سەنبى, 15 مامىر 2021

الاشوردا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

1 قازان, 2015 ساعات 02:00

قازاق حاندىعى تۋرالى ەلباسى نە دەدى؟

«قازاق حاندىعى بۇدان بەس جارىم عاسىر بۇرىن عانا شاڭىراق كوتەرسە دە، ەۋرازيانىڭ ۇلى دالاسىندا ورناعان ارعى داۋىردەگى ساق، عۇن، ءۇيسىن مەملەكەتتەرىنىڭ، بەرگى زامانداعى ۇلى تۇرىك قاعاندىعى، دەشتى قىپشاق پەن التىن وردا مەملەكەتتەرىنىڭ زاڭدى مۇراگەرى بولدى».

اباي-اقپارات 4030 0

24 قىركۇيەك, 2015 ساعات 11:54

ماجارلار دەگەنىمىز كىمدەر؟

ماجارستان (ۆەنگريا) ءالپى، كارپات جانە دينار تاۋلارىنىڭ ارالىعىندا ورنالاسقان.

اباي-اقپارات 10669 0

23 قىركۇيەك, 2015 ساعات 14:08

حان كەنە: اجال ايىرىعىندا

ونسىز دا «قاندى قول حان اتاندىم» دەپ ءسوزىن دوعاردى.

اباي-اقپارات 8968 0

17 قىركۇيەك, 2015 ساعات 19:48

قىپشاق دەگەنىمىز كىمدەر؟

«قىپشاق اتاۋى ەجەلگى تۇركىنىڭ شينا ۋسۋ ەسكەرتكىشىندە العاش كەزدەسەدى.

اباي-اقپارات 41003 5

14 قىركۇيەك, 2015 ساعات 12:57

اداي اتا – وتپان تاۋ

ماڭعىستاۋدى رۋ-رۋ بولىپ جايلاپ جاتقان حالىقتىڭ باسىن جيناۋ ءۇشىن وتپان تاۋدىڭ باسىندا ۇران وتىن جاققان.

اباي-اقپارات 24489 7

11 قىركۇيەك, 2015 ساعات 10:43

م.دۋلاتوۆ: قازاق حالقىنىڭ دۇشپاندارى

ءوزىنىڭ از عانا ءومىرىنىڭ ىشىندە ەكى رەت ءدىنىن ايىرباستاپ، ءيا ورىس، ءيا قازاق بولا الماي جۇرەتىن بۇرالقى ەدى.

اباي-اقپارات 7607 0

10 قىركۇيەك, 2015 ساعات 10:31

حان كەنەنى ماحامبەت نەگە ولتىرمەك بولدى؟

جەتەس بي ايتقان پاتۋاعا كەلىسىپ كەنەسارى اتىنىڭ باسىن كەرى بۇرعاندا جينالعانداردىڭ اراسىنان «كەنەسارى حاندى اتامىن» دەگەن داۋىس ەستىلىپ قالدى. دۇرلىككەن ەل سولاي قاراعاندا ماحامبەت وتەمىسۇلى ەكەنىن بايقادى.

اباي-اقپارات 11942 1

9 قىركۇيەك, 2015 ساعات 11:31

ءVىII. «قوي ۇستىنە بوزتورعاي جۇمىرتقالاعان» زامان

باتىر حان جيىرما سەگىز جىل حان تاعىندا وتىردى. بۇل كەزەڭدە ءداستۇرلى ەكونوميكاسىن، كورشى ەلدەرمەن ساۋدا-ساتتىعىن، مادەني تىنىس-تىرشىلىگىن دامىتىپ، ەل ءىشى بەلگىلى ءبىر دارەجەدە تىنىش زاماندى باستان كەشتى.

اباي-اقپارات 11683 0