جۇما, 3 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 435. جازىلعاندار — 27. قايتىس بولعاندار — 3
351 2 پىكىر 23 ناۋرىز, 2020 ساعات 12:30

اتىراۋعا ءباا-دەن 126 تۋريست كەلدى

اتىراۋعا چارتەرلىك رەيسپەن بىرىككەن اراب امىرلىگىنەن 126 تۋريست كەلدى.

«بۇلاردىڭ ءبارى – وسى ەلگە دەمالۋعا بارعان قازاقستاندىقتار. ولاردىڭ اراسىندا اتىراۋ وبلىسىنان 106 ادام بار. ال، 26 ادام – كورشىلەس اقتوبە، باتىس قازاقستان، ماڭعىستاۋ وبلىستارىنىڭ تۇرعىندارى.

ولاردى اۋەجايدا سانيتارلىق دارىگەرلەر قارسى الىپ، بارلىعىنىڭ دەنە قىزۋىن تەكسەردى. ەشقايسىسىنان جوعارى تەمپەراتۋرا بايقالمادى. اتىراۋلىقتار ۇيىنە جىبەرىلدى. دارىگەرلەر ولاردى مەكەن-جايىندا 14 كۇن باقىلاۋعا الادى.

كورشىلەس وبلىستاردا تۇراتىنداردىڭ مەكەن-جايى، بايلانىس نومىرلەرى الدىق. بارلىق دەرەكتى سول وبلىستارداعى ارىپتەستەرىمىزگە بەرەمىز»، - دەدى اتىراۋ وبلىستىق تاۋارلار مەن كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردىڭ ساپاسى مەن قاۋىپسىزدىگىن باقىلاۋ دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى امانتاي جۇماعاليەۆ.

دەرەككوز: قازاقپارات

Abai.kz

2 پىكىر