جۇما, 30 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 111100. جازىلعاندار — 106059. قايتىس بولعاندار — 1825

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

16 قىركۇيەك, 2020 ساعات 12:04

«وۆ» پەن «وۆا» - بوداندىق بەلگى!

يسلام جەمەنەي 2180 9

15 قىركۇيەك, 2020 ساعات 14:36

ۇبت قورىتىندىلارى تۋرالى...

اسحات ايماعامبەتوۆ 481 3

15 قىركۇيەك, 2020 ساعات 13:14

مەن قوسانوۆ تا، ءابلازوۆ تا ەمەسپىن!

ازاماتحان ءامىرتاي 3181 20

14 قىركۇيەك, 2020 ساعات 13:58

ۇكىمەت جىلۋىن سەزبەيتىن اۋىلدار...

اسحات قاسەنعالي 566 1

14 قىركۇيەك, 2020 ساعات 13:37

ەكونوميكانىڭ توقىراۋى مەن ودان شىعار جول

رۇستەم اشەتاەۆ 586 6

14 قىركۇيەك, 2020 ساعات 11:52

«سۋ-لي-فا» جانە پرايمەريز

باقىتجان بۇقارباي 923 0

14 قىركۇيەك, 2020 ساعات 11:43

«قازاق ءتىلىن بىلمەگەنىمنەن تاياق جەدىم»،- دەدى...

اياتجان احمەتجانۇلى 2476 8