جەكسەنبى, 9 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 98701. جازىلعاندار — 72273. قايتىس بولعاندار — 1058

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

22 قاڭتار, 2015 ساعات 08:20

ەفير سىرى

جاققۇت جىرعا ەسىم كەتتى نەلىكتەن، ەفير، ماعان عۇمىر بويعى سەرىكپەڭ.

اباي-اقپارات 14409 0

20 قاڭتار, 2015 ساعات 11:03

«بۇل ءاندى زاۋرەشتەي كىم ايتا الادى؟»

«سىعان سەرەناداسى» ءانىنىڭ العاشقى ورىنداۋشىسى زاۋرەش ەسبەرگەنوۆا دۇنيە سالدى.

اباي-اقپارات 5042 1

19 قاڭتار, 2015 ساعات 01:31

قازاق پوەزياسىنىڭ جاننا د'اركى

ول ءوز جىرلارىمەن: «پوەزيا بارىنە دە ورتاق. ەرلەر پوەزياسى، ايەلدەر پوەزياسى دەگەن ۇعىم بولماۋى كەرەك» دەپ اتوي سالا كەلدى.

اباي-اقپارات 6341 0

17 قاڭتار, 2015 ساعات 10:56

ۇلت الدىندا ۇلى ءىس تىندىرىپ كەتكەن قالامگەر

ول كەزدە «تۇركى» دەگەن ءسوز دە قۇلاققا جات ەدى. ستالين زامانىنداعى «پانتيۋركيزمنەن» زارەلەرى ۇشىپ قالعان قازاق زيالىلارى ونى ەستىسە، اينالا قاشاتىن.

اباي-اقپارات 6586 0

15 قاڭتار, 2015 ساعات 11:13

اباي ازاتتىق ءۇشىن كۇرەستى اماناتتادى ما؟

ۇلى اقىننىڭ جاڭادان تابىلعان ولەڭدەرى توڭىرەگىندە وي ءبولىسۋ

اباي-اقپارات 6640 0

14 قاڭتار, 2015 ساعات 01:37

ابايدىڭ قارا سوزدەرى ءھام قازىرگى قوعام

قازاقتا تالاي ءدۇلدىل شىعىپ،ولمەس تۋىندىلارىن تارتۋ ەتسە دە، حاكىم ابايدىڭ جۇلدىزى بيىك تۇراتىندىعى نەلىكتەن؟

اباي-اقپارات 37385 1

12 قاڭتار, 2015 ساعات 09:37

ولەڭمەن ورىلگەن وتتى جىلدار

سىرباي ماۋلەنوۆ قازاق پوەزياسىن ولەڭنىڭ جاڭاشا تۇرلەرىمەن بايىتقان، جاڭالىق اكەلگەن اقىن

اباي-اقپارات 11450 0

12 قاڭتار, 2015 ساعات 09:24

سەرىك ەرعالي: «اقىن مەن جىراۋدى شاتاستىرمايىق»

ءبىز ادەبيەتتانۋدا دا، ونەرتانۋدا دا ابسۋردقا تىرەلىپ وتىرمىز.

اباي-اقپارات 4561 0