستۆوۆات ي ستات “ميسس ميرا” – يستوريا پودوبنوگو ميروۆوگو كونكۋرسا بەرەت سۆوە ناچالو س 1951 گودا، ا “ميسس ۆسەلەننايا” س 1955-گو. كونكۋرس ۆوستوچنىح كراساۆيتس ۆووبششە نە سۋششەستۆۋەت ۆ پومينە. ەست كراساۆيتسى ۆوستوكا، زاۆوەۆاۆشيە تيتۋلى ۆ پودوبنىح سوستيازانياح، ۆ توم چيسلە تۋرچانكي، نو ي ەتا يستوريا ناچيناەتسيا ليش س 1952 گودا، كوگدا گيۋنسەلي باشار ۆپەرۆىە زاۆوەۆالا تيتۋل “ميسس ەۆروپا”. چتو كاساەتسيا كونكۋرسوۆ ۆ ساموي تۋرتسي، تو وني دەيستۆيتەلنو وبوزناچايۋتسيا بولەە راننيم پەريودوم، – پەرۆىي پودوبنىي كونكۋرس “ميسس تۋرتسيا” سوستويالسيا ۆ 1929 گودۋ ۆ ستامبۋلە، زاتەم ۆ 1932 گودۋ، دالەە ۆ كونتسە 1940-ح ۋسترايۆاليس ي ۆ درۋگيح گوروداح تۋرتسي، نو سرەدي پوبەديتەلنيتس دو 1940-ح يميا سەفيەت-لاميليا شوكاي (ۆاريانت: مۋستافينا) نە زناچيتسيا: توگدا پوبەديتەليامي پريزنانى سووتۆەتستۆەننو فەريحا تەۆفيك ي كەريمان حاليس ەدجە. پرەدپولوجيت، چتو پود ەتيمي يمەنامي سكرىۆالاس سەفيەت توجە نەگوجە – ۆەد نە موگلا جە دەۆياتيلەتنيايا يلي دۆەنادتساتيلەتنيايا دەۆوچكا (پو ب.سادىكوۆۋ ونا 1920 گودا روجدەنيا) ۋچاستۆوۆات ۆ پودوبنىح كونكۋرساح.

ي ناكونەتس كاساەمو ەە پوەزدكي ۆ سرەدنيۋيۋ ازيۋ ۆمەستە س كاناريسوم لەتوم 1940 گودا يستوريكامي نە ۆىياۆلەن ني ودين دوكۋمەنت، پودتۆەرجدايۋششي داننىي ۆوياج. ۆ پوۆەستي رەچ يدەت پرەدپولوجيتەلنو و پەريودە س يۋنيا پو سەنتيابر، ۆ ەتو ۆرەميا، توچنەە ۆ يۋنە ي يۋلە كاناريس نە ۆىەزجال زا پرەدەلى گەرماني – شەف ابۆەرا بىل زانيات پودگوتوۆكوي وپەراتسي زاحۆاتا گيبرالتارا پود كودوۆىم نازۆانيەم “فەليكس”، تاكجە ديۆەرسي ۆ پولشە، اۆستري ي چەحوسلوۆاكي، پاراللەلنو ۆەل ينفورماتسيوننۋيۋ ۆوينۋ س انگليەي، تولكو ۆ اۆگۋستە سوۆەرشيل كراتكوۆرەمەننۋيۋ پوەزدكۋ ۆ پورتۋگاليۋ. ۆوستوچنىم جە فرونتوم ون ۆپلوتنۋيۋ ناچال زانيماتسيا تولكو س ۆەسنى 1941 گودا. تاك چتو ۆيلگەلم كاناريس فيزيچەسكي نيكاك نە موگ ۆ 1940-م ۆ تەچەنيە نەسكولكيح مەسياتسەۆ پۋتەشەستۆوۆات پو پرومىشلەننىم تسەنترام سرەدنەي ازي – تاشكەنتۋ، كوكاندۋ، ساماركاندۋ، ۋرگەنچۋ، بۋحارە ي تۋركەستانۋ. پري ەتوم ۆىزىۆاەت ۋلىبكۋ تو، چتو اۆتور پوۆەستي نازىۆاەت شەفا ابۆەرا پولكوۆنيكوم، توگدا كاك ون س 1939 گودا ياۆليالسيا ۆيتسە-ادميرالوم، ا ۆ 1940 گودۋ ەمۋ بىلو پريسۆوەنو سلەدۋيۋششەە ۆوينسكوە زۆانيە – ادميرال. ي پوسلەدنەە. نا بەرلينسكوي ۋليتسە تيرپيتسۋفەر، 74 نە موگلا ناحوديتسيا رازۆەدشكولا، گدە ياكوبى سەفيەت پروشلا سپەتسپودگوتوۆكۋ: ۆو-پەرۆىح، نيكاكايا رازۆەدسلۋجبا ميرا نە رازمەششاەت سەكرەتنۋيۋ شكولۋ پو پودگوتوۆكە سۆويح اگەنتوۆ پريامو ۆ تسەنترە گورودا، ۆو-ۆتورىح، پو تومۋ ادرەسۋ ناحوديلوس زدانيە – رەزيدەنتسيا ابۆەرا، گدە سيدەل سام “جەلەزنىي ادميرال”.

ودنيم سلوۆوم، دوكۋمەنتالنايا پوۆەست پو چاستي فاكتولوگيچەسكوگو ماتەريالا سيلنو حرومالا، وبرازنو گوۆوريا، اۆتور سپوتىكالسيا نا روۆنوم مەستە. نو، ناريادۋ س تاكوي پورازيتەلنوي نەكومپەتەنتنوستيۋ ون پروياۆلياەت تاكۋيۋ جە پورازيتەلنۋيۋ وسۆەدوملەننوست و پوليتيچەسكيح پەريپەتياح “بولشوي يگرى”، رازىگراننوي ۆ 1941-1942 گوداح نا يرانسكوم پلوسكوگورە، تاينىح ميسسياح سپەتسسلۋجب ميروۆىح دەرجاۆ، وسوبەننو گيتلەروۆسكوگو پلانا “4 ب”. ۆ كاچەستۆە پريمەرا پريۆوديم ودنۋ دەتال: ۆ پوۆەستي گوۆوريتسيا، چتو ۆ يرانە ۆ تە دني تاينو پوبىۆالي كاناريس ي گەنەرال لەۆيۋركيۋن ي ەتو دەيستۆيتەلنو يمەلو مەستو. ۆ چاستنوستي، زافيكسيروۆانو پوسەششەنيە ادميرالوم ەتوي سترانى ۆ ناچالە يۋنيا 1941 گودا. يسسلەدوۆاتەلي پولاگايۋت، توگدا نا اۆگۋست مەسياتس ابۆەر زاپلانيروۆال ۆتورۋيۋ پوپىتكۋ پروگەرمانسكوگو پەرەۆوروتا – گەرمانسكايا اگەنتۋرا زاپاسالاس ورۋجيەم، زا ۆوسەم مەسياتسەۆ تۋدا يز گەرماني بىلو دوستاۆلەنو 12 تىس. تونن ورۋجيا س زابروسكوي نەسكولكيح ديۆەرسيوننىح گرۋپپ. دليا پرينياتيا گرۋزا نا تەرريتورياح پروگەرمانسكي ناستروەننىح پلەمەن پودگوتوۆليۆاليس پولەۆىە اەرودرومى، و چەم پودروبنو پوۆەستۆۋەتسيا ۆ داننوم پرويزۆەدەني. تاكجە وفيتسەرى-نەلەگالى ابۆەرا، دەيستۆوۆاۆشيە توگدا ۆ يرانە پود پريكرىتيەم كوممەرچەسكيح كومپاني، پريۆەدەنى سۆويمي جە يمەنامي، ەتو – گامموت، شۋلتس ي مايەر. ۆوسپرەپياتستۆوۆالي يم وپىتنىە رەزيدەنتى، پرەجدە ۆسەگو انگليسكوي سيكرەت ينتەلليدجەنس سەرۆيس (SIS), ەتو سەر گەمفريد بولد، رەزيدەنت امەريكانسكوي اگەنتۋرى روكفور داللاس، توت سامىي، كوتورىي ۆپوسلەدستۆي ورگانيزۋەت تسرۋ، فرانتسۋزسكي رازۆەدچيك بارون تەنتي ديۋ كاستانە... ۆسە وني ليتسا دوستوۆەرنىە، حوروشو زناكومىە پو يستوري سپەتسسلۋجب ميرا. ا و سوۆەتسكوم رەزيدەنتە پولكوۆنيكە حودجاەۆە (ون جە پەتر كۋزميچ، ون جە ماحمۋد ايدارلى – حوحلاتىي) ۆ تە ۆرەمەنا حوديلي لەگەندى. رەزيدەنت تۋرەتسكوي رازۆەدكي حاميد حودجا بەكمۋرزاەۆ توجە ليچنوست نەۆىمىشلەننايا – ون ياۆليالسيا پوتومكوم زنامەنيتوگو سۋفيسكوگو شايحا وردەنا ناكشباندييا حودجي احرارا يز بۋحارى. ۆ پوۆەستي وچەن پودروبنو وپيسىۆايۋتسيا زاسلۋگي حودجاەۆا پو پودگوتوۆكە ي پروۆەدەنيۋ زنامەنيتوي وپەراتسي “سوگلاسيە” – Countenance – “شاگبان” – پەرۆوي سوۆمەستنوي ۆوەننو-پوليتيچەسكوي اكتسي نوۆوياۆلەننىح سويۋزنيكوۆ، سسسر ي ۆەليكوبريتاني. ۆ يستوريچەسكوي ليتەراتۋرە ۋپوميناەتسيا، چتو ۆ تەچەنيە يۋليا ي اۆگۋستا 1941 گودا پوسلۋ يرانا ۆ سسسر م.ساەدۋ تريجدى ۆرۋچاليس ديپلوماتيچەسكيە نوتى، گدە سوۆەتسكايا ستورونا وبراششالا ۆنيمانيە ادرەساتا نا دەياتەلنوست نەمەتسكوي اگەنتۋرى ۆ يح سترانە. يران زاۆەريل، چتو پرينياتى سووتۆەتستۆۋيۋششيە مەرى، نو نا ساموم دەلە شاحينشاح پەحلەۆي ۆەل پاراللەلنۋيۋ يگرۋ س گەرمانيەي. ودناكو ۆ كرەملە زنالي وت سوۆەتسكوي رەزيدەنتۋرى ۆ يرانە، چتو ەتو نەپراۆدا، ۋكازىۆاەتسيا ۆ ليتەراتۋرە. پونياتنو، چتو زدەس رەچ يدەت و حودجاەۆە. ۆ پوۆەستي ب.سادىكوۆا دەتالنو وپيسىۆاەتسيا، كاك پوتوم حودجاەۆا سروچنو ۆىزۆالي ۆ موسكۆۋ، كاك كۋزميچ 2 اۆگۋستا 1941 گودا زا سۋتكي چەرەز كوپەتداگسكي كوريدور يز يرانسكوگو كۋچان بىل پەرەبروشەن نا پريەم ك ستالينۋ، كوتورىي پوسلە پولۋچەنيا ينفورماتسي يز پەرۆىح رۋك دال ۋكازانيە نا ناچالو وپەراتسي “سوگلاسيە”. اۆتور پيشەت، چتو ونا ناچالاس ۆ نوچ س 4-گو نا 5-ە اۆگۋستا 1941 گودا، نو ەتو نەۆەرنو: 53-يا وسوبايا ارميا سرەدنەازياتسكوگو ۆوەننوگو وكرۋگا ۆوشلا ۆ سەۆەرنو-ۆوستوچنۋيۋ چاست يرانا س تەرريتوري تۋركمەنسكوي سسر ۆ نوچ س 24-گو نا 25-ە اۆگۋستا، ي، مينوۆاۆ گورنۋيۋ مەستنوست ۆىشلا ۆ تۋركمەنساحرۋ، ا دالشە وۆلادەلا مەشحەدوم – ۆتورىم پو ۆەليچينە گورودوم يرانا. وپەراتسيا دليلاس ۆسەگو نيچەگو – سۋتكي، ي ۆ نەي ۋچاستۆوۆالي تاكجە كازاحي-كاۆالەريستى، ۆ سوستاۆە 17-ي، 19-ي، 44-ي كاۆديۆيزي. ەتي ي درۋگيە پودروبنوستي وپەراتسي “شاگبان” دولگيە گودى بىلي پود سپۋدوم، ا ۆ تاكيح ۆىشەدشيح ۆ سوۆەتسكوە ۆرەميا كنيگاح، كاك “تاينىە ميسسي ابۆەرا ي سد ۆ يرانە” ا.وريشەۆا و منوگيح ۆەششاح گوۆوريتسيا ۆەسما تۋماننو ي وبتەكاەمو. زاۆەسا ەتا پريوتكرىلاس تولكو ۆ پوسلەدنەە ۆرەميا، – ي تو نەپولنوستيۋ، – تەپەر ۋجە، سكاجەم، ۆ نوۆوم ترۋدە ۆىشەنازۆاننوگو اۆتورا “يرانسكي ۋزەل: سحۆاتكا رازۆەدوك 1936-1945 گگ.” (م.: ۆەچە، 2009). نو ۆ ەتيح كنيگاح نەت توي پەريپەتي “نەۆيديموگو فرونتا”، كوتورىە تاك تونكو، سو زنانيەم دەلا ۆىۆوديت مولودوي رازۆەدچيك پود اگەنتۋرنىم يمەنەم ابدراحمان (تو بيش بايدراحمان سادىكوۆ). ستالو بىت، اۆتور دەيستۆيتەلنو وپيسىۆاەت تە سوبىتيا، ۆ كوتورىح سام ۋچاستۆوۆال، ۆيدەل سوبستۆەننىمي گلازامي. يناچە وتكۋدا ۋ نەگو تاكايا دوسكونالنايا ينفورماتسيا، داجە حاراكتەرنايا دليا تاكيح سلۋچاەۆ گۋستايا ناسىششەننوست سوبىتي؟

اناليزيرۋيا ۆسە ەتو، يا تەريالسيا ۆ دوگادكاح. ەسلي ۆەريت تەم رازوبلاچەنيام، بايدراحمان سادىكوۆ ۆوۆسە نە رازۆەدچيك، ا يسكۋسنىي موشەننيك، لوۆكو وبمانىۆايۋششي ليۋدەي سۆويمي بايكامي، نو س درۋگوي ستورونى، ەگو رۋكوپيسنىي وپۋس وبنارۋجيۆاەت گلۋبوكوە زنانيە تەمى، –ۋبەديتەلەن ۆ فاكتاح ي ارگۋمەنتاتسياح، توچەن ۆ وپيساني. اۆتور ياۆنو ۆلادەەت پەروم – ۆىرازيتەلنو جيۆوپيسۋيا ۋۆلەكاەت چيتاتەليا زا سوبوي. ۆوت پورترەت شايحا مۋزافارا: “...مەنيا ۆوسحيششاەت ياركو ۆىراجەننايا ۆ نەم ۆوليا ك جيزني ي اكتيۆنايا نەناۆيست ك مەرزوستي ەە. يا ليۋبوۆالسيا تەم ەگو ازارتوم، كاكيم ون ناسىششال ۆسە، چتو دەلال. مەنيا يزۋمليالا ەگو نەچەلوۆەچەسكايا رابوتوسپوسوبنوست. ەگو دۆيجەنيا بىلي لەگكيە، لوۆكيە، سكۋدنىە، نو سيلنىي جەست ۆپولنە گارمونيروۆال س ەگو رەچيۋ، تو جە سكرىتىي سلوۆامي وبيلنوي، چەستنوي، سپراۆەدليۆوي مىسلي ي ۋ نەگو نا ليتسە، مونگولسكوگو تيپا، گورەلي، يگرالي ەتي وسترىە گلازا – نەۋتوميموگو بورتسا پروتيۆ لجي ي گوريا جيزني، گورەلي، پريششۋريۆاياس، يرونيچەسكي ۋلىباياس، پودميگيۆايا، سۆەركايا گنەۆوم. بلەسك ەتيح گلاز دەلال رەچ ەگو ەششە بولەە جگۋچەي، ياسنوي ي ستراشنوي ۋگروزوي... رەچ ەگو ۆىزىۆالا فيزيچەسكوە وششۋششەنيە نەوترازيموي پراۆدى ۋ ۆسەح ەگو ۆراگوۆ...”

تاك موجەت پيسات تولكو وپىتنىي پيساتەل-پروزايك، كاك حۋدوجنيك سنيمايۋششي پورترەت سۆوەگو گەرويا س ناتۋرى.

سكازات پو پراۆدە، يا نە زنال، چتو دەلات.

ماكسات تاج-مۋرات

Abai.kz

11 پىكىر