سەنبى, 19 ماۋسىم 2021

قوعام بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

26 ماۋسىم, 2020 ساعات 15:11

لاتىنعا قازاق ءتىلدى قازاقتار عانا كوشپەۋى كەرەك...

ءابىل-سەرىك الىاكبار 3292 15

23 ماۋسىم, 2020 ساعات 14:37

قازاقپەن ساناسۋ ءداۋىرى باستالدى...

ءابىل-سەرىك الىاكبار 6147 8

22 ماۋسىم, 2020 ساعات 13:14

قوعامنىڭ وگەي بالاسى...

قايىم-مۇنار تابەەۆ 3636 67

19 ماۋسىم, 2020 ساعات 14:45

باتالوۆتىڭ ۋادەسى. ۇيعىر اۋدانىن كىمدەر باسقاردى؟

ءشارىپحان قايسار 13406 46

11 ماۋسىم, 2020 ساعات 11:26

قازاق نەگە قاتىگەز بولىپ بارادى؟

مارات ەرمۇقانوۆ  2553 15

2 ماۋسىم, 2020 ساعات 12:16

ورىس ءتىلدى باق-تاعى قازاقتىڭ «دوستارى» مەن «جاۋلارى»

ءابىل-سەرىك الياكبار 3125 11

29 مامىر, 2020 ساعات 13:30

اقىل ايتقىش، شەن تاققىش قالپىمىزدان وزگەرمەدىك

ساكەن الداشباەۆ 2791 12

28 مامىر, 2020 ساعات 13:53

پرەزيدەنت ءدوپ باستى نەمەسە «جوعالعان بۋىننان» دات!

مۇحتار كارىباي 4725 15