سەيسەنبى, 14 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 61755. جازىلعاندار — 35911. قايتىس بولعاندار — 375
بيلىك 857 1 پىكىر 20 ناۋرىز, 2020 ساعات 10:51

مەملەكەت باسشىسى ەربولات دوساەۆتىڭ ەسەبىن تىڭدادى

مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقاەۆ ۇلتتىق بانك توراعاسى ەربولات دوساەۆتىڭ ەسەبىن تىڭدادى.

ەربولات دوساەۆ قاسىم-جومارت توقاەۆقا ۆاليۋتا نارىعى مەن قارجى سالاسىنداعى قازىرگى احۋال تۋرالى ايتتى.

ۇلتتىق بانك توراعاسى قازاقستاننىڭ قور بيرجاسىنداعى «تەڭگە-دوللار» ساۋداسى كەزىندە فرانكفۋرت اۋكتسيونى ءادىسىن ۋاقىتشا ەنگىزۋ، سونداي-اق، قارجىلىق تۇراقتىلىق پەن ىسكەرلىك بەلسەندىلىكتى ساقتاۋ ماقساتىندا اقشا-كرەديت ساياساتىنا قاتىستى قابىلدانعان شارالار جايىندا باياندادى.

مەملەكەت باسشىسى ۆاليۋتا نارىعىنداعى جاعدايدى تۇراقتاندىرۋ ءۇشىن ۇلتتىق بانكتىڭ، ۇكىمەتتىڭ جانە ۇلتتىق حولدينگتەردىڭ ۇيلەسىمدى جۇمىس جۇرگىزىپ، ءتيىمدى شەشىمدەر قابىلداۋىنىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.

قاسىم-جومارت توقاەۆتىڭ پىكىرىنشە، ينفلياتسيا دەڭگەيىنىڭ وسۋىنە قارسى جۇمىستارعا ەرەكشە نازار اۋدارۋ كەرەك.

كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا پرەزيدەنت وتاندىق كاسىپورىندارعا نەسيە بەرۋگە، ولاردىڭ وپەراتسيالىق قىزمەتىن قارجىلاندىرۋعا قاتىستى كەشەندى قولداۋ شارالارىن قابىلداۋدى تاپسىردى.

Abai.kz

1 پىكىر