سەنبى, 30 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 9932. جازىلعاندار — 5057. قايتىس بولعاندار — 37
اباي.tv 2721 2 پىكىر 16 ءساۋىر, 2020 ساعات 13:59

Aباي - قازاق ءباسپاسوزىنىڭ درايۆەرى

15-ءساۋىر Abai.kz اقپاراتتىق پورتالىنىڭ قۇرىلعان كۇنى. وسىعان وراي «اباي-اقپارات» قازاق اقپارات كەڭىستىگىن دامىتۋ قورىنىڭ پرەزيدەنتى، جازۋشى داۋرەن قۋات Atameken business كانالىنا سۇحبات بەردى

;feature=youtu.be

Abai.kz

2 پىكىر