دۇيسەنبى, 6 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 584. جازىلعاندار — 42. قايتىس بولعاندار — 6
572 3 پىكىر 26 ناۋرىز, 2020 ساعات 21:02

قاراعاندىدا تاعى 2 ادامنان كوروناۆيرۋس انىقتالدى

كوروناۆيرۋس ىندەتىن جۇقتىرعان تاعى 2 ادام قاراعاندىدا تiركەلدى. بۇل تۋرالى coronavirus2020.kz سايتى حابارلادى.

وسى ساعاتتا:

نۇر-سۇلتان قالاسى بويىنشا 61 ادام،

الماتى قالاسىندا – 40 ادام،

قاراعاندى قالاسىندا - 4,

شىمكەنت قالاسىندا - 2 ادام،

الماتى وبلىسىندا - 1 ادام،

اقتوبە وبلىسىندا - 1 ادام،

جامبىل وبلىسىندا -1 ادام،

سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا - 1 ادام. جالپى 111 ناۋقاس تىركەلدى.

جازىلىپ شىققاندار - 2 ادام:

نۇر-سۇلتان قالاسىندا - 1 ادام،

الماتىدا - 1 ادام.

قايتىس بولعاندار - 1 ادام (نۇر-سۇلتاندا).

Abai.kz

3 پىكىر