سارسەنبى, 28 اقپان 2024

قوعام بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

17 ناۋرىز, 2023 ساعات 11:20

انا مەن بالا قۇقىعىن قورعاۋ - ەلدىك مۇددە

Abai.kz 3244 0

14 ناۋرىز, 2023 ساعات 16:49

“قازىرگى سوت جۇيەسىن رەفورمالاۋ قاجەت”

Abai.kz 2792 5

7 ناۋرىز, 2023 ساعات 13:58

قازاق قوعامىنداعى ايەل ءرولى قانداي؟

ماديار ەرالىۇلى 6409 0

10 اقپان, 2023 ساعات 13:20

قوعام ويانباي، قاۋىپسىزدىك وڭالمايدى!

سارسەنباي تاسبولاتوۆ 4286 18

30 قاڭتار, 2023 ساعات 14:01

ءبىز جۇرەتىن قاسقا جول

مارات قابانباي 3926 3

26 قاراشا, 2022 ساعات 14:37

داريعانىڭ ساياساتقا ورالۋى. جاقيانوۆ نە ايتقىسى كەلدى؟

راقىم ايىپۇلى 8816 63