سەيسەنبى, 21 مامىر 2024

قوعام بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

2 ماۋسىم, 2014 ساعات 12:16

جاقسىباي سامرات. قازۇپۋ قاشان قۇرىلعان؟

اباي اتىنداعى ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتتىڭ قۇرىلعان جىلىن قۇرىلعان جىلىن دۇرىس كورسەتە الاي كەلەمىز.

اباي-اقپارات 8970 0

2 ماۋسىم, 2014 ساعات 11:06

داۋرەن قۋات. «اپوستول» اقمولا وبلىسىنا ورالدى...

بەزىنۋ نە، ساتۋ نە، ءبارىبىر، «اپوستول»، ياعني، «ساحابا-شاديار» - كۋلاگين كۋلاگيندىگىن ىستەمەسە بولعانى.

اباي-اقپارات 6900 0

29 مامىر, 2014 ساعات 01:47

قازاق ءتىلدى مەكتەپتەر جابىلماسىن!

پاۆلودار وبلىسى بويىنشا 38972 وقۋشى قازاق تىلىندە، 48246 وقۋشى ورىس تىلىندە ءبىلىم الادى.

اباي-اقپارات 7949 0

28 مامىر, 2014 ساعات 12:07

جەر داۋى: الماتى وبلىسى اكىمىنە اشىق حات

الماتى وبلىسى، قاراساي اۋدانىنا قاراستى كەمەرتوعان ەلدى-مەكەنىندە تاعى دا جەر داۋى شىقتى. بالا-شاعاسىنىڭ اۋزىنان جىرىپ، نەسيە الىپ، الاقانداي جەر تەلىمىنە ءۇي سالعان جۇرت اۋىل ىشىنە تۇسەتىن جولداردىڭ كەسىرىنەن باسپانامىز كۇرەلىپ، جەرىمىزدەن ايىرىلامىز با دەپ جانىن شۇبەرەككە ءتۇيىپ وتىر.

اباي-اقپارات 12813 0

28 مامىر, 2014 ساعات 10:34

داۋرەن قۋات. زامانداس. مۇڭداس. قالامگەر

باكەڭمەن – ۆالەري ميحايلوۆ اعامىزبەن جازۋشىلار وداعىنىڭ دالىزىندە بىرەر رەت كەزدەسىپ، قول الىسقانىمىز بولماسا، جەكە باسىمىزدىڭ تانىستىعى جوق ەكەن. باكەڭ – سىپايى ادام.

اباي-اقپارات 8816 0

22 مامىر, 2014 ساعات 11:50

«جول ءجۇرىسى تۋرالى» زاڭ ەۋروپادا دايىندالعان با؟

زاڭنىڭ قاراپايىم قازاققا اۋىر ءتيىپ جاتقاندىعىن كوكتە ۇشاقپەن جۇرگەندەر بىلمەيدى.

اباي-اقپارات 7002 0

21 مامىر, 2014 ساعات 12:23

اعايىنعا «ورال» دەي مە، «جوعال» دەي مە؟

بىزگە ءوز قانداستارىنا ءبىر-اق كۇندە ازاماتتىق بەرەتىن پۋتيننىڭ قادامى كەرەك.

اباي-اقپارات 7719 0

20 مامىر, 2014 ساعات 15:27

ورالمانداردىڭ 70 پايىزىندا جوعارعى ءبىلىم جوق

ۆيتسە-ءمينيستردىڭ كەلتىرگەن دەرەگىنە سەنسەك، ەڭبەككە جارامدى ورالمانداردىڭ 8,6 پايىزى جوعارعى ءبىلىمدى، 20,6 ورتا ءبىلىمدى، 71 پايىزى جالپى ءبىلىم بار نەمەسە مۇلدەم ءبىلىم الماعان.

اباي-اقپارات 11913 0