بەيسەنبى, 13 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 100855. جازىلعاندار — 74677. قايتىس بولعاندار — 1269
46 - ءسوز 1792 4 پىكىر 14 قاراشا, 2019 ساعات 11:47

ەتنومازوحيزم

«بوستاندىق!» دەسەڭ،
ايتارى:
«ارانداتپايىق!»
«اش قالدىق!» دەسەڭ،
ايتارى:
«ارانداتپايىق!»

«جەر بەرسىن!» دەسەڭ،
ايتارى:
«ارانداتپايىق!»
«ەل كەلسىن!» دەسەڭ،
ايتارى:
«ارانداتپايىق!»

«ءتىل ءولدى!» دەسەڭ،
ايتارى:
«ارانداتپايىق!»
كىم ءولدى دەسەڭ دە،
ايتارى:
«ارانداتپايىق!»

«ارانداتپايىق!» دەپ ءجۇرىپ، ارام قاتپايىق!..

تالعات ەشەنۇلىنىڭ facebook پاراقشاسىنان

Abai.kz

4 پىكىر