بەيسەنبى, 30 مامىر 2024

بيلىك بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

28 قىركۇيەك, 2015 ساعات 18:57

قازاقتىڭ قامىن ويلاعان حازىرەت

شۇبارقۇدىق كەنتىندە دوسجان قاجىنىڭ 200 جىلدىعىنا ارنالىپ ۇلكەن اس بەرىلدى.

اباي-اقپارات 13749 0

28 قىركۇيەك, 2015 ساعات 18:34

«اLASH PRIDE»: حاندىقتىڭ 550 جىلدىعىنا تارتۋ

قازاق حاندىعىنىڭ 550 جىلدىعىنا تارتۋ رەتىندە ارالاس جەكپە-جەكتەن حالىقارالىق تۋرنير وتەدى.

اباي-اقپارات 7047 0

28 قىركۇيەك, 2015 ساعات 02:00

وقو: جەر قويناۋىن زاڭسىز پايدالانعاندار انىقتالدى

جەر قويناۋىن زاڭسىز پايدالانعان 30 دەرەك انىقتالدى.

اباي-اقپارات 4656 0

28 قىركۇيەك, 2015 ساعات 02:00

وقو: 33 ەڭبەك ەرى شىققان ءوڭىر

بiزدiڭ قاسيەتتi ءمىرزاشول حالقى دا ەڭبەكتiڭ قادiرiن جاقسى بiلەدi.

اباي-اقپارات 5516 0

28 قىركۇيەك, 2015 ساعات 02:00

وقو: ەڭبەك ينسپەكتسياسى ەسەپ بەردى

قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى تاراپىنان شارا كورiلۋ ءۇشiن 69 iس ماتەريالى تيiستi ورىندارعا جولدانعان.

اباي-اقپارات 5526 0

28 قىركۇيەك, 2015 ساعات 02:00

وقو: دەنساۋلىق باسقارماسى ءباسپاسوز تۋرىن وتكىزدى

باق وكiلدەرiنەن قۇرالعان توپ لەنگiر قالالىق اۋرۋحاناسى مەن لەنگiر قالالىق ەمحاناسى، تۇلكiباس اۋداندىق ورتالىق اۋرۋحاناسىندا بولىپ، دەنساۋلىق ساقتاۋ مەكەمەلەرiنiڭ جۇمىسىنا قانىقتى.

اباي-اقپارات 4648 0

28 قىركۇيەك, 2015 ساعات 02:00

وقو: قار بارىسى قايتا ورالدى

عىلىمي جانە پراكتيكالىق مالiمەتتەر بويىنشا پاركتە وسiمدiكتەردiڭ 1635 ءتۇرi وسەدi.

اباي-اقپارات 5709 0

28 قىركۇيەك, 2015 ساعات 02:00

وقو: ارداگەرلەر كەڭەسى ۇندەۋ جاريالادى

1 قازان – حالىقارالىق قارتتار كۇنi.

اباي-اقپارات 5410 0