بەيسەنبى, 30 مامىر 2024

بيلىك بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

10 قىركۇيەك, 2015 ساعات 02:00

كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتIنIڭ فيليالى اشىلدى

اشىلۋ سالتاناتىنا وبلىس اكiمi بەيبiت اتامقۇلوۆ قاتىسىپ، باق وكiلدەرiنە ساتتiلiك تiلەدi

اباي-اقپارات 3411 0

10 قىركۇيەك, 2015 ساعات 02:00

قۇتارىس دامىپ كەلەدى

اۋىلدىڭ بەلسەندi دامۋىن سوڭعى جىلدارى پايدالانۋعا بەرiلگەن 2 مەكتەپ، مەدپۋنكت پەن بالاباقشا ايشىقتايدى

اباي-اقپارات 4277 0

10 قىركۇيەك, 2015 ساعات 02:00

شىمكەنت قىسقا دايىن

ناتيجەسiندە 2,4 شاقىرىم جىلۋ جۇيەلەرi قالپىنا كەلتiرiلگەن.

اباي-اقپارات 3680 0

10 قىركۇيەك, 2015 ساعات 02:00

مال باققان وزادى

قازiر اۋ­ىل تۇرعىن­دا­رى وسى جاعداي­دى وي­لاپ، قىزۋ جۇمىسقا كiرiسiپ كەت­كەن.

اباي-اقپارات 11737 1

9 قىركۇيەك, 2015 ساعات 10:53

قارت قاراتاۋ قاشان تۋريزم ورتالىعى بولادى؟

«قالماققىرىلعان» ۇڭگىرى مەن «قاراۇڭگىر» دەگەن جەردەگى تاستاعى تاڭبالى سۋرەتتەر تۋرالى دا ءcوز قوزعادىق.

اباي-اقپارات 8478 0

9 قىركۇيەك, 2015 ساعات 02:00

وقو اكىمى ورداباسى اۋدانىنا باردى

«ورداباسى قۇس» ءونىمىن الەۋمەتتiك مەكەمەلەر دە تۇتىنۋى كەرەك.

اباي-اقپارات 3337 0

8 قىركۇيەك, 2015 ساعات 07:43

ءدىن مەن ءداستۇر: كىسى اقىسى

كىسى اقىسىنىڭ كوپ قىرلارى اتا-انامەن بالا-شاعاسى، جۇبايى الدىنداعى اقىسى، كورشى اقىسى، اعايىندىق جانە قوناقتا بولعاندار اقىسى، جۇمىسشى مەن جۇمىس بەرۋشىنىڭ، باستىق پەن قولاستىنداعىلار اقىسى، ۇستاز بەن شاكىرت اقىسى، جارلىنىڭ داۋلەتتى الدىنداعى اقىسى، مۇسىلمان ەمەستەردىڭ اقىسىنان دا سۇرالاتىن بولعان.

اباي-اقپارات 12462 0

8 قىركۇيەك, 2015 ساعات 02:00

وقو اكىمى نىسانداردى ارالاپ، ديقاندارمەن جۇزدەستى

ماقتانىڭ 1 كەلiسi 100 تەڭگەدەن قابىلدانۋدا

اباي-اقپارات 3169 0