جەكسەنبى, 29 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 130865. جازىلعاندار — 116187. قايتىس بولعاندار — 1990
جاعىمدى جاڭالىق 1037 7 پىكىر 25 ناۋرىز, 2020 ساعات 17:46

قازاقستاندا 2 پاتسيەنت كوروناۆيرۋستان جازىلىپ كەتتى

قازاقستاندا 2 ەمدەلۋشى كوروناۆيرۋستان جازىلدى. بۇل تۋرالى «حابار 24» تەلەارناسىنىڭ تىكەلەي ەفيرىندە قر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى داۋرەن اباەۆ ايتتى.

«بريفينگتى جاقسى جاڭالىقتان باستاعىمىز كەلىپ وتىر. ەكى ەمدەلۋشى كوروناۆيرۋستان ايىقتى. قازىر ولار سوڭعى تەكسەرۋ ساراپتامالارىن تاپسىرۋدا. بۇيىرتسا اۋرۋحانادان ەرتەڭ شىعادى. بۇل - ءبىزدىڭ كوروناۆيرۋسپەن كۇرەستەگى جەڭىسىمىز. باستى دۇنيە وسى دەپ ايتۋعا بولادى. ەڭ الدىمەن بۇل - دارىگەردىڭ جانكەشتى ەڭبەگىنىڭ جەمىسى.

سوندىقتان ۇكىمەتتىڭ جانە بارشا قازاقستاندىقتاردىڭ اتىنان مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى مەن دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنڭ قىزمەتكەرلەرىنە العىس ايتۋعا رۇقسات ەتىڭىزدەر. كەز كەلگەن مامان ءۇشىن ەڭ باستىسى - ءوز ەڭبەگىنىڭ ناتيجەسىن كورۋ. سول ناتيجە ءۇمىت پەن قۋات بەرەدى»، - دەدى داۋرەن اباەۆ.

دەرەككوز: قازاقپارات

Abai.kz

7 پىكىر