سەنبى, 23 قىركۇيەك 2023

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

24 قاڭتار, 2023 ساعات 14:13

اسەتتىڭ ءان سيقىرى...

ەرىك ومارعاليەۆ 1981 1

23 قاڭتار, 2023 ساعات 12:03

اشىلماي كەلگەن تەكەتىرەس تاريحى

اسان وماروۆ 3070 10

20 قاڭتار, 2023 ساعات 12:52

وققا بايلانعان تاعدىرلار

نازەركە قۇمارعاليەۆا 2189 2

16 قاڭتار, 2023 ساعات 14:09

قازاق قالامگەرلەرىنە نوبەل سىيلىعىن الۋ قيىن با؟

ءالىمجان ءاشىمۇلى 2868 9

14 قاڭتار, 2023 ساعات 17:04

داۋرەن قۋات. قارعا باققان

Abai.kz   3009 7

13 قاڭتار, 2023 ساعات 12:51

حات جازىڭدار!

گۇل زارقۇمار 2964 4

12 قاڭتار, 2023 ساعات 13:43

اعايىننىڭ ازارى بولسا دا، بەزەرى بولمايدى

جۇماباي ءبىلالۇلى 2472 2

11 قاڭتار, 2023 ساعات 12:37

بوتەن

راۋشانگۇل زاقانقىزى 1979 2