سارسەنبى, 8 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188
اباي.tv 4864 2 پىكىر 11 قاراشا, 2019 ساعات 16:11

ابزال قۇسپان: كۇرەستىڭ ۇلكەنى – ادىلدىك ءۇشىن كۇرەس (ۆيدەو)

ابزال قۇسپان قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ قوعامدىق قابىلداۋ كوميسسياسى مۇشەسى رەتىندە ازاماتتار شاعىمىن قابىلدايدى. بۇل تۋرالى ول youtube جەلىسىندەگى ۆيدەوۇندەۋىندە ايتتى.

;feature=emb_title

Abai.kz

2 پىكىر