جەكسەنبى, 7 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 12694. جازىلعاندار — 7135. قايتىس بولعاندار — 53

بيلىك بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

4 مامىر, 2020 ساعات 12:43

داۋرەن اباەۆ قىزمەت اۋىستىردى

Abai.kz 1388 4

22 ءساۋىر, 2020 ساعات 16:52

كارانتين قاشان اياقتالادى؟

Abai.kz 19760 3