بەيسەنبى, 19 مامىر 2022

قوعام بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

4 مامىر, 2022 ساعات 14:09

التىن بۇرىشتار مەن جەتىم بۇرىشتار

دۋمان امانۇلى 1276 3

19 ءساۋىر, 2022 ساعات 15:54

قازاق وتباسىنداعى گەندەرلىك تەڭدىك ماسەلەسى

Abai.kz 1143 0

16 ءساۋىر, 2022 ساعات 15:14

وتباسى: قۇندىلىق، ماسەلە جانە شەشىم

Abai.kz 1273 0

21 ناۋرىز, 2022 ساعات 21:38

دەموگرافيانى كوتەرۋ باستى مىندەت...

Abai.kz 1333 0

18 ناۋرىز, 2022 ساعات 21:36

قازاقستان: گەندەرلىك تەڭدىكتىڭ تاريحى

Abai.kz 1356 0