جەكسەنبى, 4 جەلتوقسان 2022

قوعام بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

21 ناۋرىز, 2022 ساعات 21:38

دەموگرافيانى كوتەرۋ باستى مىندەت...

Abai.kz 4854 0

18 ناۋرىز, 2022 ساعات 21:36

قازاقستان: گەندەرلىك تەڭدىكتىڭ تاريحى

Abai.kz 2448 0

15 ناۋرىز, 2022 ساعات 19:44

"ۇلتتىق رۋحاني جاڭعىرۋ": نە جاسالدى؟

Abai.kz 1863 2

14 ناۋرىز, 2022 ساعات 21:30

انا مەن بالا قۇقىعى - باقىتتى ەلدىڭ كەپىلى

Abai.kz 1902 0

16 قازان, 2021 ساعات 19:13

"رۋحاني جاڭعىرۋ": پاندەمياداعى تۋريزم

Abai.kz 5811 0

24 ءساۋىر, 2021 ساعات 16:31

ۇەۇ-دار: الەم جانە قازاقستان تاجىريبەسى

Abai.kz 15774 0