سارسەنبى, 8 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 697. جازىلعاندار — 51. قايتىس بولعاندار — 6
46 - ءسوز 5172 4 پىكىر 13 اقپان, 2020 ساعات 13:12

تاشكەنت ستۋدەنتتەرىن قازاقستاننان نەگە قايتارىپ جاتىر؟

وزبەكستاننىڭ ساياسي قادامىن تۇسىنە الماي وتىرمىن. قازىر تاشكەنت قازاقستان، تاجىكستان، قىرعىزستانداعى ستۋدەنتتەرىن جاپپاي ەلىنە قايتارىپ جاتىر. دەمالىسقا ەمەس، ءبىرجولاتا. ستۋدەنتتەر ءوز ەلىندەگى وقۋ ورىندارىنا قۇجاتتارىن اۋىستىرۋدا. وعان نە سەبەپ بولدى ەكەن؟

مىسالى وزبەكستان تاراپى سۇراعاننان كەيىن، قازاقستان بىلتىر كوپ گرانت بولگەن ەدى. ەندى بيىل مىنانداي ساياسي ارەكەتكە بارىپ وتىر. ءبىر ەمەس، بىردەن ءۇش ەلدەن قايتارۋدا. جاي ەمەس ەكەنى انىق. بۇل وزبەكستانداعى جوو پرەستيجىن كوتەرۋ يا ءبىلىم سالاسىن رەفورمالاۋدان ەمەس، باسقا سەبەپپەن دەپ ويلايمىن. مىسالى كانادا مەن يتاليا ۆۋزدارىنا بارعان قىتاي ستۋدەنتتەرى ءبىرى بەيجىڭگە، ەندى ءبىرى ريمگە اگەنت بولىپ كەتكەنى انىقتالىپ، داۋ بولىپ جاتىر. سوندايدان ساقتانايىن دەدى مە؟ نە بولسا دا، رەسمي جاۋاپتارى قالاي بولماق، كۇتەيىك.

اسحات قاسەنعاليدىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى جازباسىنان

Abai.kz

4 پىكىر