سارسەنبى, 16 ماۋسىم 2021

بيلىك بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

23 قاراشا, 2015 ساعات 12:25

2020 جىلعا دەيىنگى ستراتەگيالىق دامۋ جوسپارى

ءتۇيىندى باعىت: داعدارىستان كەيىنگى دامۋعا دايىندىق

اباي-اقپارات 5070 0

23 قاراشا, 2015 ساعات 11:55

ماڭعىستاۋدا جاڭا مۇناي زاۋىتى سالىنادى

اباي-اقپارات 5471 0

23 قاراشا, 2015 ساعات 11:23

ساپالى دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسى - ەل دامۋىنىڭ ايرىقشا فاكتورى

قاتىسۋشىلارعا ارناعان سوزىندە سەنات توراعاسى قاسىم-جومارت توقاەۆ حالىقتىڭ دەنساۋلىعىن قورعاۋ پرەزيدەنت ن.نازارباەۆتىڭ ستراتەگيالىق باعدارىنىڭ باستى باسىمدىقتارىنىڭ ءبىرى بولىپ تابىلاتىنىن اتاپ ءوتتى.

اباي-اقپارات 5619 0

23 قاراشا, 2015 ساعات 03:00

كەنتاۋدا قۇرىلىس جۇمىستارى ساپالى جۇرگىزىلىپ جاتىر

قۇرىلىس جۇمىستارى ساپالى جۇرگىزىلۋدە

اباي-اقپارات 2462 0

22 قاراشا, 2015 ساعات 03:00

G-Global دەگەنىمىز نە؟

ءومىردىڭ بارلىق سالاسىندا ورىن العان الەمدە قۇرىلعان گەوساياسي جاعداي، ءماندى تۇرلەندىرۋلەر قاۋىپسىزدىك جانە سەنىم شاماسى سۇراقتارى بويىنشا جاڭا تاسىلدەردى تالاپ ەتەدى.

اباي-اقپارات 5761 0

21 قاراشا, 2015 ساعات 03:00

اقپاراتتىق قازاقستان - اقپاراتتار زامانىندا

تسيفرلىق ءبىلىم رەسۋرستارىن قالىپتاستىرۋدىڭ كەيبىر ماسەلەلەرى

اباي-اقپارات 3394 0

20 قاراشا, 2015 ساعات 13:26

وقو اكىمى تولەبي اۋدانىنا باردى

اۋدان اكiمi ءا.تۇرعىمبەكوۆ، اتالمىش سەرiكتەستiڭ باس ديرەكتورى م.تولتەباەۆ قۇرىلىمنىڭ تىنىس-تiرشiلiگiمەن تانىستىردى.

اباي-اقپارات 2974 0

20 قاراشا, 2015 ساعات 13:22

وڭتۇستىكتە كىلەم ءوندىرىسى جاندانا تۇسپەك

بۇگiندە «بال تەكستيل» جشس-i – قازاقستانداعى iرi كiلەم فابريكالارىنىڭ بiرi.

اباي-اقپارات 6262 0