بەيسەنبى, 4 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 12067. جازىلعاندار — 6606. قايتىس بولعاندار — 48
483 1 پىكىر 24 اقپان, 2020 ساعات 16:17

بۇۇ ورتالىق ازيا ەلدەرىندەگى تەررورشىلارعا قارۋ-جاراق جەتكىزۋدىڭ جولىن كەسەتىن جوبا اشتى

بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى ورتالىق ازيا ەلدەرىندەگى تەررورشىلارعا قارۋ-جاراق جەتكىزۋدىڭ جولىن كەسۋدى كوزدەيتىن جاڭا جوبا اشتى.

بۇۇ-نىڭ نيۋ-يوركتەگى باس كەڭسەسىندە 21 اقپاندا تانىستىرىلعان جوبانىڭ باستى دونورلارى - ساۋد ارابياسى مەن رەسەي. ماسكەۋدىڭ مالىمدەۋىنشە، جوبانىڭ العاشقى كەزەڭىنە 500 مىڭ دوللار بولىنگەن.

بۇۇ باس حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى جانە ۇيىمنىڭ تەرروريزممەن كۇرەس باسقارماسىنىڭ باسشىسى ۆلاديمير ۆورونكوۆتىڭ ايتۋىنشا، جوبانىڭ باستى ماقساتى - ورتالىق ازيادا تەرروريزممەن كۇرەسۋ.

جوبانى تانىستىرۋ شاراسىنا قازاقستان، قىرعىزستان، تاجىكستان جانە وزبەكستان ديپلوماتتارى قاتىستى.

Abai.kz

1 پىكىر