سارسەنبى, 1 ءساۋىر 2020
قوعام 1370 13 پىكىر 3 ناۋرىز, 2020 ساعات 13:47

ۇلتتىق كەڭەستىڭ جاڭا مۇشەلەرى كىمدەر؟

قر پرەزيدەنتى جانىنان قۇرىلعان ۇلتتىق قوعامدىق سەنىم كەڭەسىنە قاتىستى بىرقاتار وزگەرىستەر بولدى. 

اقوردانىڭ مالىمدەۋىنشە، ۇلتتىق كەڭەس قۇرامىنان ەلۆيرا ازيموۆا، ارۋجان ساين، بولات پالىمبەتوۆ، ارمان شوراەۆ، باقىتجان بۇقارباي، ازاماتحان ءامىرتاي شىعارىلدى.

ەندى بۇل ۇيىم قۇرامىنا جاڭا ساراپشىلار قوسىلادى. ولاردىڭ قاتارىندا  ءماجىلىس دەپۋتاتى، «قازاقستان ارداگەرلەرى» قاۋىمداستىعىنىڭ توراعاسى باقىتبەك سماعۇل، ەۋروپالىق قۇقىق جانە ادام قۇقىقتارى ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى مارات باشيموۆ، قوعام قايراتكەرى، «مازمۇنداما» قوعامدىق بىرلەستىگىنىڭ توراعاسى شىڭعىس مۇقان بار.

سونداي-اق، جاڭا قۇرامعا: قازاقستاننىڭ ەنەرگەتيكالىق اسسوتسياتسياسىنىڭ باس ديرەكتورى ارمان قاشقىنبەكوۆ، قاراعاندى وبلىسىنداعى "تالبەسىك" كوپ بالالى انالار ۇيىمىنىڭ جەتەكشىسى، جۋرناليست لاززات قوجاحمەتوۆا، زاڭگەر، رەسپۋبليكالىق ەرىكتىلەر قوزعالىسىنىڭ ۇيلەستىرۋشىسى اينۇر سابيتوۆا كىرەدى.

ايتا كەتەيىك، ۇلتتىق قوعامدىق سەنىم كەڭەسى 2019 جىلدىڭ 12 ماۋسىمىندا قۇرىلدى. ونىڭ ءبىرىنشى وتىرىسى 2019 جىلدىڭ 6 قىركۇيەگىندە وتكەن ەدى.

ۇلتتىق كەڭەستىڭ قۇرامىنا ءتۇرلى ساياسي پارتيالار مەن قوعامدىق بىرلەستىكتەردىڭ، ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمدار مەن باق وكىلدەرى، بەلگىلى قوعام قايراتكەرلەرى، قۇقىق قورعاۋشىلار جانە جەتەكشى قازاقستاندىق ساراپشىلار كىرەدى.

ۇلتتىق كەڭەستىڭ ءۇشىنشى وتىرىسى 2020 جىلدىڭ ءساۋىر ايىندا وتەدى دەپ جوسپارلانعان.

Abai.kz

13 پىكىر