جەكسەنبى, 9 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 97829. جازىلعاندار — 71609. قايتىس بولعاندار — 1058
جاڭالىقتار 2436 1 پىكىر 14 قاراشا, 2019 ساعات 17:21

سپەتسيالنىي نالوگوۆىي رەجيم نا وسنوۆە پاتەنتا سموگۋت پريمەنيات ينديۆيدۋالنىە پرەدپرينيماتەلي

ۋپراۆلەنيە گوسۋدارستۆەننىح دوحودوۆ پو المالينسكومۋ رايونۋ گورودا الماتى سووبششاەت، چتو س 01.01.2020 گودا  وسۋششەستۆليايۋششيە سلەدۋيۋششيە ۆيدى دەياتەلنوستي:

شتۋكاتۋرنىە رابوتى;

ستوليارنىە ي پلوتنيتسكيە رابوتى;

رابوتى پو پوكرىتيۋ پولوۆ ي وبليتسوۆكە ستەن;

ماليارنىە ي ستەكولنىە رابوتى;

دەياتەلنوست تاكسي;

گرۋزوۆىە پەرەۆوزكي اۆتوموبيلنىم ترانسپورتوم;

ۋپراۆلەنيە نەدۆيجيموستيۋ زا ۆوزناگراجدەنيە يلي نا دوگوۆورنوي وسنوۆە;

دەياتەلنوست ۆ وبلاستي فوتوگرافي;

پەرەۆودچەسكوە (ۋستنوە ي پيسمەننوە) دەلو;

سداچا ۆ يمۋششەستۆەننىي ناەم (ارەندۋ);

سداچا ۆ يمۋششەستۆەننىي ناەم (ارەندۋ) ترانسپورتنىح سرەدستۆ;

پروكات ي يمۋششەستۆەننىي ناەم (ارەندا) رازۆلەكاتەلنوگو ي سپورتيۆنوگو ينۆەنتاريا;

پروكات ۆيدەوزاپيسەي ي ديسكوۆ;

پروكات ي يمۋششەستۆەننىي ناەم (ارەندا) پروچيح پرەدمەتوۆ ليچنوگو پوترەبلەنيا ي بىتوۆىح توۆاروۆ;

سداچا ۆ يمۋششەستۆەننىي ناەم (ارەندۋ) سەلسكوحوزيايستۆەننوي تەحنيكي ي وبورۋدوۆانيا;

سداچا ۆ يمۋششەستۆەننىي ناەم (ارەندۋ) وفيسنىح ماشين ي وبورۋدوۆانيا، ۆكليۋچايا ۆىچيسليتەلنۋيۋ تەحنيكۋ;

ۋسلۋگي ۆ وبلاستي سپورتيۆنوگو وبرازوۆانيا ي وبرازوۆانيا سپەتسياليستوۆ ورگانيزاتسي دوسۋگا;

ۋسلۋگي وبرازوۆانيا ۆ سفەرە كۋلتۋرى;

ۋسلۋگي ۆ وبلاستي پروچەگو وبرازوۆانيا;

ۆسپوموگاتەلنىە وبرازوۆاتەلنىە ۋسلۋگي;

دەياتەلنوست ۆ وبلاستي يسكۋسستۆا;

رەمونت كومپيۋتەروۆ ي پەريفەرينوگو وبورۋدوۆانيا;

رەمونت كوممۋنيكاتسيوننوگو وبورۋدوۆانيا;

رەمونت پرەدمەتوۆ ليچنوگو پوترەبلەنيا ي بىتوۆىح توۆاروۆ;

پاريكماحەرسكيە ۋسلۋگي;

مانيكيۋر ي پەديكيۋر;

ۆەتەرينارنىە ۋسلۋگي;

ۋسلۋگي پو وبرابوتكە زەمەلنىح ۋچاستكوۆ;

ۋسلۋگي پو ۋبوركە جيلىح پومەششەني ي ۆەدەنيۋ دوماشنەگو حوزيايستۆا;

ۋسلۋگي نوسيلششيكوۆ نا رىنكاح، ۆوكزالاح;

يزگوتوۆلەنيە ي رەمونت مۋزىكالنىح ينسترۋمەنتوۆ;

ۆىپاس دوماشنيح جيۆوتنىح.

پري ەتوم ينديۆيدۋالنىە پرەدپرينيماتەلي، ۆيد دەياتەلنوستي كوتورىح نە ۆكليۋچەن ۆ ۆىشەۋكازاننىي پەرەچەن، دولجنى پەرەيتي نا ودين يز سلەدۋيۋششيح رەجيموۆ نالوگووبلوجەنيا:

سپەتسيالنىي نالوگوۆىي رەجيم نا وسنوۆە ۋپروششەننوي دەكلاراتسي;

سپەتسيالنىي نالوگوۆىي رەجيم س يسپولزوۆانيەم فيكسيروۆاننوگو ۆىچەتا;

وبششەۋستانوۆلەننىي پوريادوك نالوگووبلوجەنيا.

دليا پەرەحودا نا سپەتسيالنىي نالوگوۆىي رەجيم نا وسنوۆە ۋپروششەننوي دەكلاراتسي يلي س يسپولزوۆانيەم فيكسيروۆاننوگو ۆىچەتا نەوبحوديمو دو 1 يانۆاريا 2020 گودا پرەدستاۆيت ۋۆەدوملەنيە و پريمەنياەموم رەجيمە نالوگووبلوجەنيا. 

ۆ سلۋچاە نەپرەدستاۆلەنيا ۋۆەدوملەنيا ۆ سروك دو 1 يانۆاريا 2020 گودا ينديۆيدۋالنىە پرەدپرينيماتەلي ۆ اۆتوماتيچەسكوم رەجيمە پودلەجات پەرەۆودۋ نا وبششەۋستانوۆلەننىي پوريادوك نالوگووبلوجەنيا، پرەدۋسماتريۆايۋششي ۆەدەنيە ۋچەتا ي وتسۋتستۆيە نالوگوۆىح لگوت پو امنيستي.

ينديۆيدۋالنىە پرەدپرينيماتەلي، پريوستانوۆيۆشيە دەياتەلنوست ي نە ۆوشەدشيە ۆ رازرەشەننىي سپيسوك تاكجە وبيازانى ۋۆەدوميت و پەرەحودە نا درۋگوي رەجيم نالوگووبلوجەنيا.

ينديۆيدۋالنىە پرەدپرينيماتەلي، وسۋششەستۆليايۋششيم دەياتەلنوست س وكەد «96090 - پرەدوستاۆلەنيە پروچيح ۆيدوۆ ۋسلۋگ», نەوبحوديمو دو كونتسا 2019 گودا پرەدوستاۆيت -  ۋۆەدوملەنيە نا ۆنەسەنيە يزمەنەني ۆيدا دەياتەلنوستي. ۆ سلۋچاە نە كونكرەتيزاتسي ۆيدا دەياتەلنوستي ينديۆيدۋالنىە پرەدپرينيماتەلي اۆتوماتيچەسكي بۋدۋت پەرەۆەدەنى   نا وبششەۋستانوۆلەننىي رەجيم نالوگووبلوجەنيا.

كرومە توگو، نەوبحوديمو ۋچەست، چتو دليا ينديۆيدۋالنىح پرەدپرينيماتەلەي، وسۋششەستۆليايۋششيح راسچەتى س بيۋدجەتوم پو پاتەنتۋ، س 1 يانۆاريا 2020 گودا وتمەنياەتسيا وسۆوبوجدەنيە وت پريمەنەنيا كونترولنو-كاسسوۆوي ماشينى (دالەە ككم).

ليتسا، كۋپيۆشيە ۆ تەكۋششەم گودۋ ونلاين ككم پولۋچات كومپەنساتسيۋ ستويموستي ماشين ۆ ۆيدە ۆىچەتوۆ نالوگوۆ، ا ينديۆيدۋالنىە پرەدپرينيماتەلي، ۋكلونيۆشيەسيا وت رەگيستراتسي ونلاين ككم بۋدۋت پريۆلەچەنى ك ادمينيستراتيۆنىم شترافام.

ينديۆيدۋالنىە پرەدپرينيماتەلي، وسۋششەستۆليايۋششيە راسچەتى زا پولۋچەننىە دوحودى بەزناليچنىم پۋتەم چەرەز راسچەتنىي سچەت وسۆوبوجدايۋتسيا وت پريمەنەنيا ونلاين ككم، ودناكو وب ەتوم نادو پيسمەننو سووبششيت ۆ ورگان گوسۋدارستۆەننىح دوحودوۆ پو مەستۋ رەگيستراتسي.

ۋپراۆلەنيە گوسۋدارستۆەننىح دوحودوۆ پو المالينسكومۋ رايونۋ گلاۆنىي سپەتسياليست وتدەلا «تسەنتر پو پريەمۋ ي وبرابوتكي ينفورماتسي نالوگوپلاتەلششيكوۆ ي نالوگوۆوي رەگيستراتسي» كاليەۆا ريما نۋرگايىپوۆنا

Abai.kz

1 پىكىر