سەيسەنبى, 27 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110542. جازىلعاندار — 105675. قايتىس بولعاندار — 1796
جاڭالىقتار 2567 0 پىكىر 26 قازان, 2011 ساعات 05:37

رۋستەم وماروۆ. نايمانى – رودنيا شوتلاندتسەۆ، ا ادايتسى ودنوي كروۆي س يندەيتسامي

وتەچەستۆەننىە ۋچەنىە، وسۋششەستۆيۆ ماسشتابنوە تەستيروۆانيە دنك، كونستاتيروۆالي: كازاحي - ەتو گەنەتيچەسكايا سمەس ۆسەي پلانەتى. ۆ كروۆي ناشەگو نارودا ەست گەنى، سحودنىە س نارودامي يۋگو-ۆوستوچنوي ازي ي ستاروگو سۆەتا (ۆ توم چيسلە بريتانسكيح وستروۆوۆ). تاكجە كازاحي موگۋت نايتي رودستۆو س اۆستراليتسامي، پولينەزيتسامي ي يندەيتسامي.

وتەچەستۆەننىە ۋچەنىە، وسۋششەستۆيۆ ماسشتابنوە تەستيروۆانيە دنك، كونستاتيروۆالي: كازاحي - ەتو گەنەتيچەسكايا سمەس ۆسەي پلانەتى. ۆ كروۆي ناشەگو نارودا ەست گەنى، سحودنىە س نارودامي يۋگو-ۆوستوچنوي ازي ي ستاروگو سۆەتا (ۆ توم چيسلە بريتانسكيح وستروۆوۆ). تاكجە كازاحي موگۋت نايتي رودستۆو س اۆستراليتسامي، پولينەزيتسامي ي يندەيتسامي.

باتىر داۋلەت، جاكسىلىك سابيتوۆ ي نۋربول بايمۋحانوۆ، وبەدينيۆشيس نا سايتە www.elim.kz, رەشيلي پروۆەستي ماسشتابنوە يزۋچەنيە گەنەتيچەسكوگو كودا كازاحوۆ. ەتو پرويزوشلو ۆ رامكاح پروەكتا National Geographic پو يزۋچەنيۋ پرويسحوجدەنيا رازليچنىح نارودوۆ ميرا. - سەيچاس ۋجە وپرەدەلەننو موجنو گوۆوريت و توم، چتو كازاحسكي ەتنوس پو سۆوەمۋ گەنەتيچەسكومۋ پرويسحوجدەنيۋ ياۆلياەتسيا سلوجنىم ي نەودنورودنىم، تاك كاك ون سفورميروۆان يز ۆسەح مۋجسكيح-وتتسوۆسكيح ي جەنسكيح-ماتەرينسكيح گاپلوگرۋپپ ەۆرازي، - ۋتۆەرجداەت باتىر داۋلەت. گاپلوگرۋپپى - ەتو تسەپ ۋنيكالنىح مۋتاتسي ۆ ۋ-حروموسومە دنك، كوتورايا يمەەت ۆرەمەننوە ي تەرريتوريالنوە پرويسحوجدەنيە. ك پريمەرۋ، ۋ نايمانا باتىرا داۋلەتا بىلا وبنارۋجەنا گاپلوگرۋپپا O3a3c, كوتورايا راسپروسترانەنا ۆ يۋگو-ۆوستوچنوي ازي، ا تاكجە نا بريتانسكيح وستروۆاح. ۋ ارگىنا جاكسىلىكا سابيتوۆا - گاپلوگرۋپپا R1ا. ونا، كاك سچيتايۋت ۋچەنىە، پوياۆيلاس ۆ ستەپياح ەۆرازي. نوسيتەليامي ەتوگو دنك ياۆليايۋتسيا يندۋسى يز ۆىسشيح كاست، بولشايا چاست افگانتسەۆ، تادجيكوۆ، التايتسەۆ ي كىرگىزوۆ، ا تاكجە نەكوتوروە كوليچەستۆو ۆوستوچنىح ي زاپادنىح سلاۆيان. يز درەۆنيح نارودوۆ ك ەتوي گاپلوگرۋپپە پرينادلەجالا بولشايا چاست اندرونوۆتسەۆ - درەۆنەگو ناسەلەنيا كازاحستانا. - گاپلوگرۋپپى پەرۆيچنى، ا راسى، يازىكي ي ۆەروۆانيا ۆتوريچنى، تاك كاك چەلوۆەچەستۆو گەنەتيچەسكي رودستۆەننو نا 99,9 پروتسەنتوۆ، ا رازليچيا سوستاۆليايۋت ليش 0,1 پروتسەنت، - گوۆوريت باتىر داۋلەت. - گوۆوريا پروستىمي سلوۆامي، ۆسە ليۋدي گەنەتيچەسكي ەدينى، ا كاجدايا راسا، ەتنوس ي چەلوۆەك - ۋنيكالنى.
پرەدستاۆيتەل ملادشەگو جۋزا نۋربول بايمۋحانوۆ - نوسيتەل درەۆنەي گاپلوگرۋپپى C3. بلاگوداريا ەي ۋچەنىە پروسلەديلي راسسەلەنيە چەلوۆەكا پو پلانەتە. ۆ چاستنوستي، ستالو يزۆەستنو، چتو پەرۆىي چەلوۆەك - "گەنەتيچەسكي ادام" پوياۆيلسيا ۆ افريكە. پريمەرنو 50 تىسياچ لەت نازاد چاست ەگو پوتومكي گاپلوگرۋپپى س ناچالي راسسەلياتسيا ۆدول پوبەرەجيا ەۆرازي - پو بەرەگۋ ينديسكوگو وكەانا. تاك وني دوبراليس دو تەرريتوري كورەيسكوگو پولۋوستروۆا ي مانچجۋري. پري ەتوم حومو ساپيەنس نە ۋگلۋبليالسيا ۆنۋتر كونتينەنتا يز-زا ستراحا پەرەد نەاندەرتالتسامي. پرودۆيگاياس نا سەۆەر، نوسيتەل گاپلوگرۋپپى س وكازالسيا ۆ نىنەشنەم روسسيسكوم پريمورە، ا وتتۋدا چەرەز بەرينگوۆ پروليۆ پرونيك ۆ سەۆەرنۋيۋ امەريكۋ. ساموە ينتەرەسنوە: نەكوتورىە يز نيح ۆەرنۋليس يز سەۆەرنوي امەريكي وبراتنو نا تەرريتوريۋ ەۆرازي. - سەيچاس ۆو ۆسەم ميرە ستالو وچەن مودنو يزۋچات سۆوي دنك، - گوۆوريت نۋربول بايمۋحانوۆ. - ەتو ينتەرەسنو - زنات سۆوە پرويسحوجدەنيە يز گلۋبينى ۆەكوۆ. ك پريمەرۋ، يا پەرەپيسىۆايۋس س ودنيم پوچتەننىم يسپانتسەم فرەدەريكوم ميگەلەم - ۋ ناس وديناكوۆايا گاپلوگرۋپپا س. ستان سىنوم چينگيسحانابىل لي دجۋچي ناستوياششيم سىنوم پوترياساتەليا ۆسەلەننوي؟ نەكوتورىە يستوريكي ستاۆيات ەتو پود سومنەنيە، ۋچيتىۆايا، چتو ەگو مات بورتە بىلا نەكوتوروە ۆرەميا ۆ پلەنۋ ۋ ۆراجدەبنوگو پلەمەني. كازاحستانسكيم ۋچەنىم ەتوت فاكت وچەن ينتەرەسەن، پوسكولكۋ يمەننو پوتومكي دجۋچي پراۆيلي ۆ ۆەليكوي ستەپي يسپوكون ۆەكوۆ ي داجە پولوجيلي ناچالو كازاحسكومۋ رودۋ تورە. يسسلەدوۆانيە دنك پوزۆوليت دات وتۆەت س وپرەدەلەننوي دولەي ۆەروياتنوستي.
- ۋ سىنوۆەي چينگيسحانا - چاگاتايا ي ۋگەدەيا - دەتەي نە بىلو، حوتيا موگلي وستاتسيا گەنەتيچەسكيە پوتومكي،- گوۆوريت جاكسىلىك سابيتوۆ. - زاتو ۋ يسسلەدوۆاتەلەي بىلا ۆوزموجنوست يزۋچيت دنك پوتومكوۆ دجۋچي ي تۋلۋيا. بىلي سوبرانى دنك كازاحسكوگو رودا تورە - پوتومكوۆ دجۋچي ي مونگولسكيح پوتومكوۆ تۋلۋيا - بوردجيگينوۆ. ۆەد ۆ مونگولي ەست سوحرانيۆشاياسيا ۆەتۆ دايان حانا - پوتومكا حۋبيلاي حانا. ناشيمي روسسيسكيمي كوللەگامي بۋدەت پروۆەدەنو سراۆنەنيە مۋجسكوي حروموسومى، كوتورايا دليا وبويح سىنوۆەي دولجنا بىت وبششەي. تاك چتو ۆسكورە وتۆەت س وتنوسيتەلنو ۆىسوكوي دولەي ۆەروياتنوستي بۋدەت نايدەن.
- حوچۋ پرەدۋپرەديت، چتو ەتوت وتۆەت ۋچەنىح بۋدەت وتنوسيتەلەن، - گوۆوريت باتىر داۋلەت. - ۆەد موگيلا چينگيسحانا نە نايدەنا ي يزۋچيت ەگو دنك نە پرەدستاۆلياەتسيا ۆوزموجنىم. ا زناچيت، گوۆوريت چتو-تو وپرەدەلەننوە نەكوررەكتنو.
ك سلوۆۋ: پروەكت National Geographic پرەۋۆەليچيل ينفورماتسيۋ و توم، چتو ۆ ازي نايدەنى 16 ميلليونوۆ پوتومكوۆ چينگيسحانا.
- ەتو بىل سوزناتەلنىي ماركەتينگوۆىي حود، چتوبى پريۆلەچ ليۋدەي ك ستول ماسشتابنومۋ پروەكتۋ، - گوۆوريت باتىر داۋلەت. - ليۋديام نا زاپادە ۆسەرەز پرەدلاگاەتسيا پروۆەريت سۆوە رودستۆو س چينگيسحانوم. نا ساموم دەلە بىل نايدەن شيروكو راسپروسترانەننىي سۋبكلاد گاپلوگرۋپپى س3, كوتورىي ۋسلوۆنو نازۆالي "ۆەتۆيۋ چينگيسحانا". پو ۆرەمەني ي گەوگرافي سۆوەگو راسپروسترانەنيا ون حوروشو سووتنوسيلسيا س مونگولسكيمي زاۆوەۆانيامي XIII ۆەكا. ەتو سۆوەگو رودا پيار-حود.
درۋگوە يسسلەدوۆانيە، كوتوروە رەاليزۋيۋت كازاحستانسكيە ەنتۋزياستى، زاتراگيۆالو يزۋچەنيە دنك ەششە ودنوگو كازاحسكوگو اريستوكراتيچەسكوگو رودا - حودجا. رودو- سلوۆنايا، سوحرانەننايا نەكوتورىمي ەگو پرەدستاۆيتەليامي، پروستيراەتسيا نا سوروك كولەن، ك زياتيۋ پروروكا موحاممەدا - حازرەتۋ الي. ۋچەنىە سوبرالي دنك-اناليزى رازليچنىح پودرودوۆ ەتوگو رودا ي سكورو يح سراۆنيات نا رودستۆەننوست س پوتومكامي مۋحاممەدا يز ارابسكيح ستران، ا تاكجە يرانا، پاكيستانا ي يندي. وتۆەت زا 100 باكسوۆ ليۋبوي چەلوۆەك موجەت پروۆەستي نەزاۆيسيموە يسسلەدوۆانيە سوبستۆەننوگو دنك. ستويموست ەتوي پروتسەدۋرى - وت 100 دو 250 دوللاروۆ. تاكوە يسسلەدوۆانيە پروۆوديت كومپانيا Family TreeDNA, راسپولوجەننايا ۆ امەريكانسكوم حيۋستونە. ۋ ناس ەتو موجنو سدەلات چەرەز كازاحستانسكيح پارتنەروۆ ەتوگو پروەكتا ۆ ليتسە باتىرا داۋلەتا ي ەگو سپودۆيجنيكوۆ. سەيچاس وني پلانيرۋيۋت رەاليزوۆات كرۋپنىي پروەكت پو يزۋچەنيۋ درەۆا دنك ۆسەح نارودوۆ، پروجيۆايۋششيح ۆ كازاحستانە.

http://www.express-k.kz/show_article.php?art_id=59328

0 پىكىر