جەكسەنبى, 5 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188
كوروناۆيرۋس 716 3 پىكىر 28 ناۋرىز, 2020 ساعات 23:10

الماتىدا كوروناۆيرۋستان جازىلعان تاعى ەكى ادام اۋرۋحانادان شىقتى

الماتىدا كوروناۆيرۋستان جازىلعان تاعى ەكى ادام اۋرۋحانادان شىعارىلدى، - دەپ حابارلايدى coronavirus2020.kz سايتى.

«ەكى ەر ادام بۇگىن ەرەسەك جۇقپالى اۋرۋلار اۋرۋحاناسىنان شىعارىلدى. 1962 جىلى تۋعان ازامات 13 ناۋرىزدا بەرلين-مينسك-الماتى چارتەرلىك رەيسىمەن كەلگەن بولاتىن. ەكىنشىسى - 1995 جىلى تۋعان جىگىت 15 ناۋرىزدا سەۋل-الماتى رەيسىمەن كەلدى»، - دەدى قالالىق قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى تىلەۋحان ابىلداەۆ.

قازىرگى تاڭدا مەگاپوليستەن بەس ناۋقاس ساۋىعىپ شىقتى. ەندى ولار دارىگەرلەردىڭ باقىلاۋىندا، 14 كۇن كارانتيندە بولادى.

Abai.kz

3 پىكىر