دۇيسەنبى, 17 قاڭتار 2022

قوعام بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

28 مامىر, 2020 ساعات 13:53

پرەزيدەنت ءدوپ باستى نەمەسە «جوعالعان بۋىننان» دات!

مۇحتار كارىباي 5503 15

22 مامىر, 2020 ساعات 12:46

قوعام بۇرىنعىدان گورى اشىق بولا ءتۇستى

مۇرات باقتيارۇلى 2747 10

19 مامىر, 2020 ساعات 11:18

ترەنينگشىلەر قازاققا تىلەۋلەس پە؟!

ەسبول ۇسەنۇلى 2779 2

14 مامىر, 2020 ساعات 12:10

قازاق بالاسىن قالاي وقىتىپ ءجۇر؟

قۋاندىق شاماحايۇلى 4347 10

25 ءساۋىر, 2020 ساعات 18:31

مينيسترلىك گرانتتار بايقاۋىن جاريالادى

نۇرا ماتاي 2420 0

16 ءساۋىر, 2020 ساعات 12:11

قاشان كەلەرسىڭ، eركىن كۇن...

دۋمان امانۇلى 2459 2

13 ءساۋىر, 2020 ساعات 16:19

«رادلوۆ پەن لەۆشين جازعان تاريحتى ءالى جۇبانىش كورىپ ءجۇرمىز»

جۇمامۇرات ءشامشى 3667 16